Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Vloženo: 24.4.2020 | Autor: | Zobrazeno: 527x | Zatím neupraveno
Přihlášky podávejte buď datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou nebo osobně do poštovní schránky školy a to v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

V Újezdu 8. 4. 2020

Zákonným zástupcům dětí – Zápis do MŠ Újezd

Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že přijímání přihlášek do MŠ (zápis do MŠ ) pro školní rok 2020/2021 bude z důvodu mimořádné situace a ochrany zdraví probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Přihlášky podávejte buď datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou nebo osobně do poštovní schránky školy a to v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Bližší informace

Za účastníka řízení (dítě) vyřizuje zákonný zástupce dítěte – zpravidla jeden, nebo oba, dále to může být zmocněná osoba. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila oprávnění dítě zastupovat (korespondence putuje na adresu zmocněné osoby)

 Postup:

  • V rozmezí  termínu zápisu na místě rodiče vyplní žádost o přijetí a odešlou do školy, žádost dostane registrační číslo pro účely evidence a zveřejnění rozhodnutí.
  • Místo pobytu u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě
  • Rodný list dítěte – stačí doložit prostá, neověřená kopie
  • Doložení řádného očkování dítěte – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že očkování není možné kvůli kontraindikaci. V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. Čestně prohlásí, že je dítě řádně očkované (dle přílohy tohoto dokumentu)
  2. Doloží kopii očkovacího průkazu, kde budou prokazatelná očkování dle tabulky

Rozhodnutí bude vydáváno do 30 dnů od zápisu do MŠ, nejpozději však 6. 6. 2019.

 

Způsob oznámení:

Škola zveřejní seznam čísel žádostí (anonymně) v pořadí přijatých dětí a případných náhradníků.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce je MŠ Újezd správním orgánem snížena kapacita přijímaných dětí, upozorňujeme, že nebudou přijímány děti z jiných obcí. A zároveň doporučujeme i místním zákonným zástupcům podat přihlášky i v jiných školských zařízeních.

Všichni žadatelé dostanou písemné vyjádření  na adresu uvedenou v žádosti, žádáme i email případně datovou schránku pro urychlení. Email je dostačující.

Zveřejněný seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce (vývěska) OÚ Újezd, nástěnka MŠ (chodba), na webu MŠ – www.zsmsujezd.cz v oddíle MŠ – zápis.

 

Rozhodnutí bude vydáváno do 30 dnů od zápisu do MŠ, nejpozději však 16. 6. 2020.

Mgr. Ludmila Mottlová

Ředitelka školy

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.