Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

ŠVP ŠD 2020 2021

Vloženo: 1.9.2020 | Autor: | Zobrazeno: 931x | Zatím neupraveno
Školní vzdělávací program 2020-2021

Název školy               Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Beroun

 

 

  Školní vzdělávací program – školní družina

   

Vypracoval:

Jitka  Moutelíková, vychovatelka ŠD

Schválil:

Mgr. Ludmila Mottlová, ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

30.8.2019

ŠVP nabývá platnosti ode dne:

2. 9. 2019

ŠVP nabývá účinnosti ode dne:

2. 9. 2019

 

 

Charakteristika školy a  školní družiny

Cíle vzdělání

Formy a obsah vzdělání

Podmínky přijímání žáků

Podmínky

Personální

Materiální

Ekonomické

Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Vzdělávací a výchovné oblasti

Délka a časový plán vzdělávání

Podmínky pro vzdělání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 1. Charakteristika školy a školní družiny

 

Ředitelka  školy:                                            Mgr. Ludmila Mottlová

Hlavní vychovatelka školní družiny              Jitka Moutelíková

Vychovatelky                                                Mgr. Věra Hurdová, Jana Teplá

 

Kapacita školní družiny                  45 účastníků

 

Školní družina je součástí základní školy, tvoří mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. Školní družina není pokračováním školního vyučování, má svá specifika, která se odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním školní družiny je zabezpečení zájmové činnosti, rozvíjení tvořivosti, posilování sebevědomí, odpočinku, rekreace a vzájemné komunikace žáků.

 

Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání je vytvořen pro účastníky1.až 5. ročníku. Jeho naplňování se účastní účastníci zapsaní k pravidelné docházce..Se souhlasem rodičů i žáci čekající na zahájení činnosti jednotlivých zájmových kroužků.

 

 

Provoz školní družiny je zajišťován denně

            Ranní provoz od                   6.30 hod. do 8.00 hod.

            Odpolední provoz od           11.45 hod. do 16.00 hod.

 

 

 

 1. Cíle vzdělávání

 

Zájmové vzdělávání ve školní družině poskytuje dle §111 školského zákona jeho účastníkům naplnění volného času zájmovou činností se zaměřením na různé oblasti. Podílí se na plnění obecných cílů vzdělávání, dané školským zákonem, a to zejména:

rozvoji dítěte, jeho učení a  poznávání

rovnému přístupu ke vzdělávání

výchově k vzájemné úctě, respektu a názorové snášenlivosti

rozvoji osobnosti člověka

získání znalostí o životním prostředí a jeho ochraně

osvojování si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

získávání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se a působit

na své okolí

výchově ke smysluplnému využívání volného času

 

 1. Formy a obsah vzdělávání

 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje zejména těmito formami:

 

příležitostnou výchovnou, vzdělávací, zájmovou a tematickou rekreační činností

nespojenou s pobytem mimo místo, kde právnická osoba vykonává činnost školní

družiny

pravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností

výchovou k dobrovolnictví

individuální prací, vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí

využitím otevřené nabídky spontánních činností

 

Uvedené formy jsou naplňovány zejména následujícími činnostmi zájmového vzdělávání:

 

Pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,

Příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování

Osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro účastníky popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,

Využitím otevřené nabídky spontánních činností,

Vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol.

Pravidelná činnost – každodenní činnost v družině, je dána týdenní skladbou zaměstnání a představuje organizované aktivity rekreační  či tělovýchovného charakteru. Hry v tělocvičně v přírodě jsou rušnější s náročnějšími prvky.

Zájmové činnosti, při kterých je snahou rozvíjet osobnost, umožnit seberealizaci a další rozvoj motorických  schopností. 

Pracovní činnosti- práce s přírodním materiálem, papírem

Výtvarné činnosti- kresba, malování, modelování, omalovánky, dokreslování, výzdoba školní družiny

Přírodovědné činnosti- pozorování změn v přírodě, ochrana životního prostředí, poznávání přírody

Hudební činnosti- tanečky, zpívání, dramatizace pohádek, příběhů, soutěže ve zpěvu

 

 Sociální činnosti- kamarádství, ohleduplnost, pomoc druhým, osvojování základních pravidel  společenského chování. Zahrnují každodenní individuální klidové činnosti po obědě nebo při pobytu venku.

Odpočinkové činnosti – jsou chápány jako klidové činnosti poslech rádia, sledování TV,

čtení pohádek, příběhů, stolní a společenské individuální hry, klid po obědě

Příprava na vyučování- nespočívá ve vypracování domácích úkolů, ale zahrnuje didaktické hry, tematické vycházky a další činnosti, jimiž se upevňují a rozšiřují poznatky, které účastníci získali ve školním vyučování.

 

 

Činnost školní družiny je dále zaměřena na tyto aktivity:

 

poznávání místního regionu

vycházky do okolí školy

dopravní výchova (dopravní značky, cesta do školy a domů)

sestavení plánku obce (důležité budovy)

malování v přírodě

sportovní závody, úkolové hry

pozorování činnosti lidí

modelování

práce s přírodním materiálem

určování přírodnin na vycházkách

stromy a zvířata v lese (vycházky)

ruční práce s přírodním materiálem

sportovní hry v tělocvičně

vánoční svátky, živý Betlém (příprava na vystoupení)

bruslení a sáňkování

stavění sněhových věží a sněhuláků

sportovní závody na sněhu

maškarní rej, příprava masek

velikonoční svátky, rostliny na zahradách

malování vajíček

základy první pomoci

jarní příroda (vycházky)

stavění domečků v přírodě

rodina, dárek pro maminku

pohádkový les, disko, soutěže

denní režim, zdravý životní styl

 

 

 1. Podmínky přijímání žáků

 

Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělání podle §2 ods.3 pro účely této vyhlášky se rozumí:

 

 1. a) pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
 2. b) nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmenem a

 

Do školní družiny jsou přijímání přednostně děti mladšího školního věku a děti zaměstnaných rodičů na základě řádně vyplněné a odevzdané přihlášky /zápisního lístku/.

Ředitelka školy  stanovila podmínky přijímání k zájmovému vzdělávání podle § 9 vyhlášky č.74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání a způsob evidence účastníků takto:

o zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Při zápisu do školní družiny jsou zákonní zástupci účastníka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny. Rozsah denního provozu školní družiny a rozvrh její činnosti schvaluje ředitelka školy

dětem je pobyt ve školní družině poskytován bezúplatně

 1. Podmínky personální, materiální a ekonomické

 

Personální- ve školní družině pracují  kvalifikované vychovatelky, v provozní době družinových odděleních. Vychovatelky se pravidelně vzdělávají v akreditovaných kurzech pedagogických pracovníků a samostudiem odborné literatury a časopisů.

Provozní

 • družina má dvě
 • oddělení, pokud má min 18 účastníků, kteří jsou žáky 1. stupně ZŠ. (§ 10. vyhlášky 74/2005)
 • druhé oddělení je možné zřídit pokud je celkový počet účastníků vyšší než 27

 

Materiální    - školní družina je umístěna v prvním patře budovy ZŠ. Po skončení vyučování využívá  učebny školy, školní tělocvičnu, dětské hřiště a sportovní areál SD Doubravanu Újezd. Volný přistup  mají účastníci k počítačům včetně internetu, ovšem s výslovným dovolením vychovatelek a vhodným výběrem programů, dále DVD, televizi a videu. Do vybavení patří společenské hry, rádio s CD, výtvarné potřeby, sportovní vybavení, hračky a knihy

 

Ekonomické – vybavení školní družiny je průběžně obnovováno a  doplňováno z provozních prostředků rozpočtu školy, děti neplatí za pobyt ve školní družině žádný poplatek, provoz školní družiny je díky dostatku finančních prostředků kompletně zajištěn

 

 1. Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

 

Pravidla chování účastníků a zajištění jejich bezpečnosti při pobytu ve školní družině jsou stanovena ve vnitřním řádu školní družiny, školním řádu a v jednotlivých řádech  prostor, které školní družina využívá. Účastníci přihlášení do školní družiny jsou poučeni o BOZP a o poučení je pořízen záznam v dokumentaci. Vzniklé úrazy žáku jsou bez prodlení hlášeny ředitelce školy.

Všichni účastníci se chovají při pobytu ve školní družině tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Účastníkům není v době mimo vyučování dovoleno zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dohled způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu ke které dojde během pobytu účastníků ve školní budově  nebo mimo budovu při akci pořádané školou, účastníci ihned ohlásí. Vychovatelka školní družiny provede prokazatelné poučení účastníků při zahájení činnosti školní družiny ve školním roce a dodatečné poučení účastníků, kteří při zahájení provozu školní družiny chyběli, provede písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti školní družiny.

Vychovatelka školní družiny je povinna přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví

Vychovatelka školní družiny dodržuje předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost účastníků a ostatních osob, nebo jiné závady technického rázu nebo nedostatečné zajištění budovy, je její povinností informovat o těchto skutečnostech ředitelku školy a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sleduje zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informuje bez zbytečných průtahů ředitelku školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytne účastníkovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí ředitelce školy, která vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a ohlášení úrazu zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dozvěděl první.

 

 

 1. Vzdělávací a výchovné oblasti

 

Vzdělávací a výchovná práce ve školní družině vychází z obsahu RVP pro základní vzdělávání 1. stupně ZŠ, který naplňuje a rozvíjí zejména v těchto oblastech své činnosti:

 

Člověk a jeho svět - náš domov, škola, naše vesnice, okolí

Poznávání nejbližšího okolí, organizace života v rodině, ve škole na vesnici i ve městě, tematické vycházky do okolí školy, poznávání různých služeb,  posilování vztahu k místním tradicím, dopravní výchova

Lidé kolem nás - rodina, kamarádi, svátky a oslavy, jak se správně chovat,

osvojení zásad vhodného a společenského chování, tolerance, empatie, vzájemná úcta, komunikace slovní i mimoslovní, dodržování pravidel stolování, předcházení šikaně, zařazení prvků mediální výchovy

Lidé a čas -náš denní režim, jak se mění lidé, věci, budovy, vesnice, města,

budování a dodržování správného režimu, vytváření pravidelných návyků, umění využívat správně účelně čas

Rozmanitost přírody - příroda kolem nás, roční období, počasí, voda, chráníme si své životní prostředí, vycházky a pobyt v přírodě, pozorování změn, využití encyklopedií k určování rostlin, hub, živočichů, následné výtvarné zpracování, péče o pokojové rostliny, ochrana přírody

Člověk a jeho zdraví - poznáváme své tělo, pečujeme o své zdraví, chodíme ven každý den, poznávání sebe sama, poučení a péče o zdraví, zdravotní prevence, osobní hygiena a čistota, poučení o úrazech a jejich předcházení, zásady první pomoci

 

 1. Délka a časový plán vzdělávání

 

Časový plán je sestaven na dobu jednoho vzdělávacího cyklu, obsahuje výběr možných činností, ze kterých je možno volit podle složení účastníků. Činnost probíhá od září do června, aktivity o vedlejších prázdninách se uskuteční při splnění požadovaného počtu žáků- tj. 12

 

 

Rozpracování obsahu vzdělávání do časového plánu:

 

Září:               Člověk a jeho svět,  místo kde žijeme

Poznáváme naše nejbližší okolí, život v rodině, ve škole a v obci

Vycházky do okolí, cesta do školy, poznání různých služeb v obci, např.

obecní úřad, knihovna, obchod s potravinami, hřiště, dětské hřiště.

Návštěva těchto míst.

Dopravní výchova, jak bezpečně dojít do školy a ze školy domů.

Jak jsi prožil prázdniny vyprávění, kde jsi byl, s kým, co se přihodilo hezkého,

nepříjemného a co zajímavého jsi viděl – obrázek z prázdnin, podle pohledů hledáme na mapě kdo, kde byl, kdo byl nejdále. Jaký druh dopravy využil.

Vycházky a určování a popisování dopravních značek, malování dopravních značek a plánek naší obce

Významné budovy v obci: obecní úřad, obchod, kaple, škola. atd.

Malování v přírodě -  les, park, dětské hřiště, hrad Točník, závody v lese a na dětském hřišti – plnění úkolů, malování pohádek – nacvičení divadla pohádka

Říjen :           Lidé kolem nás   - povídání o zaměstnání rodičů, pozorování práce učitele, vychovatelek, ,kuchařky, uklízečky, prodavačky starostky, atd pozorujeme chování lidí kolem nás, jak se k sobě chovají – hra na představování, zaměstnání, tolerance, ohleduplnost. Při vycházkách si všímáme lidí kolem nás, zdravení, chůze ve dvojicích. Sbírání přírodního materiálu obrázky, výstavky, podzimní příroda, výzdoba  Pozorujeme práci na poli a na zahradě, sběr plodů, jablka, hrušky, brambory – podzimní práce na poli a na zahradě práce s přírodním materiálem / obrázek, razítka, vazba květiny apod./soutěže v tělocvičně, v přírodě předveď zaměstnání, namaluj zaměstnání  -  ostatní hádají, poznávací soutěž v lese určování přírodnin a nácvik divadelního představení -  pohádka

Listopad        Rozmanitosti  přírody – vycházky a pozorování podzimní přírody, sbírání přírodnin, ukázka živé a neživé přírody. Vycházky do lesa, povídání o stromech a zvěři, pozorování oblohy, denní i noční (samostatně doma.)malování noční a denní oblohy, slunce, vítr, déšť, hvězdy pozorování oblohy pomocí PC  práce s přírodním materiálem, určujeme hmatem přírodniny, předměty Sázení semínek / pomeranč, citron, meloun, hrášek / pozorujeme co se děje a co si o tom myslíme sportovní hry v tělocvičně výroba draků, pouštění draků na louce

Prosinec:        Těšíme se na vánoce, povídání o vánočních svátcích o Mikuláši a čertech, jaká přání máme do Nového roku. Jak doma slavíte vánoce a tyto slavnostní dny vyprávění, ukázka fotek z vánoc. Básničky, písničky, koledy apod Pozorování přírody, příprava na zimu, co se děje se stromy, zvířátky, ptáky. Hledáme ptačí budky, krmení pro ptáčky a zvířátka, Příprava vánoční výzdoby ŠD výroba vánočních ozdob, živý Betlém malý dárek pro rodiče, babičku, atd. přírodniny, papír, obrázek, fotka soutěže v tělocvičně nacvičování  pohádky – loutky

Leden:            Lidé a čas, povídání o vánocích, jaké jsme dostali dárky, co jsme o vánocích dělali, pozorujeme jak je dlouhá noc a krátký den. Co vše je možné dělat doma, když venku je zima a většinu času trávíme doma. Povídání o času, čím se měří denní režim, poznáváme hodiny. Pozorování zimní přírody, vycházky do lesa, navštívíme krmelec a najdeme krmítka a doplníme nějakou tu dobrotu. V lese i okolí pozorujeme stopy zvířat. Hry na sněhu, sáňkování, bobování, stavění sněhuláka, koulovaná apod. stavění hradů, sněhuláka ze sněhu malování zimní přírody, soutěže na sněhu, o největší kouli, nejvíce koulí – družstvo, divadelní vystoupení- co se nám povedlo nacvičit - loutky

Únor:             Člověk a jeho zdraví  - ukázka lékárničky, obvaz, náplast, kysličník, léky, trojcípí šatek atd. povídání o zranění, co máme dělat, jak pomoci nemocnému, nebo zraněnému. Zkoušíme jeden na druhém jak ošetřit, krvácení, zlomeninu, výron, Vycházky do přírody, hry ve sněhu, malování, modelování výroba masek, Maškarní rej - malé disko v maskách

Březen:          Rozmanitost přírody, vycházky do okolí školy, pozorování přírody, co se děje na stromech, keřích, jaké je počasí, zasadíme si květinu, pečujeme o ni a pozorujeme co se s ní děje. Rozdíl mezi setím a sázením. Vyzkoušíme si setí semínek trávy, pšenice, čočky. Den vody –  voda a život. Vycházka –  potok – zdroj pitné vody pro Újezd malování vajíček příprava velikonočních ozdob, básničky na velikonoce, výzdoba na velikonoce vycházka po Újezdě

Duben:           Vítání jara, pozorování přírody, vycházky do lesa, hřiště a okolí školy. Sportovní soutěže a hry na hřišti i v tělocvičně. Roční období, kalendář a ubíhání času. Vše co vidíme kolem nás, co se to tu děje malování v přírodě, pozorování co se děje se stromy modelování z hlíny, stavění domečků venku v přírodě,  ochrana přírody, úklid našeho okolí závody  na koloběžce nebo na kole, cesta za školou (bezpečnost na silnici)

Květen:          Den matek, povídání o rodině, prohlížení fotografií, výroba dárku pro maminku kreslení rodokmenu, vycházky do okolí pozorování všeho co se děje kolem nás, pomocí her pozorujeme změny v naší vesnici. Dopravní výchova, bezpečnost při pobytu venku v přírodě, na koupališti, u rybníka, při sportu, jízda na kole, bruslích, malování zvláštní technikou v přírodě výroba dárku, nebo přání pro maminku stopovaná, soutěže, sportovní den v lese

Červen:          Den dětí, povídání o všech dětech na celém světě, ukázka obrázků z různých míst, kde se nemají děti, tak dobře jak my. Důležité je zdraví, co je třeba vědět, jak dodržovat hygienu, denní režim, spánek, jídlo. Nehladovět, nepřejídat se, hodně pít. Důležitý pohyb a pobyt venku v přírodě. Hledání pokladu podle buzoly Den dětí, hry, soutěže, disko stavění domečků na hřišti a v lese Už se těším na prázdniny „ co bych chtěl zažít, kam se podívat“ namalovat obrázek

 

 • Podmínky pro činnost žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním) je třeba i při zájmovém vzdělávání věnovat náležitou pozornost. Je nutné se hlavně zaměřit na“

- výběr zvláštních forem a metod, odpovídajících potřebám postižených

- vytvořit nezbytné podmínky k překonání jejich handicapu

- vstřícný postoj vychovatele

- nešetřit chválou při dosažení úspěchu  nebo pokroku v jakékoliv činnosti

- stanovit přiměřené úkoly s možností být úspěšný

- co nejvíce zapojovat děti do kolektivu při řešení úkolů

- spolupracovat s rodiči účastníků

- používat vhodné pomůcky

- vytvářet a udržovat pozitivní klima ve školní družině

 

Aktualizováno k        27.8.2020

 

                  Jitka Moutelíková                                                            Mgr. Ludmila Mottlová

                  vychovatelka školní družiny                                           ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.