Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do ZŠ na školní rok 2021-2022

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2495x | Zatím neupraveno
Změna v důsledku karantény

Zápis žáků do 1. ročníku na školní rok 2021- 2022

 

Ředitelství Základní školy a Mateřské školy v Újezdě oznamuje, že vzhledem k mimořádné situaci V ČR a na základě rozhodnutí MŠMT se  zápis žáků do 1. ročníku pro školní rok 2021- 22 nebude konat prezenčně

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021 – 2022

 

Zápis do 1. tříd se koná v souladu s § 36 odst.4  zákona č. 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. Konkrétní termín stanoví ředitel školy – pro školní rok 2021/2022:

 

V ZŠ Újezd  zapisujeme žáky od 1.dubna –  16. dubna 2021

 

dle nařízení MŠMT jsou povoleny tyto způsoby podání: (zásilku označte nápisem ZÁPIS)

1/ do datové schránky školy – 5x2minn

2/emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce- do předmětu uveďte „ Zápis“ - zsmsujezd@seznam.cz

3/poštou – rozhodující je datum podání na poštu

4/Osobním podáním ve škole

 

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání – do 1. třídy ZDE (Velikost: neznámá)

 

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2019/2020 se dostaví děti, které dovrší  šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2020 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

 

PŘEDČASNÝ NÁSTUP K PLNĚNÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, kterou k žádosti přiloží zákonný zástupce.


ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

   Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37  odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden  školní rok na základě:

1)  písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce

2)  doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení 

3)  doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

 

 

Mgr.Ludmila Mottlová/Ředitelka školy

 

 

Žádost o přijetí bude doručena poštou na adresu školy – obálku označte zápis

 

Zápis

ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun

Újezd 85

26761 Cerhovice

 

Dokumenty jsou ke stažení na webu zsmsujezd.cz nebo k vyzvednutí v době úředních hodin na OÚ Újezd.

 

Poznámka: Povinný zápis je pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 

 

ZDE žádost (Velikost: neznámá)

 

dotazník pro rodiče žáka 1. roč. ZDE (Velikost: 425.45 kB) nebo /dostanete na o OÚ Újezd nebo ředitelně ZŠ/

 

DOKUMENTY MŠMT (Velikost: 329.07 kB)

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.