Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

ŠVP Učíme se pro budoucnost

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 6625x | Zatím neupraveno
ŠVP "Učíme se pro budoucnost"

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ      VZDĚLÁVACÍ      PROGRAM

 

Základní školy a Mateřské školy Újezd, okres Beroun

    

zpracovaný podle RVP ZV

 

 

 

 

 

„Učíme se pro budoucnost“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Újezd,  okres Beroun

 

 

1.aktualizace ŠVP:  platnost od 11.11. 2009 – doporučení  ČŠI – projednána v pedagogické

                                radě dne   11.11.2009  

2.aktualizace ŠVP:  platnost od 25.6.2012 – standardy matematiky, českého jazyka,       

                                 anglického  jazyka – projednáno v pedagogické radě 25.6.2012

3.aktualizace ŠVP:  platnost od 1.9.2013 – upravený SVP – projednáno v pedagogické

                                 radě 24.6.2013

4.aktualizace ŠVP:  platnost od 1.9.2017 – upravený SVP – projednáno v pedagogické

                                 radě 28.8. 2017

5.aktualizace ŠVP:  platnost od 1.9.2018 – upravený SVP – projednáno v pedagogické

                                 radě 31. 8. 2018

 

 

 

 

 

 

 

 1. Identifikační údaje

 

 

Název školy:           Základní škola a Mateřská škola , okres Beroun

 

 

Adresa školy:         Základní škola a Mateřská škola, okres Beroun

                                 Újezd 85

                                 267 61 Cerhovice

 

Ředitelka školy:     Mgr.  Ludmila Mottlová

 

Kontakty:                telefon             –      311577541

                                 mob. telefon    –      739079226

                                 e-mail:             –      zsmsujezd@seznam.cz

 

IČO:                         75033372

DIČ:                         CZ75033372

IZO:                                      002050471

RED-IZO:                 600042944

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Zřizovatel:               Obec Újezd

 

Adresa:                    Obecní úřad Újezd

                                 Újezd 34

                                 267 61 Cerhovice

 

Kontakty:                telefon             –        311577562

                                 mob.telefon     –        724181070

                                 e-mail              –        ujezd.cerhovice@tiscali.cz

 

                                                    Platnost dokumentu od :  3.9.2007

 

                                                    Datum :

                                                    Podpis ředitele :

 

                                

                                                    Razítko školy :

 

 

 1. Charakteristika školy

 

 

 

2.1. Úplnost a velikost školy

 

Základní škola a Mateřská škola v Újezdě se nachází v obci Újezd na Hořovicku. Jsme školou málotřídní s pěti postupnými ročníky, organizovanou jako trojtřídní. Základní školu navštěvuje v průměru 42 žáků. Rozdělení žáků do jednotlivých tříd je určováno zejména počtem žáků v jednotlivých ročnících. Nejčastěji tvoří I.třídu žáci 1. a 2.ročníku / 1. a 3.ročníku / , II.třídu žáci 3.,4. a 5.ročníku. Vzhledem k vyššímu počtu žáky v jednom ročníku tj. 12 došlo ve školním roce 2018-19 ke změně členění na 1. a 3. ročník, 2. a 5. ročník a 4. ročník.

Mateřská škola má kapacitu 25 dětí. Bývá vždy naplněna.

 

Ve škole jsou zřízena 2 oddělení školní družiny, jejichž celková kapacita je 45 žáků.Jedno oddělení má nejvíce 25 žáků.

 

2.2. Vybavení školy

 

Výuka je v ZŠ kompletně zajišťována v budově školy.V 1.patře jsou tři třídy, ředitelna a pavilon školní družiny s příslušenstvím. V přízemí třída mateřské školy, ložnice. školní kuchyně a jídelna, toalety, šatna, tělocvična a umývárna. Škola je vybavena 12+6 počítači  / 6 slouží pracovníkům školy, 12 žákům. Všechny počítače jsou připojeny k internetu a je zde i síť wifi pro práci s tablety. V I.třídě je k dispozici žákům 6 počítačů, ve II.třídě 6 počítačů, 1 počítač je v ředitelně školy ,1 v mateřské škole a 1 ve školní družině a po jednom ve třídách. K dispozici mají vyučující i žáci 3 kopírky, 2 televizory, 2 DVD přehrávače a 3 radiomagnetofony. V I. a II. třídě jsou instalovány interaktivní tabule a vizualizér. Programové vybavení počítačů pro výuku je velmi dobré a je průběžně doplňováno. Škola má vlastní webové stránky. K pořizování dokumentace slouží digitální fotoaparát. K rozvoji pohybových aktivit slouží velká tělocvična a dětské hřiště vybudované vedle školy. Rekonstrukce školní jídelny proběhla v letech 2005 – 2006, zateplení budovy školy ve školním roce 2011/2012. Nová přístavba školní družiny byla dokončena v červnu 2017. V červenci 2018 byla nově vybavena školní kuchyně. Vnitřní vybavení naší školy je řádně udržováno, třídy jsou vybaveny moderním školním nábytkem.Pro další zkvalitnění materiálních podmínek pro vzdělávání byly dále realizovány tyto hlavní úkoly:

 

- výměna oken na hlavní budově školy

- rekonstrukce šaten ZŠ a MŠ

- rozšíření dětského hřiště

- výměna vchodových dveří školy a tělocvičny

- obnova chodníku  před budovou školy

- úprava povrchu tělocvičny – výměna parket

- vybavení nově vzniklé školní družiny

- stavba nového pavilonu družiny

- celková rekonstrukce umýváren a toalet ZŠ

- vybavení tělocvičny školy

- úprava povrchu tělocvičny školy

- zakoupení interaktivní tabule do I.třídy

2.3. Charakteristika pedagogického sboru

 

Pedagogický sbor naší školy tvoří tři absolventi magisterského studia pro I.stupeň základní školy, částečný úvazek přímé vyučovací povinnosti má vychovatelka školní družiny. Všichni vyučující se dle finančních a časových možností zúčastňují dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Průměrný věk pedagogického sboru je 48 let. Škola má dvě oddělení školní družiny s jednou vychovatelkou s požadovaným vzděláním a pomocnou vychovatelkou

2.4. Charakteristika žáků

Do naší školy docházejí pouze žáci z obce Újezd, která má kolem 630 obyvatel.Jedná se vesměs o děti vyrostlé v typicky venkovském prostředí, v absolutní většině v úplných rodinách. Ve škole jsou plně integrovány děti se specifickými poruchami učení, pozornost věnujeme nadaným žákům. Demografický vývoj počtu žáků po krizi v devadesátých letech minulého století se v naší škole jeví jako příznivý, vyžadující však potřebné změny v materiálním zabezpečení i ve vlastním denním režimu školy.

Předpoklad vývoje počtu žáků do školního roku 2014/2015:

Demografický vývoj dle počtu narozených dětí v obci:

 

školní rok           1.roč.        2.roč.       3.roč.       4.roč.          5.roč.                Celkem

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006/2007           9              4              7               6                 2                      28

2007/2008           9              9              4               7                 6                      35

2008/2009           8            10              9               4                 6                      37

2009/2010           6              8              9               9                 3                      35

2010/2011           9              6              8               9                 9                      41

2011/2012           3              8              6               8                 8                      33

2012/2013           8              3              9               7                 8                      35

2013/2014           6              8              3               9                 6                      32

2014/2015           8              8              8               3                 9                      36

2021/2022          7              4              4              6                 6                      27

 

Dle uvedeného přehledu je zřejmé, že posledních letech je tendence úbytku žáků, ale vzhledem k demografickému vývoji se situace zlepší. Ve školním roce 2021/22 máme souhlas zřizovatele o výjimce  s hranicí stanovenou školským zákonem  č.561/2004 Sb. pro málořídní školy (trojtřídní)

 

2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce

 

Škola je zapojena do Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci kterého realizuje projekt „Škola hrou“ s dobou trvání od 1.9.2010 do 28.2.2013. Hodnota projektu je 428 496 Kč.

V letech 2014- 2017 probíhal mezinárodní projekt s programu Erasmus+ KA1 , zaměřený na mezinárodní spolupráci učitelů a výjezdy žáků do škol partnerů projektu (Itálie, Řecko, Francie, Turecko, ČR)

Dále jsme se účastnili na grantových programech ministerstva školství výzva 56. Od srpna 2018 se účastníme projektu „Šablony 2 v hodnotě 748 900,- Kč.

od září 2020 probíhá projekt CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017039 Učíme se pro budoucnost 2 s finanční podporou do srpna 2022 ve výši 491.502,- Kč.

 

2.6. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty

 

Spolupráce školy s rodiči  je na odpovídající úrovni, která se dále zkvalitňuje a rozvíjí. Kladem je, že polovina rodičů našich současných žáků absolvovala naši školu. Na začátku roku oslovujeme rodiče dopisem, ve kterém je seznamujeme s hlavními záměry školy v novém školním roce, nabízíme jim návštěvu školy kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, snažíme se vzbudit a prohloubit jejich zájem o dění ve škole. Velkou zásluhu na utváření dobrých vzájemných vztahů rodičů a školy  má školská rada pracující ve škole od 1.1.2006. Rodiče organizují během školního roku mnoho vlastních akcí / Drakiáda, Pohádkový les, Den dětí, Masopust,atd. /. Od roku 2008 se vzájemná informovanost zkvalitnila zřízením webových stránek školy.

Velmi úzce spolupracujeme při řešení výchovných a vzdělávacích problémů našich žáků s Pedagogicko psychologickou poradnou v Hořovicích, jejíž pomoc považujeme v současných podmínkách za nezbytnou. V oblasti rozvoje pohybových aktivit koordinujeme naši činnost s místním sportovním klubem SK Doubravan Újezd.

 

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu

 

 

3.1. Školní vzdělávací program – výchova a vzdělávání

„ Kdo prospívá ve vzdělání, ale upadá v mravech, ten víc upadá, než prospívá“

                                                                                   

 1. A. Komenský

 

Školní vzdělávací program naší školy vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV, koncepčního rozvoje školy , analýzou vlastních  možností, schopností stávajícího pedagogického sboru, požadavků rodičů a celé veřejnosti obce.  Chceme být školou otevřenou s cílem vytvářet co nejlepší podmínky pro všestranný rozvoj osobnosti každého žáka školy. Neplánujeme specifické zaměření školy na určité vzdělávací oblasti, ale především na vytváření takového klimatu školy, ve kterém se každý žák naučí být užitečný nejen pro sebe, ale i pro své okolí, obec ve které vyrůstá a žije i pro celou společnost.

       Podstatou naší práce je výchova a vzdělávání našich dětí a žáků. Je třeba s přihlédnutí k současnému vývoji ve školách zdůraznit význam výchovy, protože ji považujeme za základní  a nezbytný předpoklad nejen k získávání vědomostí a dovedností, ale i nástroj k odstraňování všech negativních jevů v naší společnosti, které nelze přehlížet  a podceňovat. Naším prvořadým cílem by mělo být vychovat nejen vzdělaného, ale také a především slušného člověka.

 

V oblasti vzdělávání a výchovy jsme stanovili následující priority:

 

Oblast vzdělávání

 

- usilovat o kvalitní realizaci jednotlivých vyučovacích hodin

- uplatňovat individuální přístup, diferencovat učivo vzhledem k schopnostem žáků

- upřednostňovat ve výuce samostatnou práci, tvořivost, využívat přirozeného zájmu 

  o poznávání nových věcí

- střídat různé tradiční i alternativní způsoby práce

- přibližovat výuku konkrétním životním situacím

- rozvíjet systematicky  slovní zásobu a samostatné vyjadřování žáků

- vést žáky  k práci s informacemi / slovníky, encyklopedie, osobní počítače /

- soustavně rozvíjet čtenářské dovednosti

- využívat každé vhodné příležitosti k rozvoji pohybových dovedností

- vést děti k sebekontrole a sebehodnocení

- prohlubovat jazykovou vybavenost dětí a jejich počítačovou gramotnost

- věnovat pozornost dětem nadaným i těm, které mají vzdělávací nebo výchovné potíže

 

Oblast výchovy

 

- přiměřeně k věku dětí vytvářet a upevňovat zásady slušného chování

- usilovat o vytváření kvalitních mezilidských vztahů v celém systému školy

- hovořit s dětmi o každodenních běžných problémech

- hodnotit konkrétní kázeňské situace vzniklé v průběhu vyučování 

- netolerovat hrubé vyjadřování žáků

- odsuzovat fyzické násilí v jakékoli podobě

- podporovat rozvoj kamarádských vztahů a vzájemnou pomoc mezi žáky

- sledovat a usilovat o optimalizaci vztahů dětí k rodičům i ostatním dospělým lidem

- rozvíjet nabídku mimoškolních aktivit

- pořádat společenské a sportovní akce

- provádět protidrogovou prevenci a prevenci vzniku šikany mezi žáky

 

 

 

3.2. Výchovné a vzdělávací strategie

 

Člověk se učí proto, aby ve svém osobním životě i ve své práci zvládal co nejlépe nejrůznější situace. Dnes již nevystačí se získáváním encyklopedických poznatků, ale musí získat dovednosti , které mu pomohou analyzovat různé situace, hledat nejlepší varianty řešení problémů, používat funkčně své znalosti a schopnosti. Musí si uvědomovat svoje práva a povinnosti, respektovat individuální rozdíly, nést zodpovědnost za své jednání, nebát se poradit, komunikovat a spolupracovat.

Proto se snažíme na naší škole stanovit takové společně uplatňované postupy, metody a formy práce, které by mohly vést k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků.

Jsme si plně vědomi, že na I.stupni ZŠ získaná úroveň klíčových kompetencí není stavem konečným, ale prvním a důležitým základem jejich rozvoje při dalším vzdělávání, celoživotním učení a orientaci v každodenním osobním i profesním životě.

 

Některé z možností společného postupu při utváření klíčových kompetencí na naší škole:

 

 

Kompetence k učení

 

 • respektujeme individuální možnosti každého žáka
 • dbáme na přítomnost sebehodnocení v práci žáků
 • umožňujeme žákům prožití úspěchu
 • kladné hodnocení práce žáků považujeme za prioritní
 • zdůrazňujeme význam čtení s porozuměním, práci s textem, rozvoj slovní zásoby
 • vysvětlujeme dětem nezbytný význam učení pro další život
 • společně s dětmi hodnotíme pokrok, kterého v daném časovém období dosáhly
 • organizujeme různé školní vědomostní soutěže
 • vyhledáváme a třídíme informace z různých oblastí lidské činnosti

 

Kompetence k řešení problémů

 

 • společně provádíme rozbor a řešení vzniklých konkrétních situací v každodenním životě školy
 • spolupracujeme při řešení problémů s lidmi ze svého okolí
 • porovnáváme informace získané o problému z různých zdrojů
 • vedeme žáky k překonávání nezdaru a vytrvalému hledání správného řešení
 • zdůrazňujeme a povzbuzujeme děti k vyjadřování vlastního názoru
 • podporujeme diskusi mezi žáky
 • vedeme děti k hodnocení důsledků vlastních rozhodnutí
 • stanovujeme jednoduché závěry odpovídající věku dětí z jejich samostatného pozorování a experimentování
 • využíváme osvědčených postupů při řešení podobných problémů

 

Kompetence komunikativní

 

 • podporujeme žáky v komunikaci se spolužáky , učiteli i ostatními pracovníky

školy

 • vedeme žáky k rozumné argumentaci a obhajobě vlastního názoru
 • vyjadřujeme společně myšlenky přečtených textů
 • rozvíjíme kamarádské vztahy mezi žáky školy
 • učíme žáky respektovat názory druhých
 • dbáme na rozvoj písemné formy komunikace
 • diskutujeme o všedních problémech dětí

 

Kompetence sociální a personální

 

 • vítáme vzájemnou pomoc žáků při učení
 • při řešení problémů vytváříme pracovní skupiny
 • zapojujeme děti do organizace činnosti jednotlivých tříd i celé školy
 • vedeme žáky k nabídce vlastní pomoci
 • učíme děti jednat uctivě a ohleduplně
 • zdůrazňujeme význam dobrých mezilidských vztahů
 • podporujeme sebedůvěru každého jedince vytvářením pozitivní představy o sobě samém
 • učíme děti požádat v případě potřeby o pomoc

 

Kompetence občanské

 

 • žáci se učí vážit si každého člověka a respektovat jeho přesvědčení
 • tvoříme společně pravidla chování v jednotlivých třídách
 • posilujeme vědomí žáků o jejich právech a povinnostech
 • staráme se o vytváření příjemného prostředí v okolí školy
 • podporujeme kulturní a sportovní aktivity dětí
 • důrazně potlačujeme jakýkoliv náznak fyzického i psychického násilí
 • snažíme se vytvořit schopnost dětí reagovat na nezvyklé krizové situace
 • poznáváme specifiku regionu, ve kterém žijeme
 • upozorňujeme na aktuální ekologické i environmentální problémy lidstva
 • učíme děti vážit si kulturního i historického dědictví naší vlasti

       

Kompetence pracovní

 

 • vedeme děti k prvnímu zamyšlení nad různými obory lidské činnosti
 • hovoříme s dětmi přiměřeně k jejich věku o možnostech budoucího profesního zapojení
 • učíme žáky pracovat s různými materiály a pracovními nástroji
 • vedeme děti k hodnocení vlastní vykonané práce a zodpovědnosti za úroveň jejího provedení
 • vytváříme potřebu podílet se na konané práci
 • pomáháme dětem účelně organizovat práci

 

3.3. Začlenění průřezových témat

 

Tématické okruhy jednotlivých průřezových témat budou integrovány do některých vyučovacích  předmětů. Přesné zařazení bude specifikováno u každého průřezového tématu, stejně tak způsob jeho realizace. Protože jsme školou pouze s ročníky I.stupně, bude začlenění jednotlivých průřezových témat průběžně konzultováno s úplnou  ZŠ a MŠ v Cerhovicích tak, aby byla zajištěna návaznost a žáci prošli na konci I. stupně i na konci II. stupně všemi průřezovými tématy a do konce 9. ročníku se seznámili se všemi tématickými okruhy průřezových témat.

 

3.3.1. Osobnostní a sociální výchova

 

 

Průřezové téma osobnostní a sociální výchovy bude zejména integrováno do těchto vyučovacích předmětů: český jazyk, vlastivěda, přírodověda, prvouka a praktické činnosti.

 

 

 

Název tématického okruhu osobnostní a sociální výchovy

 

 

 

 

1.

ročník

 

 

 

 

2.

ročník

 

 

 

3.

ročník

 

 

 

4.

ročník

 

 

 

5.

ročník

Osobnostní rozvoj

Rozvoj schopností poznávání

 

ČJ,M, PRV,PČ

 

Sebepoznání a sebepojetí

 

 

PČ,VL,PŘ

 

Sebekontrola, sebeovládání

Org.vlastního času

VV,PČ,TV

Sociální rozvoj

 

Poznávání lidí

 

 

ČJ,PRV

Komunikace

 

 

ČJ,HV

 

Komunikace

 

 

ČJ, AJ

Mezilidské vztahy

 

VL

Morální rozvoj

 

 

 

 

Hodnoty

a postoje

 

PRV,VL,ČJ

 

 

 

3.3.2. Výchova demokratického občana

 

Průřezové téma výchova demokratického občana bude na naší škole integrováno do vyšších ročníků I.stupně a vyučovacích předmětů český jazyk a vlastivěda.

 

 

 

Název tématického okruhu výchovy demokratického člověka

 

 

1.

ročník

 

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Občanská společnost a škola

 

 

Pozitivní atmosféra školy

 

 

ČJ,PRV

 

Demokratické principy v každodenním životě školy

 

ČJ,VL

Občan, občanská společnost a stát

 

 

 

 

Odpovědný člen společnosti

 

 

ČJ,VL,PČ

 

Formy participace občanů ve společenském životě

 

 

 

 

Naše obec

 

 

 

 

 

PRV,ČJ

 

 

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Průřezové téma s možnostmi realizace především na II.stupni. Na naší škole využijeme k uskutečnění tohoto tématu především vlastních poznatků žáků z běžného života nebo mimořádných událostí v rodině, obci nebo v nejbližším okolí.

Integrováno bude především ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

 

 

 

Název tématického okruhu výchovy k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

 

1.

ročník

 

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Evropa a svět nás zajímá

 

Rodinné příběhy, cestování

 

 

PRV,VV

 

 

Zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

 

 

VL

Objevujeme Evropu a svět

 

 

 

 

Naše vlast a Evropa

 

 

VL

Evropa a svět

 

 

 

VL

Jsme Evropané

 

 

 

 

 

 

Evropská unie a její fungování

 

VL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.4. Multikulturní výchova

 

Multikulturní výchova prolíná všemi vzdělávacími oblastmi. Realizována bude zejména ve vyučovacích předmětech český jazyk, vlastivěda, informatika, prvouka a přírodověda.

 

 

 

Název tématického okruhu multikulturní výchovy

 

 

1.

ročník

 

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Kulturní diference

 

Jedinečnost každého člověka

 

 

PRV,ČJ

 

 

Respektování různých etnik

 

 

 

PŘ,VL

Lidské vztahy

 

Právo žít společně a spolupracovat

 

ČJ,PRV

 

Uplatňování principu slušného chování

ČJ,PRV

 

Význam kvality mezilidských vztahů

 

ČJ,VL

Etnický původ

 

 

 

 

 

Rovnocennost všech etnických skupin

 

ČJ,PŘ,VL

Národnostní menšiny

 

 

VL

Multikulturalita

 

 

Význam užívání cizího jazyka

 

AJ,ČJ

 

 

Princip sociálního smíru a solidarity

 

 

 

 

 

Lidská práva,základní dokumenty

 

 

ČJ

 

 

 

 

 

 

3.3.5. Environmentální výchova

 

Cílem tohoto průřezového tématu je pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti.Na realizaci tohoto tématu se podílí většina vyučovacích předmětů.

 

 

 

Název tématického okruhu environmentální výchovy

 

 

1.

ročník

 

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Ekosystémy

 

 

 

Les, pole, vodní zdroje

 

 

 

PŘ,VL

Moře,tropický deštný les, lidské sídlo

 

 

PŘ,VL

Základní podmínky života

 

 

 

Voda, ovzduší, půda

Jejich ochrana

 

 

PRV

Ochrana biologických druhů

 

 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí

 

Ochrana životního prostředí

 

 

 

PRV

 

 

Hospodaření s odpady, zemědělství a životní prostřed

 

PŘ,VV,PČ

Doprava a životní prostředí

 

 

 

PŘ,VL,INF

Vztah člověka k prostředí

 

Naše obec,přírodní zdroje,odpady,náš životní styl

 

PRV,PČ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.6. Mediální výchova

 

Převážná část tématických okruhů průřezového tématu mediální výchova bude realizována na II.stupni ZŠ. Na I.stupni bude toto téma integrováno do 4. a 5.ročníku.

Vyučováno mu bude zejména v českém jazyku, informatice a vlastivědě.

 

 

 

Název tématického okruhu mediální výchovy

 

 

1.

ročník

 

2.

ročník

3.

ročník

4.

ročník

5.

ročník

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení

 

 

 

 

Kritický přístup ke zpravodajství a reklamě

 

ČJ,VL,INF

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality

 

 

 

 

Různé typy sdělení, rozlišení reality

 

ČJ

 

Stavba mediálních sdělení

 

 

 

 

 

Uspořádání mediovaných sdělení ve zpravodajství

 

ČJ,VL,INF

Vnímání autora mediálních sdělení

 

 

 

 

 

Fungování a vliv médií ve společnosti

 

 

 

 

Postavení médií ve společnosti

 

ČJ,VL

Tvorba mediálních sdělení

 

 

 

 

Tvorba mediálního sdělení

 

ČJ

Práce v realizačním týmu

 

 

 

 

Utváření týmu,

Význam různých věkových skupin

 

ČJ,PČ

 

3.4. Integrace průřezových témat do jednotlivých předmětů

 

3.4.1. Osobnostní a sociální výchova

 

 Osobnostní rozvoj /TO/

 1.ročník - Rozvoj schopnosti poznávání

                 ČJ,M,PRV,PČ – rozvoj vnímání světa jednotlivými smysly

                                         -  cvičení na zaměření pozornosti

                                         -  rozvoj dovednosti pamatovat si

                                         -  řešení jednoduchých problémů ze života, jejich navozování

                                         -  rozvoj základních pracovních dovedností

 

3.ročník- Sebepoznání a sebepojetí

               PČ,VL,PŘ          -  sebe znám nejlépe

                                          -  jsem zdrojem informací o sobě

                                          -  poznávám svoje tělo

                                          - co o sobě vím a co ne

 

5.ročník- Sebekontrola, sebeovládání, organizace vlastního času

               VV,PČ,TV           - reguluji a hodnotím své chování

                                           - organizace vlastního času /volný čas, úkoly, hygiena/

                                           - učím se ovládat

 

Sociální rozvoj /TO/

1.ročník – Poznávání lidí

                 ČJ,PRV             - poznávám  spolužáky ve třídě

                                           - učím se hodnotit lidi dle jejich vystupování a jednání

                                           - nejčastější chyby při poznávání lidí

 

2.ročník – Komunikace    

                 ČJ,HV               - poznávám řeč těla,zvuků a slov, řeč prostředí, ve kterém žiji

                                          - rozvoj technik pro sdělování

                                          - komunikace v různých situacích / prosba,pozdrav, omluva /

                                         

4.ročník – Komunikace     - cvičení pozorování okolí a jeho vnímání

                                         -  aktivní naslouchání druhým

                                         - komunikace v různých situacích /informování, , odmítnutí,

                                           vysvětlování, přesvědčování, řešení konfliktů,vyjednávání /

 

5.ročník – Mezilidské vztahy

                 VL                    - péče o dobré vztahy se spolužáky

                                          - chování podporující dobré vztahy

                                          - vzájemná pomoc a spolupráce

 

Morální rozvoj /TO/

3.ročník – Hodnoty a postoje

                 PRV,VL,ČJ       - rozbor vlastních i cizích postojů

                                          - odpovědnost,spolehlivost,spravedlivost,respektování se

                                          - řešení problémů všedního dne

 

 

 

3.4.2. Výchova demokratického občana

 

Občanská společnost a škola /TO/

3.ročník – Pozitivní atmosféra školy

                 ČJ, PRV           - systém školy

                                          - význam stanovených pravidel ,řádů v životě školy

                                          - spolupráce žáků na základě stanovených principů

                                          - výchova k úctě k zákonům

 

5.ročník – Demokratické principy v každodenním životě školy

                 ČJ, VL               -  rozvoj demokratických vztahů ve škole

                                           -  podíl žáků na životě školy

                                           -  život v obci a formy participace žáků ne jejím životě

 

Občan, občanská společnost a stát /TO/

4.ročník – Odpovědný člen společnosti

                 ČJ,VL,PČ           - odpovědnost žáků za své postoje a činy

                                            - podporovat zájem celku

                                            - nést odpovědnost za své jednání

 

Formy participace občanů ve společenském životě

3.ročník – Naše obec

                 PRV, ČJ             - naše obec, mikroregion

                                            - společenské organizace v obci

Principy demokracie jako formy vlády a způsobu rozhodování/TO/ - 2.stupeň

 

3.4.3.Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

 

Evropa a svět nás zajímá /TO/

2.ročník – Rodinné příběhy, cestování

                 PRV,VV              - první zážitky z rodinného cestování po Evropě

                                            - první seznámení s našimi  sousedy v Evropě

 

5.ročník – Zážitky a zkušenosti z Evropy, naši sousedé

                 VL                       - cestujeme po Evropě, zážitky z cest

                                            - život dětí v jiných zemích Evropy

                                            - naši sousedé

 

Objevujeme Evropu a svět /TO/

4.ročník – Naše vlast a Evropa

                 VL                       - postavení naší vlasti v Evropě

                                            - jednotlivé státy Evropy a život v nich

                                            - setkávání lidí z různých států Evropy

 

5.ročník – Evropa a svět

                 VL                       - postavení Evropy ve světě

                                            - setkávání lidí z různých světadílů

 

Jsme Evropané /TO/

5.ročník – Evropská unie a její fungování

                 VL                       - kořeny a zdroje evropské civilizace

                                            - integrace Evropy

3.4.4.Multikulturní výchova

 

Kulturní diference /TO/

2.ročník – Jedinečnost každého člověka

                 PRV,ČJ                - jedinečnost každého člověka

                                              - individuální zvláštnosti jednotlivých lidí

 

5.ročník – Respektování různých etnik

                 PŘ,VL                   - nedílná jednota tělesné i duševní stránky každého člověka

                                              - respektování zvláštností různých etnik v našem okolí

                                             

 

Lidské vztahy /TO/

1.ročník – Právo žít společně a spolupracovat

                 ČJ,PRV                 - právo žít společně

                                               - právo podílet se na spolupráci

                                               - udržování tolerantních vztahů

 

3.ročník – Uplatňování principu slušného chování

                 ČJ,PRV                 - dodržování základních morálních norem

                                               - spolupráce s jinými lidmi bez ohledu na jejich kulturní,

                                                 sociální, náboženskou,zájmovou nebo generační příslušnost

                                               - odstraňování předsudků a vžitých stereotypů

 

5.ročník – Význam kvality mezilidských vztahů

                 ČJ,VL                    - mezilidské vztahy jako předpoklad harmonického rozvoje

                                                 osobnosti

                                              -  rozvoj tolerance, umění vžít se do role druhého, lidské solidarity

 

Etnický původ /TO/

4.ročník – Rovnocennost všech etnických skupin

                 ČJ,PŘ,VL             -  odlišnost lidí, jejich vzájemná rovnost

                                              -  různé způsoby života etnických skupin

                                              -  odlišné myšlení a vnímání světa

 

5.ročník – Národnostní menšiny

                 VL                         -  postavení národnostních menšin v české a evropské společnosti

                                              -  projevy rasové nesnášenlivosti, její rozpoznávání

 

Multikulturalita /TO/

3.ročník – Význam užívání cizího jazyka

                 AJ,ČJ                    - význam užívání cizího jazyka jako nástroje dorozumění

                                               - multikulturalita současného světa a její předpokládaný vývoj

 

Princip sociálního smíru a solidarity /TO/

5.ročník – Lidská práva, základní dokumenty

                 ČJ                         - odpovědnost každého jedince a jeho příspěvek k odstranění

                                                diskriminace a předsudků vůči etnickým skupinám

                                              - nekonfliktní život v multikulturní společnosti

                                              - základní dokumenty lidských práv

 

 

3.4.5.Environmentální výchova

 

Ekosystémy /TO/

4.ročník – Les,pole, vodní zdroje

                 PŘ,VL                  - les – les v našem prostředí, význam lesa

                                             - pole – změny okolní krajiny, , význam, vliv člověka, hospodaření

                                             - vodní zdroje – lidské aktivity a vodní hospodářství

 

5.ročník – Moře,tropický deštný les, lidské sídlo

                 PŘ,VL                  - moře –mořské řasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého

                                              - deštný prales – ohrožení, globální význam, význam pro nás

                                              - lidské sídlo – město x vesnice,umělý ekosystém, místní podmínky

 

Základní podmínky života /TO/

3.ročník – Voda, ovzduší, půda a jejich ochrana

                 PRV                      - voda – vztahy vlastností vody a života, význam vody, ochrana,

                                                 pitná voda ve světě a u nás

                                              - ovzduší – význam pro život na Zemi,ohrožování ovzduší,

                                                 klimatické změny, propojenost světa, čistota ovzduší u nás

                                              - půda – zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace, zemědělství

 

5.ročník – Ochrana biologických druhů

                 PŘ                        - ochrana a způsoby ochrany jednotlivých biologických druhů

                                              - jak pomáhat při ochraně biol. druhů v našich podmínkách

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí /TO/

1.ročník – Ochrana životního prostředí

                  PRV                     - prostředí, ve kterém žijeme

                                              - vnímání prostředí a vztah k němu

                                              - hodnocení životního prostředí

 

4.ročník – Hospodaření s odpady, zemědělství a životní prostředí

                 PŘ,VV,PČ             - vztah zemědělství k životnímu prostředí

                                              -  ekologické zemědělství

                                              -  příroda a odpady

                                              -  jak hospodařit s odpady, způsoby hospodaření

                                              -  druhotné suroviny

 

5.ročník – Doprava a životní prostředí

                 PŘ,VL,INF            -  význam a vývoj dopravy, její energetické zdroje

                                              - vliv dopravy na živ. prostředí, ekologická zátěž,druhy dopravy

 

Vztah člověka k prostředí /TO/

2.ročník – Naše obec, přírodní zdroje, odpady, náš životní styl

                 PRV, PČ               - zajišťování ochrany životního prostředí v obci

                                              - řešení odpadového hospodářství v obci

                                              - náš životní styl / spotřeba věcí, energie, odpady

                                              - aktuální ekologické problémy

 

 

 

 

3.4.6. Mediální výchova

 

Kritické čtení a vnímání mediálních sdělení / TO /

5.ročník – Kritický přístup ke zpravodajství a reklamě

                 ČJ,VL,INF           - pěstování kritického přístupu ke zpravodajství a reklamě

                                            -  zábavní/bulvární/ prvky x informativní ,společensky významné

                                                                                        prvky

 

Interpretace vztahu mediálních sdělení a reality / TO /

4.ročník – Různé typy sdělení, rozlišení reality

                 ČJ                       - reklama a zpráva, faktický a fiktivní obsah

                                            - mediální sdělení x sociální zkušenost

 

Stavba mediálních sdělení / TO /

5.ročník –Uspořádání mediovaných sdělení ve zpravodajství

                ČJ,VL,INF            - pravidelnosti ve zpravodajství

                                             - sestavování příspěvků zpravodajství dle kritérií

 

Vnímání autora mediálních sdělení / TO / - 2.stupeň

 

Fungování a vliv médií ve společnosti / TO /

5.ročník –Postavení médií ve společnosti

                ČJ,VL                   - organizace médií ve společnosti

                                             - vlivy působící na chování médií

                                             - dopady financování médií

                                             - vliv médií na každodenní život lidí

 

Tvorba mediálních sdělení  / TO /

5.ročník – Tvorba mediálního sdělení

                 ČJ                        -  mediální sdělení a školní časopis

                                              - výběr výrazových prostředků pro vhodné sdělení

 

Práce v realizačním týmu / TO /

5.ročník – Utváření týmu, význam různých věkových skupin

                 ČJ,PČ                  - utváření realizačního týmu

                                              - komunikace a spolupráce v týmu

                                              - redakce školního časopisu,televize,  rozhlasu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně  

nadaných

 

 

3.5.1. Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

 

Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním

 

Žákům se zdravotním postižení a zdravotním znevýhodněním jsou při přijímání ke vzdělání na naší škole  stanoveny podmínky, které odpovídají jejich potřebám, diagnostikovaným školským poradenským zařízením. Jsou vzděláváni formou individuální integrace  do běžné třídy.

Při zabezpečování výuky těchto žáků používáme  různé metody vhodné pro jednotlivá oslabení:

 

 • tolerantní klasifikace
 • pozitivní a stimulující hodnocení práce žáků
 • vytváření podnětného a klidného prostředí
 • vstřícný postoj pedagogů
 • zadávání kratších splnitelných úkolů
 • respektování pracovního tempa žáků
 • využívání vhodných alternativních textů a výukových programů
 • respektování individuality dítěte
 • oceňování dílčích úspěchů a pokroků
 • možnost pomoci zdatnějších spolužáků
 • umožnění potřebné relaxace a odpočinku
 • úzká a koordinovaná spolupráce s rodiči žáka
 • stanovení reálných a splnitelných cílů s rostoucí náročností
 • střídání činností
 • užívání speciálních učebnic, didaktických a kompenzačních

učebních pomůcek

 

 

Žáci se sociálním znevýhodněním

 

Žáci přicházející z rodinného prostředí s nízkým sociálně kulturním postavením jsou na naší škole vzděláváni formou individuální integrace do běžné třídy. Zařazení do běžné třídy vyžaduje vyšetření žáka ve školském poradenském zařízení. Při výuce žáků se sociálním znevýhodněním se zaměřujeme zejména na:

 

 • důkladné poznání rodinného prostředí žáků
 • pokud to podmínky dovolují udržování stálého kontaktu s rodiči
 • spolupráci s obecní úřadem
 • individuální pozitivní přístup k žákům
 • vytvoření vzájemné důvěry učitelé x žáci
 • okamžité řešení vzniklých problémů
 • spolupráci s OSSZ
 • vytvoření rovných vztahů mezi všemi žáky třídy
 • vytváření odpovídajících materiálních podmínek znevýhodněných žáků

 

 

 

 

 

 

 

3.5.2.Výuka žáků s mimořádným nadáním

 

Pro mimořádně nadané žáky vytváříme ve škole tyto podmínky:

 

 • spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou
 • spolupracujeme s rodiči žáka
 • nabízíme možnost účasti v soutěžích
 • vedeme žáka k ochotě pomáhat druhým a tolerovat je
 • korigujeme nevhodné chování žáka
 • zadáváme nadanému žáku individuální a samostatné náročnější úkoly
 • podporujeme vlastní pracovní tempo žáka
 • vedeme žáka k dodržování stanovených pravidel
 • všestranně podporujeme zvýšený zájem žáka o vzdělávání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Učební plán

 

 

 

 

                                                                                                                  

                                                                                                                           Celkem     z toho                     

                                                                      R  o  č  n  í  k                                předměty  DČD

 

Vzdělávací

Oblast

 

 

Vzdělávací obor

 

Vyučovací předmět

 

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace

 

Český jazyk a literatura Anglický jazyk

 

Český jazyk

 

Anglický jazyk

 

   8+1

 

  8+1

 

 7 +1

 

   3  

 

 7

    

    3

 

 7

  

 3+1

 

   40

    

   10

 

   3

 

   1

Matematika a její aplikace

 

 

Matematika a její aplikace

Matematika

 

4  + 1

 

 4+1

 

 

 4  +1

 

4  +1

 

4+1

 

   25

 

   5

Informační a komunikační technologie

 

Informační a komunikační technologie

Informatika

 

 

 

 

 

   1

 

     1

 

 

Člověk a jeho svět

Člověk a jeho svět

Prvouka Přírodověda Vlastivěda

    2

 

 2 

 2 +1

 

2

2

 

   2

1+1

 

    13

 

   1

Umění a kultura

Hudební výchova Výtvarná výchova

Hudební výchova

Výtvarná

výchova

    1

 

    1

    1

 

    1

     1

 

1 + 1

    1

 

 1 + 1

   1

 

   1

 

    10

 

  

   2

 

Člověk a zdraví

 

 

Tělesná výchova

 

Tělesná výchova

 

    2      

 

    2

 

     2

 

    2

 

   2

 

    10

 

  

 

Člověk a svět práce

 

 

Pracovní výchova

 

Pracovní

výchova

 

    1

 

    1

 

     1

 

    1

 

   1

 

      5

 

 

Celková povinná časová dotace

 

 

 

   21

 

   21

 

    25 

 

   25

 

  26

 

  118

 

 

z toho disponibilní časová dotace

 

 

 

     2

 

   2 

 

     2

 

2

 

    3

 

 

  11

 

 

 

Český jazyk – Vyučovací předmět český jazyk má v 1.ročníku komplexní charakter, od 2. do 5.ročníku je členěn na Komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. Český jazyk je posílen o 3 hodiny z disponibilní časové dotace, které budou využity zejména k realizaci průřezových témat – osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, multikulturní výchova a mediální výchova.

 

Anglický jazyk – vyučovací předmět anglický jazyk je v 5.ročníku posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace

 

Matematika – Vyučovací předmět matematika je posílen o 5 hodin z disponibilní časové dotace.

Vlastivěda – Vyučovací předmět vlastivěda je posílen v 5.ročníku o 1 hodinu z disponibilní časové dotace

 

Prvouka -  Vyučovací předmět prvouka je ve 3.ročníku  posílen o 1 hodinu z disponibilní časové dotace zejména na integraci průřezových témat.

 

Výtvarná výchova – Vyučovací předmět výtvarná výchova je ve 3.a 4. ročníku posílen o 1 hodinu v každém ročníku z disponibilní časové dotace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jazyk a jazyková komunikace – vzdělávací oblast

 

 

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace má stěžejní postavení ve vzdělávacím procesu. Jazykové vzdělání a jazyková kultura patří k podstatným znakům všeobecné kulturnosti a vyspělosti absolventa základního vzdělávání. Vybavuje žáky znalostmi a dovednostmi, které jim umožní správně vnímat jazyková sdělení, rozumět jim, vhodně se vyjadřovat, uplatňovat a prosazovat výsledky svého poznávání a prezentovat se jako osobnost.

 

Vzdělávací oblast zahrnuje tyto vyučovací předměty / současně vzdělávací obory / :

 • český jazyk
 • anglický jazyk

 

Charakteristika vyučovacího předmětu český jazyk

 

Vyučovací předmět český jazyk má v 1.ročníku komplexní charakter, od 2. do 5. ročníku je členěn na komunikační a slohovou výchovu, jazykovou výchovu a literární výchovu. Český jazyk je posílen o 4 hodiny z disponibilní časové dotace, které budou využity zejména k rozvoji čtenářských dovedností a k realizaci průřezových témat – osobností a sociální výchova, výchova demokratického občan, multikulturní výchova a mediální výchova. Českému jazyku a literatuře je vyučováno v 1. a 2. ročníku 9 hodin týdně, v 3. až 5.ročníku 8 hodin týdně.

 

Kompetence k učení

 • rozvíjet u žáků kompetence potřebné k osvojování učiva
 • učit žáky systému vedení a ukládání informací
 • vést žáky k praktickému užívání naučených pravidel

 

Kompetence k řešení problémů

 • učit děti samostatnému vyvozování jednoduchých pravidel probíraných
 • mluvnických jevů
 • učit hledat žáky chyby v textu a zdůvodňovat správné řešení
 • učí se porovnávat a chápat významy slov

 

Kompetence komunikativní

 • vést děti ke správné formulaci jednoduchých sdělení
 • učit žáky číst s porozuměním
 • dbát na stálé rozšiřování slovní zásoby
 • nechat žáky vyjadřovat samostatně své myšlenky a pocity
 • vést děti ke spisovnému vyjadřování

 

Kompetence sociální a personální

 • podporovat diskusi dětí ve skupinkách i v rámci celé třídy
 • vést žáky k tomu, aby dokázali požádat o pomoc

 

 

Kompetence občanské

 • podporovat v žácích potřebu literárně se projevovat, recitovat, číst
 • učit žáky chápat jazyk jako důležitý sjednocující činitel naší společnosti
 • vést žáky k chápání literárního textu jako zdroje informací a prožitků

 

Kompetence pracovní

 • vést žáky k dodržování hygienických pravidel pro čtení a psaní
 • učit žáky organizaci a udržování jejich pracovních míst

 

 

Charakteristika vyučovacího předmětu anglický jazyk

 

 

Anglický jazyk je vyučován ve 3.– 5. ročníku 3 hodiny týdně. Jeho obsahem je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk Rámcového  vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem vyučovacího předmětu anglický jazyk je získat u žáků zájem o studium cizího jazyka, osvojení základních jazykových znalostí, získání dovednosti číst jednoduché texty, pochopit význam znalosti cizího jazyka pro osobní život.

 

Kompetence k učení

 • naučit žáky chápat důležitost schopnosti komunikovat anglicky pro další život
 • učit se rozumět jednoduchým pokynům v anglickém jazyce a reagovat na ně
 • vést žáky k používání abecedního slovníku v učebnici

 

Kompetence k řešení problémů

 • řešit jednoduché situace v cizojazyčném prostředí
 • nebát se mluvit anglicky s cizím člověkem
 • učí se domýšlet obsah při absenci slovní zásoby

 

Kompetence komunikativní

 • snaží se porozumět jednoduchému sdělení v anglickém jazyce
 • naváže kontakt s konkrétní osobou
 • rozumí volně jednoduchému textu v anglickém jazyce
 • umí zformulovat jednoduché myšlenky v angličtině
 • dokáže sestavit jednoduché sdělení

 

Kompetence sociální a personální

 • umí v jednoduchých situacích požádat o radu
 • dodržuje v anglicky mluvícím prostředí zásady slušného chování
 • spolupracuje v anglicky mluvící skupině na jednoduchém úkolu

 

Kompetence občanské

 • získává první poznatky o anglicky mluvících zemích
 • porovnává zvyky těchto zemí se zvyky našimi

 

Kompetence pracovní

 • vedeme žáky k samostatné práci s dvojjazyčným slovníkem
 • učíme žáky využívat znalosti anglického jazyka k získávání informací z různých oblastí

 

 

Na I.stupni chceme v anglickém jazyce poskytnout základ slovní zásoby a běžných konverzačních frází, na jednoduchých textech budovat čtenářské dovednosti a na nich pak schopnost psát. Gramatiku učíme tehdy, když mají žáci zvládnuty příslušné pojmy v předmětu český jazyk a literatura.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák se orientuje v prostoru

-          rozlišuje vpravo- vlevo, nahoře-dole

-          rozděluje (vytleskáváním) slova na slabiky

-          poznává souhlásky  S-s,L-l,M-m,P-p

 

poznává samohlásky A-a,O-o,U-u,E-e,I-i,Y-y

-          čte správně dlouhé a krátké samohlásky

 

-           

 

-          skládá a čte slabiky

-          čtení slabik a tvoření slabik

-          doplňování slabik do slov

-          skládání slov a čtení slov

 

 

-          vyvození souhlásky T-t,J-j,N-n

 

-          plynule čte slova ve větách, rozlišuje je sluchem i zrakem

-          skládá a čte slabiky, slova

-          naslouchá pohádkám, dramatizuje

 

-          recituje básně (vztahující se k Vánocům)

 

-          žák se seznamuje se souhláskami d-d,K-k,

 

-          žák se seznamuje se souhláskami:

-          R,V,Z,Š,C,Č,B,Ž,Ř,G,F,H,CH

 

 

-          dvojhlásky ou-au

-          správně řadí slova ve větě,slabiky ve slově, hlásky ve slabice

-          používá znaménka ve slovech i větách

 

Čtení a literární výchova:

 

Prostorová orientace

 

Slabičná stavba- počet slabik ve slově

Písmena  tiskací: malá- velká

 

 

Rozvoj fonetického sluchu, sluchová syntéza, analýza

 

Délka samohlásek

 

 

 

Slabiky otevřené, zavřené, trojpísmenné

Čtení slov-čtení otevřených slabik ve slovech, čtení zavřených slabik ve slovech

Hlasité čtení jednoduchých vět se správnou intonací

 

 

Porozumění  přečteným větám

 

Sluchová syntéze a analýza

Blahopřání, prosba, poděkování, omluva

recitace

 

 

 

 

 

 

Slova- čtení zavřených slabik na konci slov

Slova se skupinou dvou souhlásek, hlasité čtení vět se správnou intonací

 

Čtení slov s dvojhláskami-ou-au

Uspořádání slov ve větě

 

Interpunkční znaménka

 

 

září

 

 

 

 

 

říjen

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden

únor

březen

duben

 

Český jazyk – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

-          skládá a čte všechny druhy slabik

-          skládá a čte všechny druhy slov

-          správně odpovídá na kontrolní otázky

-          poznává jednotlivá písmena ve vztahu k jim odpovídajícím hláskám

-          rozlišuje písmeno tiskací a psací

 

 

 

-          uvolňuje si ruku,nacvičuje správné držení těla, držení psacího náčiní

-          píše čáry, oblouky, vlnovky

-          rozlišuje písmo psací a tiskací

-          píše správné tvary písmen, spojuje písmena a slabiky,

-          píše interpunkční znaménka

-          dodržuje správné pořadí písmen,

-          píše podle diktátu slova a jednoduché věty

-          píše velká písmena u vlastních jmen osob a na počátku věty 2

-          dodržuje úhlednost písma a zachovává hygienické a pracovní návyky

 

Slova s písmenem ě,se skupinami di,ti,ni a se shluky souhlásek

 

 

 

 

Písmena – malá, velká, tiskací, psací

 

Psaní:

 

Příprava na psaní

 

Psaní prvků písmen a číslic

Písmo tiskací a psací

Psaní- písmeno, slabika, slovo

 

 

 

Diktát slov, jednoduchých vět

 

Velké počáteční písmeno u vlastních jmen osob a prvního slova věty

 

květen

červen

 

Český jazyk – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

-          žák se vyjadřuje ústně i písemně, tvoří krátké souvislé věty

-          rozlišuje: slovo-slabika-hláska- písmeno

-          rozlišuje věty oznamovací, tázací, přací a rozkazovací

-          řadí věty podle děje

 

-          určí nadřazenost a podřazenost slov

-          řadí slova ve větě tak, aby věta dávala smysl

 

-          žák tvoří slova opačného i podobného významu

 

-          rozlišuje hlásky, výslovnost krátkých a dlouhých samohlásek

 

 

-          umí doplnit a zdůvodnit  psaní ů-ú

-          dvojhlásky

-          žák umí napsat i odůvodnit  i,y po měkkých a tvrdých souhláskách

-          aplikuje v praxi výslovnost a psaní slov se skupinami  dě,tě, ně,bě,pě, vě, mě

 

 

-          zdůvodňuje a správně píše znělé a neznělé souhlásky uvnitř a na konci slov

-          b-p,d-t,ď-ť,z-s,ž-š, v-f, h-ch

-          seznámí se s názvy slovních druhů, poznává podst. jména, slovesa a předložky v textu

 

-          rozlišuje obecná a vlastní jména, procvičuje pravopis vlastních jmen osob a zvířat

-          vyjmenuje řadu písmen jdoucích po sobě,řadí slova podle abecedy

 

 

 

 

Mluvnice:

 

Věta jednoduchá, souvětí

 

 

 

Druhy vět

 

 

 

Pořadí vět v textu

Věta- slovo- slovo souřadné,nadřazené , podřazené

Pořádek slov ve větě

Antonyma, synonyma

 

 

 

Slovo- slabika- hláska- písmeno

 

 

 

Psaní ú-ů

 

Tvrdé a měkké souhlásky

 

Písmeno ě ve slovech

 

 

 

 

Znělé a neznělé souhlásky na konci a uvnitř slov

 

 

Slovní druhy

 

 

 

Vlastní jména osob a zvířat

 

 

Abeceda

 

 

září

říjen

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

leden

únor

 

 

 

 

 

 

 

březen

duben

 

 

 

 

 

 

květen

červen

 

Český jazyk – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

 

 

-          užívá slušné oslovení, prosbu a poděkování

-          dodržuje posloupnost děje na základě pozorování

-          pojmenuje předměty a jejich vlastnosti

 

 

 

-          žák přechází k plynulému čtení textu bez slabikování

-          užívá správný slovní přízvuk

-          čte s porozuměním nahlas i potichu

-          umí naslouchat u textu

 

 

-          spojuje obsah textu s ilustrací

-           

-          vypráví, dramatizuje a domýšlí příběhy

-          recituje básně

-          žák čte pohádky, knihy o přírodě,věcech, vypráví o nich

 

 

 

-          píše písmena a číslice podle normy psaní

-          správně spojuje písmena a slabiky

-          používá znaménka ve slovech i větách

-          opisuje a přepisuje jednoduché texty, užívá velká písmena ve slovech i větě

 

Sloh:

 

Základní formy společenského styku

 

Děj- základ vypravování

 

Jednoduchý popis

 

Čtení a literární výchova:

 

 

Plynulé čtení jednoduchých textů

 

Slovní přízvuk

Čtení hlasité i tiché

Soustředěný poslech čtených textů,poezie a prózy

 

Text a ilustrace

 

Vyprávění, dramatizace pohádek a povídek

Báseň, verš a rým

Individuální četba

 

 

Psaní:

 

Tvary písmen abecedy

 

Spojování písmen, slabik

Umísťování diakritických znamének

 

Opis, přepis

 

 

Český jazyk – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

-          žák rozlišuje hlásky a slabiky

-          píše hláskovou a slabičnou stavbu slov

-          určuje počet slabik

-          určuje správně i – y po tvrdých a měkkých souhláskách

-          píše a určuje správné psaní párových souhlásek

 

      -     třídí slova podle významu,

            vyhledává antonyma a synonyma

 

 

-          pamětně zvládá vyjmenovaná

slova, znalosti prakticky užívá

 

-          dokáže určit ve větě

slova ohebná a předložky

-          seznamuje se  slovy

neohebnými  a jejich běžné tvary poznává

 

-          poznává rod a číslo podstatných

jmen

-          rozlišuje číslo jednotné a množné

-          určuje rod mužský, ženský a střední

-          seznamuje se s pádovými

otázkami, s pomocí učitele určuje pád

 

-          určuje osobu, číslo a čas

-          časuje slovesa v čase přítomném

budoucím a minulém

 

 

-          určuje věty a souvětí

-          spojuje věty, doplňuje souvětí

-          vyhledává základní skladební dvojici ve větě jednoduché

 

 

-          uvědoměle praktikuje pravopis

psaní jmen měst, vesnic, hor a řek

Mluvnice:

 

Hláskosloví

Psaní i –y po tvrdých a měkkých souhláskách

Spodoba

Abeceda

 

 

 

Nauka o slově – slovo a skutečnost

Antonyma, synonyma, slova příbuzná

 

 

Vyjmenovaná slova po b,l,m,p,s,

v,z

 

Slovní druhy

Slova ohebná

Slova neohebná

 

 

 

Podstatná jména – rod,číslo, pád

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovesa – osoba, číslo, čas

 

Časování sloves

 

 

Věta jednoduchá a souvětí

Stavba věty jednoduché

Základní skladební dvojice

 

 

 

Vlastní jména měst, vesnic, hor a řek

 

 

Český jazyk – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

-          procvičuje slovosled

-          vybírá vhodné prostředky

-          vymyslí nadpis a člení projev

-          pojmenovává předměty a děje

-          tvoří otázky

-          vypravuje podle obrázků

-          popisuje jednoduché předměty a činnosti

-          používá jednoduchou osnovu

-          umí požádat o informaci

-          uvítá návštěvu a rozloučí se

-          píše přání, pohlednice a jednoduchý dopis

 

 

 

 

-          čte plynule věty a souvětí

-          člení text

-          čte s porozuměním, předčítá

-          umí využít čtenářské dovednosti

-          používá četbu jako zdroj informací

 

 

-          vypráví jednoduché pohádky,

povídky, dramatizuje, domýšlí příběhy, zaujímá k přečtenému postoj

 

 

-          orientuje se v textu dětských

knih, charakterizuje literární postavy, vyjadřuje své postoje k přečtenému

 

-          seznamuje se s poezií,

prózou, divadlem, dětskou literaturou a ilustracemi

 

 

 

-          odstraňuje nedostatky

-          píše čitelně, úhledně, přiměřeně rychle

-          kontroluje napsané

-          napíše adresu, krátký dopis

-          vyplní lístek, telegram

 

 

Sloh:

Stylizace a kompozice

Jazykové prostředky

Členění jazykového projevu

Souvislé jazykové projevy

Otázky a odpovědi

Vypravování

Popis

 

Osnova

 

Společenský styk a jeho formy

 

 

 

 

Čtení a literární výchova:

 

Plynulé čtení, členění textu

Tiché a hlasité čtení

 

 

 

 

 

Četba jako zdroj informací o přírodě, současnosti a minulosti

Práce s literárním textem

 

 

 

Besedy o knihách

 

 

 

 

Základy literatury

 

 

 

Psaní:

 

Správné tvary písma

Úprava zápisu

 

Kontrola psaného projevu

Dopis, adresa

Vyplňování formulářů

 

 

Český jazyk – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

 

-          žák používá různé podoby slova

-          rozlišuje slova dle významu

-          rozlišuje slova spisovná, nespisovná, citově zabarvená, antonyma, synonyma, slova jednoznačná a mnohoznačná

-          rozlišuje kořen, předponovou a příponovou část slov

-          poznává předložky a předpony

 

 

-          uvědoměle používá i – y po obojetných souhláskách uvnitř slov u vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných

 

-          rozlišuje ohebná slova

-          poznává slova neohebná

 

-          vyhledává slovesa v textu, poznává infinitiv, rozlišuje osobu, číslo a čas, časuje slovesa ve všech časech

 

-          skloňuje podstatná jména dle vzorů ve všech rodech

      -     rozlišuje mluvnické kategorie     

            podstatných jmen

 

      -    pozná větu jednoduchou a souvětí

-          určuje podmět a přísudek

-          v jednoduchých větách píše i – y v příčestí minulém

 

 

 

 

 

-          užívá vhodných jazykových prostř.

-          sestavuje osnovu, tvoří nadpisy, člení text na odstavce

-          dodržuje posloupnost dějové složky

-          zvládá jednoduchý popis

-          sestavuje a píše adresu, dopis,telegram, umí telefonovat

Mluvnice:

 

Hláskosloví, rozdělění hlásek, hlásková a slabičná stavba slov, antonyma, synonyma, slova spisovná a nespisovná

Význam slov, významový okruh

 

 

Stavba slova – kořen předpona, přípona

 

Předpony roz-,bez-,ob-,v-

Předložky bez,v

 

Vyjmenovaná slova po b,f,l,m,p,s,v,z

 

 

 

 

Slovní druhy – slova ohebná a neohebná

 

 

Infinitiv, určitá slovesa

 

 

 

Rod, číslo pád podst. jmen

Vzory podstatných jmen

Skloňování podstatných jmen

 

 

Stavba věty

Podmět a přísudek

Shoda podmětu s přísudkem

 

 

 

Sloh:

 

Stylizace a kompozice

 

Osnova, nadpis, členění projevu

 

Vypravování

 

Popis rostlin, zvířat věcí

 

Formy společenského styku

 

 

září

 

 

 

 

 

 

 

říjen

 

 

listopad,prosinec

 

 

 

 

leden 

 

 

leden 

 

 

 

únor, březen

 

 

 

 

duben

květen, červen

 

 

 

 

 

Český jazyk – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

 

 

-          žák čte správně, uvědoměle,

plynule a dostatečně rychle, správně intonuje, používá správný slovní přízvuk, člení věty, dbá na správnou sílu hlasu

 

-          umí vyhledat informace v 

učebnicích, encyklopediích a slovnících, využívá poznatků  z četby v další školní činnosti 

 

-          čte potichu delší texty,

stručně reprodukuje obsah

 

-          dramatizuje text

-          domýšlí literární příběhy

 

 

-          hovoří o knihách

-          beseduje o ilustracích

-          vyjadřuje své pocity z četby     

 

Čtení a literární výchova:

 

Rozvoj techniky čtení

 

 

 

 

 

Čtení textů uměleckých a populárně naučných

 

 

 

Tiché čtení s porozuměním

 

 

Tvořivá práce s literárním textem

 

 

 

Práce s dětskou knihou

 

 

Český jazyk – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

 

-          žák si postupně osvojuje jazyk jako prostředek dorozumívání

-          určuje kořen, předponu, a příponu, vyznačuje slovotvorný základ slov, užívá správně koncovky

-          doplňuje předpony a přípony dle smyslu slova

-          používá znalosti tvoření slov k odůvodnění pravopisu

-          osvojuje si spisovnou výslovnost a pravopis souhláskových skupin

-          osvojuje si základní význam předpon

-          používá předložky v praxi

-          dovede použít v praxi skupiny bě-bje, vě-vje, pě, mě-mně

-          umí dělit slova na konci řádku

-          prakticky používá dovednosti o vyjmenovaných slovech

-          píše správně vlastní jména

 

-          osvojuje si užívání a určování

slovních druhů

-          určuje rod, číslo, pád a vzor

podstatných jmen, umí skloňovat podle vzorů

-          rozpozná druhy přídavných jmen

a zvládá jejich pravopis

-          rozezná mluvnické kategorie

sloves

-          používá správné tvary

podmiňovacího způsobu

-          nahrazuje podstatná jména

zájmeny, vyhledává je v textu

      -      vyhledává v textu číslovky

 

-          určuje základní větné členy,

seznamuje se s rozvíjejícími skladebními dvojicemi

 

-          vyhledává různé podměty

-          seznamuje se

s několikanásobným podmětem

-          píše správně i-y v koncovkách

příčestí minulého

-          určuje věty jednoduché, spojuje

věty v souvětí

-          osvojí si psaní věty uvozovací,

užívá interpunkci v přímé řeči 

       

Mluvnice:

 

Mateřský jazyk- prostředek dorozumívání

Stavba slova- odvozování slov předponami a příponami, části slova

Kořen – slova příbuzná

Souhláskové skupiny na styku přepony nebo přípony a kořene

Přídavná jména odvozená od podstatných jmen, zakončená na

s – ský – ští

Zdvojené souhlásky, předpony s,z,vz

 

 

Předložky s,z

Skupiny bě-bje,vě-vje,pě,mě-mně

 

Dělení slov na konci řádku

Pravopis vyjmenovaných slov a slov s nimi příbuzných

Vlastní jména

 

Tvarosloví-slovní druhy

 

Mluvnické kategorie podstatných jmen

 

 

Přídavná jména

Pravopis přídavných jmen

Slovesa

 

Podmiňovací způsob

 

Zájmena, druhy zájmen

Zájmena osobní

Číslovky

 

Skladba- základní a rozvíjející větné členy

 

 

Podmět vyjádřený a nevyjádřený

Několikanásobný podmět

 

Shoda podmětu s přísudkem

 

Věta jednoduchá a souvětí

 

Přímá řeč, věta uvozovací

 

 

 září

 

 říjen

 

 

 říjen

 listopad

 

 

 

 listopad

 

 

 

 

 

 prosinec

 

 

 

leden

 

 

 

 

 

 únor,březen

 

 

 

 březen

 

 duben

 

 duben

 

 květen

 

 

 

 květen,červen

 

 

 červen

 

Český jazyk – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

-          sestavuje osnovu textu

-          procvičuje dovednost vypravovat

-          zvládá vlastní popis

 

-          je schopen napsat dopis, člení ho na části

-          sám sestaví a podá telegram

-          používá tiskopisy a dokáže je vyplnit

 

-          kultivovaně se dorozumívá ve

ve škole i mimo školu

 

 

 

-          žák čte plynule, s porozuměním,

nahlas a potichu přiměřeně náročné texty

-          vyjádří své pocity z přečteného

textu a názory o něm

-          čte s citem s prvky uměleckého

přednesu

-          předčítá texty, recituje básně,

vymýšlí rýmy

-          rozumí přiměřeně složitému

sdělení, pamatuje si jeho smysl,

reprodukuje text, nalézá

podstatné, vyjadřuje své názory

-          zaznamenává zajímavé

myšlenky

-          dramatizuje povídky a pohádky

-          orientuje se v dětské literatuře, zaujímá postoj k literárním postavám

-          pozná záměr autora a hlavní myšlenku

-          porovnává ilustrace různých výtvarníků

-          navštěvuje divadelní představení, beseduje o nich ,hodnotí je

-          orientuje se v přiměřeně náročných odborných textech

-          využívá různých zdrojů informací- slovníky, encyklopedie, internet

-          používá elementární literární pojmy

 

 

Sloh:

Reprodukce jednoduchých textů

Vypravování

Popis předmětu, děje, pracovního postupu

Dopis

 

Telegram

Tiskopisy: poštovní poukázky, podací lístek, průvodka

 

Vyjadřování v běžných

Komunikačních situací

 

Čtení a literární výchova:

 

Výrazné hlasité čtení uměleckých naučných textů

 

 

 

Výrazné čtení s prvky uměleckého přednesu

Předčítání textu, recitace – rým,verš, sloka

Volná reprodukce přečteného textu

 

 

Zápis textu

 

Dramatizace

Besedy o knihách, návštěva knihovny

 

 

 

 

 

 

Divadelní představení, televizní tvorba

Různé druhy textu

 

 

 

 

Poezie – lyrika,epika, přenášení významů, přirovnání

Próza – čas a prostředí děje, hlavní a vedlejší postavy, řeč

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

-           pozdraví, představí se, rozloučí se

 

-          Reaguje a plní  jednoduché pokyny učitele

-          Chápe číselné pojmy

-          Odhad a ověření jeho správnosti

 

 

-          Otázky týkající se školních potřeb       Zdvořilé žádosti a odpovědi na ně

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

-          Otázky a odpovědi týkající se barev

-          Otázky a odpovědi týkající se věku

-          Čísla 13- 20

-      Seznámí se  svátkem Halloween

-          Porozumění příběhu  a  jeho dramatizace

 

 

-          Určování běžných zvířecích      mazlíčků

-          Krátké odpovědi

-          Kategorizace a určování zvířat podle velikosti a barvy

 

 

 

-          Vyjadřování nálad a pocitů

-          Určování nálad a pocitů jiných lidí, mluvení o nich

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

 

 

-          Popis vzhledu

-          Získání určité informace z četby

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

 

-          Mluvení o členech rodiny,o počtu sourozenců

-          Získání určité informace z textu

 

-          Zadávání a plnění příkazů

-          Popis částí těla

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

 

-          Porovnávání českých a britských Vánoc

-          Vánoční hra

-           

 

 

-           

Hello,Superstars! Hello,bugs!

Pozdravy: Hello! Goodbye!

What´s your name?

My name´s…./I´m…..

Barvy

Čísla 1 -12

 

Classroom,bugs

Školní potřeby

 

 

The TV show

Nábytek

 

 

Halloween

 

 

 

Super pets

 

Domácí zvířecí mazlíčci

 

 

 

 

Pirates

 

Nálady/Pocity

 

 

 

 

 

Funny faces

 

 

 

 

 

Family  photos

 

Rodina

 

The body rap

 

 

 

 

Christmas

 

 

 

 

Září

 

Říjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anglický jazyk – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

-          Mluvení o oblečení

-           Otázky a odpovědi týkající se věcí,které někomu patří

 

 

-          Objednávání jídel

-          Mluvení o tom, co máte a nemáte rádi

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

 

-          Určování, co je na obrázku

-          Získávání určité informace z poslechu

-          Využívání dřívější znalosti k roztřídění informací

 

-          Čtení, nacvičování a předvedení hry

-          Porozumění příběhu a jeho dramatizace

-           

-          Písmena abecedy

-          Zpívání abecedního rapu

 

 

 

-          Velikonoční pozdravy a tradice

 

-          Určování  a pojmenování dnů a měsíců

 

-          Seznamování se

-          Získávání a poskytování základních místních informací

 

 

-          Porovnávání české a britské školy

 

-          Opakování

Superstar clothes

Oblečení

 

The lake café ( Jezerní kavárná)

 

Bug café

Jídlo

 

 

 

 

Animal safari

Zvířata

 

 

 

 

Goodbye, Superstars!

 

 

 

Alphabet rap

Abeceda

 

 

 

 

Easter -Velikonoce

 

Days and months

 

 

Our neighbours –Austria, the Czech Republic, Germany, Great Britain, Poland, Slovakia,….

 

 

Our school

 

Revision

 

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

 


Anglický jazyk – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

Žák:

-          ozdraví a představí se

 

-          vyjmenuje anglickou abecedu

-          hláskuje své jméno

-          reaguje na pokyny učitele

-          zeptá se:“Jak se máš?“

 

 

-          pojmenuje školní potřeby

-          odpovídá na frázi:What´s this?

-          počítá do 12

-          přečte telefonní číslo

-          pojmenuje jídlo, užívá členy neurčité : a/ an

 

 

-          představí sebe, kamaráda, svoji školu

-          pojmenuje hračky

-          užívá fráze typu: It´s a/an….

-          pojmenuje různé předměty, udá jejich barvu

-          časuje sloveso to be v jednotném č.

-          -užívá přivlastňovací zájmena

 

 

 

-          odpoví na otázku, vyjádří souhlas nebo nesouhlas

-          užívá příd. jména- vyjádří velikost, délku předmětu

-          pojmenuje tradiční vánoční předměty

 

 

 

-          popřeje k narozeninám

-          popíše části lidské hlavy

-          vyjádří vlastnictví s have got      (časuje sloveso to have)

-          popíše členy své rodiny

 

My name´s Bean.Who´s this?

 

Alphabet ( Abeceda)

 

Sit down, please.

How are you today?

 

 

What´s this?

 

Numbers!( čísla)

Phone numbers

An apple, an icecream

 

 

 

Me and my school

It´s  a kite

 

It´s a green guitar

 

This is Kate.She´s eight.

A fireworks party

 

 

 

 

Is it a car?

 

Pluto and the fireworks

 

Christmas

 

 

 

 

My birthday

I´ve got big ears

 

 

This is my family                                                                                                  

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

Anglický jazyk – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

-          užívá záporu ke slovesu to have ( Já nemám)

-          užívá přídav. jména  popisující- věk, postavu člověka

-          popisuje zvířata, užívá fráze:Can you see…? ,dokáže odpovědět kladně i záporně: Yes, I can..

                                   No, I can´t…

-          užívá přivlastňovací pád

 

 

 

-          pozná a pojmenuje běžné části oblečení 

-          pozná  i méně obvyklé barvy

-          pojmenuje části lidského těla

 

 

 

-          popíše sebe i své kamarády

-          užívá vazbu: there is/ are

 

 

-          užívá vazbu: No, there is not…

                            No, there isn´ t….

-          popíše některá domácí zvířata

-          užívá vazbu: How many…?

 

 

 

-          řekne, kolik je hodin( pozná celé hodiny)

Have you got your football?

 

They´ve got a plane.

 

Can you see a parrot?

 

 

 

 

 

 

 

Clothes

More colours

Parts of the body

 

 

 

Mr Floss´s key

There are six snakes in my desk!

 

 

 

Can you remember?

 

Our pets.

How many monsters are there?

 

 

 

Time

Únor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Březen

 

 

 

 

 

 

Duben

 

 

 

Květen

 

 

 

 

 

 

Červen

 

Anglický jazyk – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

Učivo

 

Žák.

-          pozdraví, rozloučí se, představí se, zeptá se na jméno, věk

-          řekne, jak se mu daří

-          počítá do 100

-          pozná barvy

-          reaguje na pokyny učitele

 

 

-          vyjmenuje anglickou abecedu, hláskuje jména, pracuje se slovníky

-          používá přivlastňovací pád

-          tvoří množné č. podstat.jmen

-          používá předložky: on, in, under

 

 

-          užívá vazbu: There is/ are

-          časuje sloveso to be v obou číslech

-          užívá přivlastňovací zájmena

-          používá i zápor

 

 

-          užívá vazbu : this/ these

-          vyjádří vlastnictví se slovesem to have

-          časuje sloveso to have v obou číslech

 

 

-          časují sloveso to have a používají i zápor

-          umí hovořit o škole, o předmětech

-          pojmenuje dny v týdnu, určí hodiny

 

 

-          používá  přítomný čas prostý

-          utvoří větu tázací v přítomném čase pomocí slovesa do

-          utvoří zápor pomocí sloves don´t a doesn´t

 

Hello

 

 

Numbers

Colours

In the classroom.

 

 

The alphabet

 

Whose  is this?

 

 

 

 

Talking

The postcard

The radio

 

 

Is this the end for birdman?

 

My favourite pop group

A letter to a penfriend

 

 

The animal pictures

 

My school

Time

 

Monday to Friday

Free time

 

Millie and the time machine

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

 

Únor

 

Anglický jazyk – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

-          vyjmenuje druhy sportů, vyjádří jejich oblibu

-          používá přítomný čas prostý

-          utvoří také tázací věty a věty vyjadřující zápor

-          užívá sloveso :can/ can´t

-          popíše dům: místnosti v domě, vybavení domu

 

 

 

-          vyjmenuje názvy budov ve městě, zeptá se na cestu, popíše své bydliště

-          využívá vazbu : there is/ are

-          užívá sloveso: must

-          užívá předložky : to-at v jednoduchých větách

 

-          popíše lidskou postavu, sebe, svou rodinu

-          -užívá  přivlastňovací pád

 

 

-          užívá správně přítomný  čas prostý a  čas vyjadřující právě probíhající činnost

-          -zeptá se, kolik co stojí

 

 

-          dokáže využít vše, co se naučil během roku

 

Sports and games

 

Rebecca´s project

 

 

 

Our house

 

 

 

 

Our town

 

 

 

 

 

 

 

People

Frank´s family

 

 

 

Family life

People or machines

Mickey´s talking T- shirt

 

 

 

Schools

Times

Houses

People

Březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen

 

 

 

 

 

Červen

 

Matematika a její aplikace – vzdělávací oblast

 

Charakteristika vyučovacího předmětu matematika

 

Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace je založena na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v konkrétních situacích. Žáci si osvojují přiměřeně k jejich věku některé pojmy, matematické postupy, základy jazyka matematiky a způsoby jejich užití. Matematika přispívá k efektivní organizaci vlastní práce, podílí se na formování charakterových rysů osobnosti žáků, rozvíjí důslednost, vytrvalost, sebekontrolu, vynalézavost tvořivost a sebedůvěru.

Cílem předmětu matematika na I.stupni školy je postupné osvojování jednoduchých matematických pojmů, zvládání algoritmů při řešení úloh, provádění rozboru problému, odhadování výsledků, volba správného postupu při řešení slovních úloh, zdokonalování grafického projevu a rozvíjení logického myšlení a úsudku.

Ve všech ročnících I.stupně vyučujeme matematice 5 hodin týdně. Matematika je posílena ve všech ročnících o 1 disponibilní hodinu, která je využita zejména na kvalitnější zvládnutí geometrického učiva a řešení slovních úloh.

 

Kompetence k učení

 • učí se dovednosti časově si zorganizovat vlastní učení
 • chápe význam matematiky pro další život
 • učí se třídit jednoduché informace a využívat je k učení
 • vytváří si pozitivní vztah k matematice

 

Kompetence k řešení problémů

 • tvoří a řeší jednoduché úlohy
 • při řešení slovních úloh aplikuje osvojené aritmetické operace s přirozenými čísly
 • učí se vyhledat informaci potřebnou k řešení problému
 • uvědomuje si svoji zodpovědnost za výsledek řešení problému

 

Kompetence komunikativní

 • učí se chápat význam matematických pojmů
 • po přečtení slovní úlohy rozliší podstatné od nepodstatného
 • dokáže obhájit svůj postup při řešení matematických úkolů

 

Kompetence sociální a personální

 • spolupracuje s ostatními spolužáky při řešení obtížnějších matematických
 • úkolů
 • uznává kvality svých spolužáků
 • dokáže požádat o pomoc

 

Kompetence občanská

 • respektuje úspěch spolužáka při řešení matematických úloh, uzná lepší řešení
 • problému

 

Kompetence pracovní

 • modeluje geometrická tělesa
 • respektuje pracovní podmínky v rámci málotřídní školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika- 1.ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák zapíše čísla 0-5, rozlišuje číslice tiskací a psací

-          doplní chybějící čísla v řadě

-          rozhoduje o vztahu více, méně

 

-          sčítá a odčítá v oboru 0-5

 

-          žák zapíše čísla 6-10, rozlišuje číslice tiskací a psací

-          umí doplnit chybějící čísla v řadě

-          porovnává čísla- více, méně

-          vytvoří skupinu s daným počtem prvků

-          spočítá prvky daného souboru do 10 včetně

-          sčítá a odčítá 0-10

 

-          řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel

-          řeší slovní úlohy s odčítáním a sčítáním 0-10

 

 

 

 

-          žák zapíše čísla 0-20, rozlišuje číslice tiskací a psací

-          doplní chybějící čísla v řadě

-          podle obrázku rozhoduje o vztahu více, méně

 

-          spočítá prvky daného souboru do 20 včetně

-          vytvoří skupinu s daným počtem prvků

 

-          sčítá a odčítá v oboru 0-20

 

-          řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel

-          řeší slovní úlohy se sčítáním a odčítáním v oboru  v oboru 0-20 bez přechodu  desítky

-           řeší slovní úlohy vedoucí ke vztahů o x- více,méně, v oboru do 20

1. Čísla 0-10:

Orientace na číselné ose

 

Čtení a psaní čísel

Porovnávání čísel, vztahy větší, menší, rovno

Znaménka -,+,

 

Součet a rozdíl čísel

 

Orientace na číselné ose

Čtení a psaní čísel

Porovnávání, znamínka +,-,

Vytvoření souboru s daným počtem

Počítání předmětů v daném souboru

 

 

 

Součet a rozdíl čísel

 

Řešení a tvoření úloh na sčítání a odčítání

 

2. Čísla 0-20:

 

Orientace na číselné ose

 

Čtení a psaní čísel

Porovnávání čísel, vztahy větší, menší

Znaménka =,+,-,

 

Počítání předmětů v daném souboru

 

Vytvoření souboru s daným počtem prvků

 

Sčítání a odčítání v oboru do 20 bez přechodu přes desítku

Řešení  a tvoření úloh na sčítání a odčítání

 

 

 

Řešení slovních úloh s využitím vztahů  o n-více, o n- méně

 

 

Září

Říjen

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

Prosinec

Leden

Únor

Březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

Květen

Červen

 

Matematika – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

-          žák se orientuje v prostoru, rozlišuje pojmy před, za , vpravo, vlevo, nahoře, dole

 

-          porovná předměty podle velikosti, používá pojmy menší, větší, stejný, nižší, vyšší

 

-          žák rozezná geometrické tvary: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

 

-          rozpozná krychli, kvádr, válec, kouli na modelech ze stavebnice, najde i příklad těchto tvarů ve svém okolí

Geometrie:

 

Geometrické pojmy vpravo, vlevo, pod, nad, před, hned před, hned za, nahoře, dole

 

Menší , větší, stejný, nižší, vyšší, široký, úzký

 

 

Rovinné obrazce: trojúhelník, čtverec, obdélník, kruh

 

Tělesa: krychle, kvádr, válec, koule

Skládání  obrazců z geometrických tvarů

Stavění staveb ze stavebnice

 

 

Matematika – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák sčítá a odčítá do 20

-          s přechodem přes desítku

 

 

 

 

 

-          spočítá prvky souboru do 100(včetně)

-          vytvoří konkrétní soubory(na počitadle, penězi, ve čtvercové síti), s daným počtem prvků do 100

-          porovná čísla do 100, používá symboly  > < =

-          zaokrouhlí dané číslo na desítky

-          orientuje se na číselné ose

-          sčítá a odčítá dvojciferné a jednociferné číslo v oboru do 100 s přechodem přes desítku

-          užívá  sčítání a odčítání při řešení praktických úloh

-          řeší slovní úlohy s porovnáváním čísel do 100

-          řeší slovní úlohy vedoucí ke sčítání a odčítání v oboru do 100

-          řeší slovní úlohy s využitím vztahu o x-více,o x- méně, v oboru do 100

 

 

-          žák užívá spoje násobilek 2,3,4,5

-          dělí v oboru násobilek  2,3,4,5

-          řeší slovní úlohy na násobení a dělení

 

 

 

 

 

 

 

-          řeší slovní úlohy se dvěma početními výkony ( např. násobení, sčítání)

-          řeší jednoduché slovní úlohy se vztahy x-krát více,x- krát méně

 

 

Orientace na číselné ose, čtení a zápis čísel

Řešení a vytváření slov. úloh na porovnávání čísel

Součet a rozdíl čísel

 

 

Čísla 0- 100,čtení a zápis čísel, počítání po jedné, po desítkách do 100

Počítání s penězi, seznámení s bankovkami a mincemi do stokoruny

Řešení a vytváření úloh na porovnávání čísel

Zaokrouhlování čísel na desítky

Orientace na číselné ose

Sčítání a odčítání s přechodem přes desítku do 100

Sčítání a odčítání násobků deseti

Řešení a tvoření slovních úloh na sčítání a odčítání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názorné zavedení násobení a dělení na souborech různých předmětů

Násobení jako opakované sčítání

Násobek, činitel, záměna činitelů

Násobilky 2,3,4,5,automatizace násobilek, řady násobků daného čísla, dělení v oboru těchto násobilek

Vztahy mezi násobením a dělením,automatizace dělení v oboru probíraných násobilek

 

Řešení a vytváření slovních úloh na násobení a dělení v oboru násobilek

 

Řešení a vytváření slovních úloh s využitím vztahu x- krát méně,

x-krát více

 

září

říjen

 

 

 

 

 

říjen

listopad

prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden

únor

březen

duben

květen

červen

 

Matematika – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          rozezná časové jednotky hodina, minuta,sekunda

-          čte časové údaje na různých typech hodin,sleduje např. délku vyučovací hodiny, přestávky, dobu snídaně, oběda, večeře

 

 

 

 

-          žák kreslí křivé a rovné čáry

 

 

-          změří délku úsečky na centimetry

 

 

 

 

-          rozezná geometrická tělesa v praxi, vymodeluje krychli, kvádr, kouli, válec

 

Orientace v čase, den- 24 hodin, 1hodina- 60 minut, 1 minuta- 60 sekund

 

 

 

 

 

 

Geometrie:

 

Práce s pravítkem

Úsečka , lomená čára, křivá čára,kreslení rovných a křivých čar

Rýsování úseček

Jednotky délky:centimetr,decimetr, metr

Délka úsečky, měření délky úsečky

Označení bodů a úseček

 

Modelování těles, užití modelovací hmoty

 

 

Matematika – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák ovládá všechny spoje v

v oboru násobilky a automaticky je používá

-          ovládá dělení v oboru

násobilek

-          písemně sčítá v číselném

oboru 0-100

-          písemně odčítá v číselném

v číselném oboru 0-100

-          ovládá kontrolu výpočtu

písemného sčítání a odčítání do 100

-          počítá po jednotkách,

desítkách a stovkách v číselném oboru 0-1000

-          zapisuje a čte trojciferná

čísla

-          znázorní a přečte trojciferné

číslo na číselné ose a na

řádovém počitadle

-          umí porovnat trojciferná čísla

-          rozkládá trojciferné číslo na stovky, desítky a jednotky v desítkové soustavě

-          zaokrouhlování na sta

-          sčítá zpaměti trojciferná čísla s dvěma číslicemi různými od nuly

-          odčítá zpaměti trojciferná čísla s dvěma číslicemi různými od nuly

-          písemně sčítá a odčítá trojciferná čísla a provádí kontrolu výpočtu

-          řeší slovní úlohy na porovnávání dvou trojciferných čísel, sčítání a odčítání trojciferných čísel, na vztahy o x-více, o x-méně

-          násobí zpaměti dvouciferné číslo jednociferným v číselném oboru 0-100

-          dělí dvouciferné číslo jednociferným mimo obor násobilek

-          umí určit neúplný podíl a zbytek v číselném oboru

0 –100

-          umí odhadnout výsledek

-          řeší slovní úlohy s využitím vztahů x- krát více , x-krát méně

       

 

Násobilka 6,7,8,9,10

 

 

Dělení 6,7,8,9,10

 

Písemné sčítání

Písemné odčítání

 

Kontrola výpočtu

 

 

 

Číselný obor 0-1 000

 

Zápis a čtení trojciferných čísel

 

Číselná osa

Řádové počitadlo

 

Porovnávání trojciferných čísel

Rozklad trojciferného čísla v desítkové soustavě

 

Zaokrouhlování

Pamětné sčítání trojciferných čísel

 

Pamětné odčítání trojciferných čísel

 

Písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel

Slovní úlohy

 

 

 

Násobení dvouciferného čísla jednociferným

 

Dělení dvouciferného čísla jednociferným

Dělení se zbytkem

 

 

Odhad výsledku

Slovní úlohy

 

září      

 

 

 

říjen

 

říjen – listopad

 

 

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

 

 

 

únor

 

 

 

březen  

 

 

 

 

duben

 

 

 

 

 

duben – květen

 

 

květen

 

 

 

 

červen

 

Matematika – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

-          vyznačí a popíše bod

-          vyznačí krajní body úsečky

-          popíše průsečík dvou přímek

 

-          vzájemná poloha přímek,

různoběžky, rovnoběžky, mimoběžky

-          umí sestrojit úsečku dané

s užitím jednotky milimetr

-          změří úsečku s přesností na

milimetry

-          provádí odhad délky

vzdálenosti

-          umí nakreslit a narýsovat

čtverec, trojúhelník a obdélník do čtvercové sítě

 

-          sestrojí trojúhelník ze tří

stran

-          vypočte obvod jednoduchého

rovinného obrazce / čtverec, obdélník,trojúhelník / sečtením délek jeho stran

 

-          provádí  jednoduché převody

jednotek délky / mm,cm,dm,

m, km /

 

-          modeluje tělesa / krychle,

kvádr, koule, jehlan,kužel, válec /

 

 

 

Geometrie:

Bod

Úsečka

Průsečík dvou přímek

 

Vzájemná poloha přímek

 

 

 

Rýsování úseček s přesností na milimetry

Měření úseček / mm /

 

 

Odhad délky

Čtvercová síť

 

 

 

Konstrukce trojúhelníka

 

Výpočet obvodu sečtením délky stran

 

 

 

 

Převádění jednotek délky

 

 

 

Tělesa

 

 

září

 

 

 

říjen

 

 

 

listopad – prosinec

 

 

 

 

leden

 

 

 

únor

 

březen

 

 

 

 

duben

 

 

 

květen

Matematika – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák počítá po tisících,

desetitisících a statisících v číselném oboru do

            1 000 000

-          zapisuje a čte přirozená čísla

1 000 000

-          znázorní a přečte čísla do

1 000 000 na číselné ose a na řádovém počitadle

-          umí rozvinout číslo do

1 000 000 v desítkové soustavě

-          porovnává čísla do milionu a

řeší rovnice typu

24 325< x < 29 328

-          umí zaokrouhlovat čísla do

milionu na desítky, sta, tisíce, desetitisíce a statisíce

-          sčítá zpaměti čísla do milionu

nejvýše s dvěma číslicemi různými od nuly

-          odčítá zpaměti čísla do

milionu nejvýše s dvěma číslicemi různými od nuly

-          písemně sčítá a odčítá čísla

milionu a provádí kontrolu výpočtu

-          odhaduje výsledky sčítání a

odčítání

-          řeší slovní úlohy na sčítání a odčítání přirozených čísel do milionu

-          zpaměti násobí přirozená čísla do milionu 10,100,1 000

-          zpaměti dělí přirozená čísla

do milionu 10,100,1 000

-          provádí pamětné násobení

příkladů typu 40x200, 57x9,

130x7

-          provádí pamětné dělení

příkladů typu  540:6,720:90

-          písemně násobí jednociferným činitelem

-          písemně násobí dvojciferným činitelem

-          písemně dělí jednociferným dělitelem, provádí kontrolu výpočtu / i pomocí kalkulačky/

-          řeší slovní úlohy na dva až tři výpočty

 

 

Číselný obor 0-1 000 000

Numerace

 

 

Čtení a zápis čísel do 1 000 000

 

Číselná osa

Řádové počitadlo

 

Rozklad čísla v desítkové soustavě

 

Porovnávání čísel

 

 

Zaokrouhlování čísel

 

 

Pamětné sčítání do 1 000 000

 

 

Pamětné odčítání do 1 000 000

 

 

Písemné sčítání a odčítání do milionu, kontrola výpočtu

Odhad součtu a rozdílu

 

Slovní úlohy – sčítání a odčítání

 

 

Násobení 10,100,1 000

 

Dělení 10,100,1 000

 

Pamětné násobení do milionu

 

 

Pamětné dělení do milionu

 

Písemné násobení jednociferným činitelem

Písemné násobení dvojciferným činitelem

Písemné dělení jednociferným dělitelem, kontrola výpočtu, kalkulátor

 

Slovní úlohy

 

 

září

 

 

říjen

 

 

 

listopad

 

 

 

 

prosinec

 

leden

 

 

 

 

únor

 

 

 

 

 

březen

 

 

 

 

 

 

duben

 

 

 

květen

 

červen

 

Matematika – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          řeší slovní úlohy se vztahy

o x – více / méně /

x-krát více / méně /

-          čte a zapisuje zlomky,

rozlišuje čitatele, jmenovatele a zlomkovou čáru

-          v jednoduchých příkladech

vypočte zpaměti polovinu, třetinu, čtvrtinu, pětinu a desetinu z daného celku

-      vyjádří celek z jeho dané poloviny,

             čtvrtiny, třetiny pětiny a desetiny

      -      využívá názorných obrázků k

             určování 1/2,1/3,1/4,1/5,1/10

      -      vysvětlí a znázorní vztah mezi

             celkem a jeho částí v běžném

             životě

 

 

 

 

-          žák určí vzájemnou polohu

přímek

 

-          sestrojuje rovnoběžné přímky

s danou přímkou

-          umí označit průsečík

různoběžek

-          používá trojúhelník s ryskou

k rýsování kolmic

-          chápe pojmy kolmost

a rovnoběžnost

-          narýsuje libovolný obdélník

-          narýsuje libovolný čtverec

-          pozná souměrný útvar

-          nakreslí souměrný útvar

-          dokáže sestrojit kružnici a kruh s daným středem a daným poloměrem

-          narýsuje a pozná rovnoramenný trojúhelník

-          narýsuje a pozná rovnostranný trojúhelník

-          určí obsah čtverce a obdélníka ve čtvercové síti

-          seznámí se s jednotkami obsahu – mm2, cm2, m2

-          vymodeluje kvádr a krychli z dané sítě

 

 

 

Slovní úlohy, užití závorek

 

 

Čtení a zápis zlomků

Čitatel,zlomková čára,jmenovatel

 

Výpočet části celku

 

 

 

Výpočet celku z části

 

Sčítání zlomků

 

 

 

 

Geometrie:

 

Vzájemná poloha přímek

 

 

Rovnoběžné přímky

 

 

 

Rýsování kolmých přímek

 

 

 

Rýsování obdélníka a čtverce

 

 

Souměrnost

 

Kružnice, kruh

 

Rovnoramenný trojúhelník

Rovnostranný trojúhelník

 

 

 

Obsah čtverce a obdélníka

Ve čtvercové síti

 

 

Modelování kvádru a krychle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

září

 

říjen

 

 

listopad

 

prosinec

 

leden

 

únor

 

 

 

 

 

březen, duben

 

 

květen, červen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák čte a zapisuje čísla větší

než milion

-          porovnává přirozená čísla do

miliardy, umí je najít na číselné ose

-          dokáže řešit jednoduché

rovnice a nerovnice

-          zaokrouhluje přirozená čísla

na miliony, statisíce, desetitisíce, tisíce, sta a desítky

-          sčítá zpaměti velká čísla s

číslicemi různými od nuly

-          odčítá zpaměti velká čísla

s dvěma číslicemi různými od nuly

-          sčítá písemně velká čísla

-          odčítá písemně velká čísla

-          násobí zpaměti velká čísla

-          dělí zpaměti velká čísla

-          provádí odhad výsledku a kontrolu výpočtu i na kalkulátoru

-          umí písemně dělit velká čísla

jednociferným dělitelem

-          zná algoritmus písemného dělení  dvojciferným dělitelem, umí dělit jedním z možných způsobů

-          řeší jednoduché a složené slovní úlohy s jednou nebo dvěma početními operacemi

-          zná vlastnosti početních výkonů / komunikativnost, asociativnost, distributivnost/

-          dodržuje pořadí početních výkonů při řešení příkladů

 

-          umí zapsat a přečíst

desetinné číslo

-          zobrazí desetinné číslo

na číselné ose

-          dokáže porovnat desetinná

čísla

-          upravuje desetinná čísla na

stejný počet desetinných míst

-          zpaměti sečte dvě desetinná

čísla řádu desetin a setin

-          zpaměti odečte dvě desetinná čísla řádu desetin a setin

 

 

     

 

Číselný obor 0 – 1 000 000 000

Posloupnost přirozených čísel

Porovnávání velkých čísel

 

Číselná osa

Rovnice a nerovnice

 

Zaokrouhlování velkých čísel

 

 

 

Pamětné sčítání přirozených čísel

 

Pamětné odčítání přirozených čísel

 

Písemné sčítání

Písemné odčítání

Násobení a dělení přirozených čísel

Kontrola výpočtu, kalkulátor

 

Písemné dělení jednociferným dělitelem

Písemné dělení dvojciferným dělitelem

 

 

Slovní úlohy

 

 

Vlastnosti početních výkonů

 

 

Pořadí početních výkonů

 

 

Čtení a zápis desetinných čísel

 

Číselná osa

 

Porovnávání desetinných čísel

 

Úpravy desetinných čísel

 

Pamětné sčítání desetinných čísel

 

Pamětné odčítání desetinných čísel

 

 

 

 

 

 

říjen 

 

říjen

 

 

listopad

 

listopad

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

prosinec

 

 

prosinec

 

leden

 

 

únor 

 

 

 

 

 

 

 

březen

 

 

 

 

březen

 

 

 

 

 

Matematika – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          písemně sčítá dvě desetinná

čísla

-          písemně odčítá desetinná čísla

-          zaokrouhluje desetinná čísla řádu desetin na celky

-          násobí desetinná čísla řádu desetin a setin deseti a stem

-          dělí desetinná čísla řádu desetin a setin deseti a stem

-          násobí desetinná čísla řádu desetin a setin číslem menším než deset

-          dělí desetinná čísla řádu desetin a setin číslem menším než deset

-          řeší jednoduché slovní úlohy s desetinnými čísly

-          čte jednoduché grafy a diagramy

-          čte a přepíše jednoduchá čísla zapsaná římskými číslicemi

-          sečte zlomky se stejným

jmenovatelem

-          porovná zlomky se stejným jmenovatelem

-          porozumí významu znaku“-„ pro zápis celého záporného čísla a toto číslo znázorní na číselné ose

-          znázorní na číselné ose, přečte, zapíše a porovná celá čísla v rozmezí -100 až +100

-          nalezne reprezentaci záporných čísel v běžném životě (měření teploty,dlužná částka)

 

Písemné sčítání

 

Písemné odčítání

 

Zaokrouhlování desetinných čísel

 

Násobení desetinných čísel deseti a stem

Dělení desetinných čísel deseti a stem

Násobení des.čísel číslem menším než deset

Dělení des. čísel číslem menším než deset

 

Slovní úlohy

 

Grafy a diagramy , soustava souřadnic

Římské číslice

Sčítání zlomků

 

Porovnávání zlomků

 

Záporná čísla

 

 

Znázorňování, čtení a porovnávání kladných a záporných celých čísel

 

Záporná čísla v praxi, číselná osa

 

duben

 

 

 

duben,květen

 

květen 

 

 

 

 

květen

 

červen

 

Matematika – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

-          žák provádí konstrukci obdélníka, čtverce a pravoúhlého trojúhelníka

-          rýsuje rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

-          vypočte obvod a obsah čtverce a obdélníka pomocí vzorců

-          poznává jednotky obsahu – ar, hektar, km2

-          převádí jednotky obsahu mm2,cm2,dm2,m2

-          řeší úlohy z praxe na výpočet obsahů obdélníka a čtverce

-          modeluje tělesa

-          rýsuje rovnoběžky a kolmice

Geometrie:

 

Sestrojení rovinných geometrických útvarů

 

Rovnoramenný a rovnostranný trojúhelník

Výpočet obvodu a obsahu čtverce a obdélníka

 

Jednotky obsahu

 

Převádění jednotek obsahu

 

Úlohy z praxe

 

Modelování těles

 

 

září-říjen

 

 

listopad

 

prosinec-leden

 

 

březen

 

duben

 

květen

 

červen

 

 

Člověk a jeho svět – vzdělávací oblast

Charakteristika vyučovacích předmětů prvouka, vlastivěda a přírodověda

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je určena pro I.stupeň ZŠ. Propojuje učivo společenskovědní s přírodovědným a s výchovou ke zdraví. Žáci si v něm budují první ucelený obraz světa a poznávají základní vztahy v něm, učí se soustředěně vnímat a pozorovat, vědomě užívat svých smyslů. Navazují na své dosavadní zkušenosti a společně je objevují v širších souvislostech.

Cílem této vzdělávací oblasti je objevovat touhu po poznání, vnímat krásy života člověka, přírody, umění a techniky, získávat základní poučení o lidském životě a lidském těle, osvojovat si základní hygienické návyky, upevňovat si návyky bezpečného chování, podchytit zájem o minulost naší vlasti, poznávat některé přírodniny a živočichy, utvářet ohleduplný vztah k životnímu prostředí, získat orientaci v prostoru a v čase, měřit a pracovat s jednoduchými nástroji, přístroji a mapou. Žáci jsou seznamováni se světem financí a tato vzdělávací oblast přispívá k rozvoji finanční gramotnosti. V ní je dále řešena problematika ochrany zdraví a životů při každodenních rizikových situacích i mimořádných událostech a zdůrazněn význam dopravní výchovy.

 

Vzdělávací obor Člověk a jeho svět zahrnuje tyto vyučovací předměty:

 • prvouka / 1.,2.a 3.ročník /
 • vlastivěda / 4.a 5.ročník /
 • přírodověda / 4. a 5.ročník /

 

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět je členěn do šesti tematických okruhů:

 1. Místo, kde žijeme
 2. Lidé kolem nás
 3. Lidé a čas
 4. Rozmanitost přírody
 5. Člověk a jeho zdraví
 6. Finanční gramotnost

Prvouce se v 1. a 2.ročníku vyučuje 2 hodiny týdně, ve 3.ročníku 3 hodiny týdně. Prvouka ve 3.ročníku je posílena o 1 disponibilní hodinu určenou zejména na zařazení průřezových témat a prohloubení znalostí o místním regionu. Vlastivědě se vyučuje ve 4. ročníku 2 hodiny týdně, v 5.ročníku 2 hodiny týdně. Přírodovědě se vyučuje ve 4.ročníku 1 hodina, v 5.ročníku 2 hodiny.

 

Kompetence k učení

 • seznamovat žáky s různými způsoby a metodami učení, které jim umožní
 • samostatně řídit své učení
 • vést žáky k aktivnímu vyhledávání a třídění informací
 • učit je chápat význam znalostí o lidském životě, lidském těle, rostlinách, živočiších, minulosti naší vlasti i regionu,kde žijeme pro jejich další život
 • učíme je chápat význam celoživotního vzdělávání

 

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k vnímání problémových situací
 • učit žáky ověřovat správnost řešení problémů
 • pozorovat problémy ve svém nejbližším okolí a navrhovat možnosti jejich řešení
 • na základě experimentu ověřovat správnost řešení problému

Kompetence komunikativní

 • popisovat děje probíhající v přírodě
 • učit se správně formulovat myšlenky, porovnávat formulace se spolužáky
 • vědomě si rozšiřovat odbornou slovní zásobu v oblasti živé a neživé přírody
 • jednoduše popsat části lidského těla a některé orgány
 • umět používat různé typy textů a obrazových materiálů o probíraných tématech

Kompetence sociální a personální

 • učit děti spolupracovat ve dvojici nebo v malé skupině při vyhledávání informací
 • vést žáky k dodržování pravidel při práci ve skupině
 • učit se porovnat život v minulosti a dnes
 • podporovat sebedůvěru žáků

Kompetence občanské

 • respektovat spolužáky v přirozených odlišnostech
 • učit se chápat základní vztahy v různých ekosystémech a environmentálních problémech
 • pečovat o životní prostředí
 • učit se znát slavné rodáky, kulturní a historické památky a významné události

Kompetence pracovní

 • uplatňovat zásady bezpečného chování
 • umí posoudit význam některých jednoduchých nástrojů, přístrojů a strojů
 • učí se pracovat podle jednoduchého návodu
 • snaží se hledat při práci vhodný vlastní postup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          rozpozná svoji školu a spolužáky

-          objasní základy společenského stylu

-          určí svoje pracovní místo

 

-          pozná  okolí školy, cestu do školy, bezpečnost na vozovce, přecházení vozovky, dopravní prostředky, se kterými se setká cestou do školy

 

 

 

-          rozpozná život živočichů a rostlin v ročním období

-          rozpozná ovoce x zelenina

-          umí popsat práci na zahradě a na poli

-          pozná rozdíl mezi listnatými a jehličnatými stromy

 

 

-          žák si zjistí svoji adresu

-          rozpozná příbuzenské vztahy

-          rozvrhne svůj volný čas, svoje zájmy

-          popíše práci v domácnosti

 

 

-          rozpozná život živočichů a rostlin v ročním období

-          vymezí hry děti

-          zná zimní svátky – popíše, jaké tradice udržují v rodině

 

-          popíše své tělo a péči o něj

-          určí názvy části lidského těla a jejich důležitost

-          objasní základy osob. hygieny

-          rozezná správnou výživu

-          vymezí pojem nemoc, úraz

-          vysvětlí prevenci

 

 

    -

 

Jsem školák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Roční doba- podzim

 

 

 

 

 

 

 

 

Moje rodina

 

 

 

 

 

Roční doba- zima

 

 

 

 

 

Části lidského těla

Péče o zdraví

 

Září

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Říjen

Listopad

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

Leden

 

Prvouka – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák dobře zná místo, kde bydlí

-          svůj dům- byt

-          umí  vyjmenovat rozdíl mezi městem x vesnicí

 

 

-          rozpozná měsíce, dny, celé hodiny

 

 

-          rozpozná život domácích živočichů (jejich mláďat) a rostlin

-          práce na zahradě, na poli

-          jarní svátky

 

 

-          žák pozná různé druhy zaměstnání

-          vypráví o zaměstnání svých rodičů

 

 

 

-          pozná život živočichů a rostlin

-          práci na poli a na zahradě

 

-          uvědomuje si nebezpečí v přírodě, o prázdninách

 

-          objasní základy dopravní výchovy

-          popíše bezpečnou cestu do školy

 

 

    -     pozná české mince a bankovky

    -     umí realizovat jednoduchý nákup

    -     chápe nemožnost realizace všech

          chtěných výdajů

 

 

 

    -   umí určit vhodné místo pro hru

     -  rozpozná běžná každodenní rizika

 

 

     -  uplatňuje bezpečné způsoby pohybu

        a chování v silničním provozu při

        cestě ze školy a do školy, pozná a

        charakterizuje nebezpečná místa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Náš dům

 

 

 

 

 

Orientace v čase

 

 

Roční doba- jaro

 

 

 

 

 

Věci  a lidé kolem nás

 

 

 

 

Roční doba – léto

 

 

 

 

 

Jsem chodec

 

 

 

Finanční gramotnost

Česká měna

Nakupujeme v obchodě

Co si mohu koupit

 

 

 

 

Ochrana člověka

 

 

 

Dopravní výchova

Pravidla pro chodce

 

Únor

 

 

 

 

 

Únor

Březen

 

Březen

Duben

 

 

 

 

Duben

Květen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

 

Prvouka – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

Žák:

-          popíše a osvojí si základní pravidla slušného chování ve společnosti a rodině

-          objasní termíny: ohleduplnost, kamarádství

-          zapíše datu narození, adresu domu, adresu školy

-          prohloubí si dopravní návyky chodce

-          rozpozná dopravní prostředky

 

 

 

-          dozví se, co potřebuje rostlina a živočich k životu a jak se vyvíjí

-          dozví se, z čeho se skládá voda, vzduch, oheň, půda

 

 

 

-          popíše, co se děje na podzim a v zimě na  poli, na zahradě, v lese, na louce, u vody  

 

 

-          popíše svoji rodinu

-          řekne, jak si pomáhají

-          popíše zaměstnání svých rodičů

 

 

-          vysvětlí péči o sluch a zrak

-          popíše prevenci nemocí a úrazů

-          vysvětlí pojem zdravý životní styl

-          popíše vliv pohybu na zdraví

 

 

 

 

-          popíše život rostlin a živočichů na jaře na poli, na zahradě, v lese, na louce, u vody

 

Žiji mezi lidmi

 

 

 

 

 

 

Dopravní výchova

 

 

 

Živá příroda

 

Neživá příroda

 

 

 

 

Roční doba: podzim, zima

 

 

 

 

Moje rodina

 

 

 

 

Člověk a jeho smysly

Pečujeme o zdraví

 

 

 

 

 

 

Roční období: jaro

 

Září

Říjen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

Leden

 

 

 

Únor

 

 

 

 

 

 

 

Březen

 

Prvouka – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          popíše život rostlin a živočichů v létě na poli, na zahradě, v lese, u vody

 

 

-          dozvídá se zajímavosti z přírody: dorozumívání živočichů, sleduje život rostlin v přírodě

 

    -    uvede příklad  využití platební karty

     -     odhadne cenu základních potravin

     -     odhadne celkovou cenu nákupu

 

 

    -      umí si vybrat vhodná a bezpečná 

            místa pro trávení volného času

    -      zhodnotí vhodnost míst pro hru a

            trávení volného času , uvede možná

            nebezpečí i způsoby, jak jim čelit

 

    -      zná čísla tísňového volání

            ( 112,150, 155, 158 ) a ví,kdy

           je použít

 

     -     prokazuje na dopravním hřišti

            bezpečné způsoby chování a

            jednání v roli cyklisty

     -      uvede základní ochranné prvky

            v silniční dopravě v roli chodce

            a cíleně je používá

           

 

Roční doba: léto

 

 

 

Živá příroda

 

 

Finanční gramotnost

Platební karty

 

Nakupujeme

 

 

 

Ochrana člověka

 

 

Hra, volný čas

 

 

Důležitá telefonní čísla

 

 

Dopravní výchova

Praktický výcvik – dopravní hřiště

 

 

Ochranné prvky - chodec

 

Duben

 

 

 

Květen

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

 

Prvouka – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

Žák:

-          popíše zeleninu, dokáže ji rozdělit do skupin

-          popíše půdu a její součásti

 

 

-          pozná a vyjmenuje základní nerosty a horniny nacházející se na našem území

-          zjistí základní vlastnosti vody

-          popíše koloběh vody v přírodě

 

 

-          pozná kvetoucí rostliny a živočichy na poli, v sadu, na mokré louce, na suché stráni

 

 

-          pozná houby: popíše části těla hub

-          seznámí se s nekvetoucími rostlinami

-          chápe pojmy: přírodnina- surovina-výrobek

-          zjistí základní vlastnosti látek a změny látek( hmotnost, objem)

-          určí světové strany

 

 

 

-          zopakuje si, co se děje v přírodě v zimě

-          seznámí se s vnější a vnitřní stavbou lidského těla ( krevní oběh, kostra, vnitřní orgány)

-          popíše vývin člověka

-          vysvětlí důležitost péče o zdraví, otužování

 

 

 

-          pozná rostliny a živočichy, které může vidět na zahradě, na poli, u vody

 

 

Živá příroda

 

 

 

 

Neživá příroda

 

 

 

 

 

 

Živá příroda: podzim

 

 

 

 

Živá příroda- podzim

 

 

 

 

Neživá příroda

 

Orientace

 

 

 

Živá příroda: zima

Péče o zdraví

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Živá příroda: jaro

 

Září

 

 

 

 

Říjen

 

 

 

 

 

 

Listopad

 

 

 

 

Prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Únor

 

Prvouka – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          pozná rostliny a živočichy, které může  vidět na zahradě, na poli, na louce, v okolí  lidských obydlí

-          pozná užitečné a škodlivé živočichy

 

 

-          rozliší hospodářská a domácí zvířata

-          navrhne ochranu živočichů a rostlin, ochranu přírodního prostředí

-          popíše život. prostředí člověka

-          osvojí si dopravní kázeň

-          rozliší dopravní prostředky

 

 

 

 

-          popíše okolí bydliště, školy

-          zjistí minulost obce

-          najde místo pro volný čas, kulturu, služby a sport

-          orientuje se na mapě

 

 

     -    kontroluje správnost vrácené částky  

          při placení

    -    vlastními slovy vyjádří, co znamená,

         že je banka správce peněz

    -    učí se porovnat svá přání a potřeby

         s finančními možnostmi

 

     -   vyhodnotí nebezpečí míst pro hru

         a trávení volného času, volí

         odpovídající způsob ochrany

      -  označí možná nebezpečí v

         modelových situacích ohrožení

         bezpečí

      -  uvede  přírodní jevy i jiné situace,

         které mohou ohrozit lidské zdraví

         a životy, vymezí způsob ochrany

 

      -  umí použít v modelové situaci

         správný způsob komunikace

         s operátory tísňové linky

     -   dokáže použít krizovou linku

         a nezneužívá ji

 

     -   uvede základní ochranné prvky

         v silniční dopravě v roli cyklisty

         a cíleně je používá

     -  charakterizuje bezpečné a ohleduplné

         jednání v prostředcích. hromadné

        dopravy, při školních akcích

        je uplatňuje      

 

 

Živá příroda: léto

 

 

 

 

 

Živá příroda

Ochrana přírody a životního prostředí

 

 

 

Dopravní výchova

 

 

 

 

Místo, kde žiji

 

 

 

Mapa a plán

 

 

Finanční gramotnost

 

Banka- správce peněz

 

Hospodaření s penězi

 

 

Ochrana člověka

Organizace,ochranné pomůcky

Neznámí lidé,neznámá místa,

kontakt se zvířaty

 

 

 

 

 

Používání krizové linky

 

 

 

 

Dopravní výchova

Ochranné prvky – cyklista

 

 

Chování v hromadných prostředcích

 

Březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Duben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Květen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen

 

Vlastivěda – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák určí polohu svého bydliště

nebo pobytu vzhledem ke krajině a státu

-          dokáže rozlišit hlavní orgány

státní moci

-          zná státní symboly a význam

státních svátků

-          vyjmenuje hlavní a vedlejší

světové strany

-          umí vysvětlit pravidla    používání směrové růžice a určit světové strany podle kompasu

-          rozliší náčrt, plán a základní typy mapy

-          vyhledává jednoduché údaje na mapě

-          určí polohu České republiky,

rozliší historické země

-          osvojuje si  základní zeměpisné pojmy 

 

 

 

 

 

 

 

 

     -    poznává regiony naší vlasti a

jejich typické zvláštnosti, využívá a seznamuje ostatní žáky s vlastními zkušenostmi

    -     porovnává jednotlivé regiony

 

 

 

 

 

-          seznamuje se s nejstaršími

dějinami naší vlasti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -    v modelových situacích vyhodnotí

       nebezpečná místa v siln. provozu a

       určí způsob bezpečného chování 

 

Místní krajina, uzemní poloha, obec, okres region

 

Prezident, poslanci, vláda, parlament senát

Státní symboly, státní svátky

 

Světové strany

 

Směrová růžice

 

Kompas

 

Mapa,plán, náčrt

 

Orientace na mapě

 

Česká republika

Čechy, Morava, Slezsko

Pojmy – nadmořská výška

-          vysvětlivky mapy

-          pohoří, hory, nížiny

-          vodstvo

-          města

-          počasí a podnebí

-          půda

-          nerostné suroviny

-          životní prostředí

Regiony České republiky

-          Praha a její okolí

-          východní Čechy

-          severní  Čechy

-          západní Čechy

-          jižní Čechy

-          Českomoravská vrchovina

-          Severní Morava

-          Brno a jeho okolí

-          střední  a jižní Morava

Dějiny naší vlasti / 5.st. – 1648 /

-          Slované

-          Velká Morava

-          Konstantin a Metoděj

-          kníže Václav

-          Přemyslovci

-          Karel IV.

-          Jan Hus a jeho doba

-          Jiří z Poděbrad

-          Jagellonci

-          Habsburkové

-          Bílá hora, třicetiletá válka

-          Jan Amos Komenský

Dopravní výchova

Vycházky, výlety

 

září 

 

 

 

 

říjen

 

 

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

leden 

 

 

 

 

 

únor

 

 

 

březen

 

 

 

 

duben

 

květen

 

 

červen

 

Vlastivěda – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          na mapě polokoulí dokáže

najít a popsat kontinenty a oceány

-          umí popsat polohu ČR v

Evropě

-          vyhledává na mapě evropské

státy

 

 

 

 

-          zná významná evropská

města

-          chápe význam EU

-          podrobně se seznamuje se sousedními státy

-          uplatňuje svoje poznatky z cestování po evropských státech

-          zná a umí charakterizovat jednotlivé regiony České republiky

-          vyjadřuje na základě vlastních zkušeností vztahy mezi lidmi

-          dodržuje pravidla soužití lidí

-          respektuje rozdíly mezi lidmi

-          dokáže vyjádřit svůj názor i uznat omyl

-          rozpozná ve svém okolí věci, které nelze tolerovat

-          chápe význam vlastnictví, umí  používat peníze v běžných situacích

-          navrhuje možnosti zlepšení životního prostředí

-          seznamuje se s dějinami naší vlasti

 

 

 

 

 

 

-          charakterizuje politický a

kulturní vývoj v letech

1945 – 1989

-          porovnává způsob života v

minulosti a současnosti

-          poznává regionální specifika

minulosti a současnosti

 

       -    v modelových situacích ohrožení

            bezpečí v běžných situacích umí

            přivolat pomoc  i pomoci jiným

       -   v modelových situacích prokáže

           schopnost reagovat na pokyny

           dospělých a jednat v souladu

           s pravidly ochrany

 

     

 

Kontinenty a oceány

 

 

Poloha ČR v Evropě

 

Norsko, Švédsko, Finsko,Velká Británie,Belgie, Nizozemí, Francie,

Španělsko, Itálie, Řecko, Srbsko, Chorvatsko, Bulharsko,Rumunsko,Maďarsko, Rusko

Londýn, Paříž, Madrid, Řím, Moskva, Berlín, Vídeň, Brusel

Evropská unie

Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko

 

 

 

Regiony České republiky, doplnění poznatků ze 4.ročníku

 

Rodina, soužití a chování lidí, kultura

 

 

 

 

Právo a spravedlnost

 

Význam vlastnictví

 

 

Základní globální problémy

 

Dějiny naší vlasti od třicetileté války

-          Marie Terezie, Josef II.

-          národní obrození

-          rok 1848

-          I.světová válka

-          T.G Masaryk, E.Beneš

-          II.světová válka

-          poválečný vývoj, ČSSR

-          ČR – současný vývoj

 

Minulost a současnost

 

Historie regionu

 

 

Ochrana člověka

Přivolání pomoci

 

Praktická cvičení

 

 

září

 

říjen - listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec – únor

 

 

březen - duben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben – květen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen

 

Přírodověda – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          dokáže měřit dané veličiny

s využitím základních jednotek

-          používá získané vědomosti a

      dovednosti v praxi

-          chápe propojenost prvků živé

a neživé přírody

-          rozlišuje základní orgány

rostlin

-          umí charakterizovat jednotlivá

roční období z hlediska dějů

probíhajících v přírodě

-          popíše a rozpozná známou

rostlinu, houbu a živočicha

-          umí vyhledat zobrazení

rostliny nebo živočicha v atlase rostlin, hub a živočichů

-          dokáže zjistit podrobnosti

o rostlinách, houbách a živočiších na počítači

-          pozoruje a popíše základní

projevy života známých druhů rostlin a živočichů v přírodě

-          z pozorování v přírodě

dokáže vyvodit závěry

-          poznává vlastnosti a formy

vody a oběh vody v přírodě

-          poznává vlastnosti, složení a

proudění vzduchu a jeho význam

-          pozná některé základní

nerosty a horniny

-          popíše vznik půdy a její

význam

-          provede jednoduchý pokus,

zdůvodní postup, vyhodnotí a

vysvětlí jeho výsledky

-          chápe rozmanitost přírodních

společenstev a jejich vzájemné propojení

   

 

 

 

-          umí zhodnotit konkrétní

člověka v přírodě a rozlišit

aktivity člověku prospívající a člověku a jeho zdraví škodící

      -     umí sestavit jednoduchý rozpočet

      -     uvede příklady základních příjmů a

            a výdajů v domácnosti

      -    umí porovnat přání a potřeby s

            s finančními možnostmi

     -     pozná rozdíl mezi drobným, vážným

           a život ohrožujícím zraněním

     -    pozná život ohrožující zranění

 

 

 

Délka, hmotnost, čas, objem, teplota

 

Praktické úkoly

 

Živá a neživá příroda

 

Kořen, stonek, listopad

 

Roční období v přírodě

Vycházky do přírody v jednotlivých ročních obdobích

Byliny, dřeviny, houby

Jedlé , nejedlé a jedovaté houby

Listnaté stromy

Jehličnaté stromy

Pes, kočka

Liška, srnec, veverka, kuna , hraboš,bažant, strakapoud, káně

 

Atlas rostlin, hub, živočichů

Výukové programy- počítač

Zástupci rostlin a živočichů v jednotlivých rostlinných společenstvech

Vycházky do přírody

Voda

 

Vzduch

Nerosty a horniny

 

Půda

 

Praktické pokusy

 

 

Přírodní společenstva

-          les

-          pole

-          zahrada

-          potok

-          rybník

 

Činnost člověka v přírodě

 

Ochrana životního prostředí

 

Finanční gramotnost,rozpočet

Příjmy a výdaje

 

 

 

Klasifikace zranění

 

Život ohrožující zranění

 

září

 

 

 

říjen

 

 

 

 

říjen, listopad

 

 

 

 

prosinec

 

 

leden

 

únor, březen

 

 

 

 

 

duben

 

 

 

 

 

 

květen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přírodověda – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          žák chápe pojem magnetická

síla, realizuje pokusy s dvěma magnety

-          rozumí pojmu gravitační síla

-          umí měřit gravitační sílu

-          má představu Země jako jedné z planet sluneční soustavy

-          popíše sluneční soustavu

-          ukáže pohyb Země na globusu, vysvětlí důvody pohybu Země a Slunce

-          zhodnotí základní informace o Měsíci

-          vysvětlí význam slunečního záření pro život na Zemi

-          uvede význam jednotlivých podmínek života na Zemi

-          umí charakterizovat podnebné pásy

   -      zná možné živelní pohromy

-          na základě poznatků o lidském

těle umí vysvětlit funkce jednotlivých orgánových soustav člověka

-          vyhledává informace z různých

dostupných zdrojů

-          zhodnotí negativní vliv kouření,

alkoholu, drog a násilí

-          v modelových situacích

si osvojí způsoby odmítání návykových látek

 

-          provede základní úkoly první

pomoci / změření teploty, přivolání pomoci, přiložení obvazu, stabilizovaná poloha /

-          rozliší jednotlivé etapy lidského

života

-          plánuje svůj denní režim

-          zná způsob chování v mimořádných situacích

    -       používá jednoduché stroje

-          doloží použití jednoduchých

strojů v praxi

-          užívá a provádí obsluhu

bezpečných elektrospotřebičů

          / televize, počítač, přehrávače /

   -       ohleduplně se chová k přírodě

a ochraňuje ji

  -      objasní řešení situace,kdy jsou příjmy

         vyšší než výdaje

   -       objasní situaci,kdy jsou příjmy menší

      než výdaje

   -     objasní rizika půjčování peněz

-     vysvětlí, jak reklamovat zboží

 

 

 

Magnetická síla

Pokusy

 

Gravitační síla

Měření gravitační síly

Země

 

Planety sluneční soustavy

 

Slunce

 

Měsíc

 

Podmínky života na Zemi a jejich význam

 

Podnebné pásy

Ochrana člověka

Lidské tělo 

-          kostra

-          oběhová soustava

-          dýchací soustava

-          svaly a kůže

-          trávící soustava

-          močová soustava

-          rozmnožovací soustava

-          nervová soustava, smysly

Péče o zdraví, zdravá výživa

Prevence návykových látek

První pomoc

 

 

 

Etapy lidského života

Rodina a partnerství

Denní režim

Chování v mimořádných situacích

 

Jednoduché stroje

-          nakloněná rovina

-          páka

-          kolo

-          kladka

Pravidla  při užívání elektrospotřebičů 

Ochrana životního prostředí  

 

Finanční gramotnost 

Příjmy a výdaje

 

 

Dluhy

Reklamace zboží         

 

září 

 

 

říjen, listopad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

prosinec

 

 

 

 

leden, únor, březen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

duben 

 

 

 

 

květen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

červen

 

 

 

 

Umění a kultura – vzdělávací oblast

 

Charakteristika vyučovacích předmětů hudební výchova a výtvarná výchova

 

Vzdělávací oblast Umění a kultura je tvořena dvěma vzdělávacími obory a vzdělávacími předměty hudební výchovou a výtvarnou výchovou. Tato oblast si klade jako hlavní cíl vést žáky k k vnímání krásy a její ochraně. V hudební výchově směřuje vzdělávání k pronikání do podstaty hudby a hudebního umění, k vnímání hudby jako důležité součásti lidského života jedince i celé společnosti, k vytváření správných pěveckých návyků, používání jednoduchých rytmických nástrojů, vyjádření hudby pohybem, poznávání základů některých hudebních druhů. Ve výtvarné výchově směřuje vzdělávání k chápání uměleckého procesu jako způsobu poznání a komunikace, k získání praktických i teoretických poznatků o kresbě, malbě, jednoduchých grafických technikách, o práci s různými materiály, o rozvíjení vztahu žáků  k výtvarnému umění, o získání schopnosti nalézat a vnímat krásu a estetické hodnoty v přírodě i ve světě vytvořeném lidmi.

 

Hudební výchova je vyučována ve všech ročnících I.stupně  1 hodinu týdně. Výtvarná výchova je vyučována v 1. a 2. ročníku  1 hodinu týdně, ve 3., 4. a 5. ročníku 2 hodiny týdně. V 5.ročníku je výtvarná výchova posílena o 1 disponibilní hodinu, která je využita zejména na procvičení dovedností získaných v nižších ročnících.

Kompetence k učení

 • vést žáky k porozumění obecně používaných pojmů v hudební a výtvarné
 • výchově
 • ukázat žákům význam získaného přehledu v oblasti umění pro zkvalitnění
 • vlastního života
 • vést žáky k učení se prostřednictvím jednoduché vlastní tvorby
 • ukázat žáků umění a kulturu jako možný způsob poznávání světa
 • rozvíjet tvořivost žáků osvojováním různých hudebních a výtvarných technik

 

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k uvážlivému hodnocení umění
 • podporovat respektování různých  názorů  na vnímání stejné věci
 • podporovat u žáků možnost volby vhodného hudebního nebo výtvarného vyjadřovacího prostředku
 • podporovat kritické myšlení při hodnocení vlastní tvorby

 

Kompetence komunikativní

 • vést žáky k vnímání mimojazykového vyjadřování
 • vyslechnout a respektovat názor druhých na společně prožitý estetický zážitek
 • poskytovat dětem dostatečný prostor k jejich vlastnímu kulturnímu a uměleckému projevu
 • vést děti k chápání kultury a umění jako ke způsobu dorozumívání

 

Kompetence sociální a personální

 • učit žáky zásadám a pravidlům chování na kulturních akcích
 • ukázat dětem na příkladech z hudební a výtvarné výchovy nezbytnost přebírání zkušenosti druhých lidí pro vlastní zdokonalování
 • respektovat názory každého žáka a tím vytvářet u dětí zdravou sebedůvěru

Kompetence občanské

 • seznamovat žáky s významnými výtvarnými a hudebními díly a jejich autory
 • podporovat účast dětí na výtvarných výstavách a hudebních koncertech
 • podporovat individuální zájem žáků o kulturní dění

 

Kompetence pracovní

 • vysvětlit dětem správné používání výtvarných potřeb a péči o ně
 • objasnit dětem pravidla pro grafický záznam hudby

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák

-          osvojí si 10 nových písní, projevuje zájem o zpěv a hudební činnosti- uvolněně, intonačně a rytmicky správně zpívá sólo ( dobrovolně), texty písní zná zpaměti

 

-          dodržuje zásady hlas. hygieny

 

 

 

-          zopakuje zpívané nebo hrané rytmickomelodické motivy

 

 

 

-          technicky správně používá jednoduché nástroje Orffova instrumentáře

 

 

-          podle svých možností předvede hru na triangl a některé tradiční hudební nástroje

 

 

 

-          zapojí se alespoň do dvou hudebně pohybových her

-          doprovází zpěv nebo pohyb tleskáním, pleskáním, luskáním, podupy

 

-          pochoduje na počítání

 

-          rozlišuje hudbu mírnou a ráznou

-          používá ve správných souvislostech pojmy rychle a pomalu, potichu a nahlas, vysoké a hluboké tóny, stoupavá a klesavá melodie

 

Vokální činnosti, nácvik písní:

Osvojení si 10 nových písní

 

 

 

 

Seznámení se se zásadami hlas. hygieny

 

 

Získávání a prohlubování inton. a rytmických schopností

 

Instrumentální činnost:

 

Používání jednoduchých nástrojů Orffova instrumentáře

 

 

 

Melodický doprovod

 

 

Hudebně pohybové činnosti:

 

Hudebně pohybové hry

 

Prvky hry na tělo do rytmu nebo jako doprovod

 

 

Pochod

 

Pohybové reakce na hudbu

 

 

Hudební výchova – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

 

-          dovede v klidu vyslechnout krátkou ukázku symfonické hudby, kytary, v koncertním i folkovém provedení

 

 

 

 

-          podle zvuku a tvaru pozná nejznámější hudební nástroje

 

 

 

 

 

-          píše noty celé správného tvaru na linkách a v mezerách

 

-          pozná notu celou, taktovou čáru a houslový klíč

 

Poslechové činnosti:

 

Poslech hudebních skladeb různých žánrů

 

Výchova k toleranci různých žánrů

 

Fanfáry, ukolébavky, hymna ČR

 

Nejznámější hudební nástroje

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky:

 

Nota celá, psaní do notové osnovy

Notová osnova

 

První seznámení s houslovým klíčem

 

 

Hudební výchova – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák

-          zazpívá zpaměti alespoň 5 písní

 

-           Dle individuálních možností čistě a rytmicky správně zpívá s doprovodem i bez doprovodu

 

-          zazpívá vzestupnou a sestupnou řadu

 

-          při zpěvu reaguje na předehru

 

 

 

-          vytleskává rytmus textů

 

 

-          používá dětského instrumentáře jako vlastního doprovodu

 

 

 

 

 

-          aktivně se zapojí do 3 hudebně pohybových her

 

 

-          hra na tělo a doprovází tímto způsobem zpěv svůj nebo spolužáků

 

-          dokáže pohybem vyjádřit výraz a náladu hudby

 

-          zvládá jednoduchý taneční pohyb  ve dvojicí

 

-          tančí mazurku

 

 

 

 

 

-          dokáže v klidu vyslechnout krátké hudební ukázky různých žánrů

-          zdůvodní nutnost tolerance

-          seznámení  se s hrou na hudební nástroje, pozná tyto hudební nástroje při poslechu

 

Vokální činnosti, nácvik písní:

10 písní

 

Zpěv sólo, skupiny

Sjednocování hlasového rozsahu c1-h1

 

 

Stoupání a klesání melodie

 

 

 

Instrumentální činnost:

 

Rytmická cvičení

 

 

Práce s dětským instrumentářem a improvizovanými nástroji

 

 

Hudebně pohybové činnosti:

 

Práce nejméně se 3 hudebně pohybovými hrami

 

 

Hra na tělo , vzestupná a sestupná řada

 

 

Pohybové vyjádření hudebního výrazu a nálady

 

Prvky tanečního pohybu držení ve dvojicí

 

Mazurka

 

Poslechové činnosti:

 

 

Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami

Lidová píseň, píseň vytvořená skladatelem, písně pro děti, populární písně pro děti

Poslech dětského sboru

 

 

Hudební výchova – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          pozná a napíše houslový klíč

 

-          umí číst a psát noty podle hodnot, noty požadovaných hodnot dokáže vyhledat v zápisu

 

-          slovně charakterizuje podobu not

 

 

 

 

Ukázka práce dirigenta

Tolerance k různým hudebním žánrům

Seznámení se s dalšími hudebními  nástroji, jejich pozorování a poslech

( trubka, klarinet, pozoun, kontrabas, baskytara, velký a malý buben)

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky:

 

 

Houslový klíč, noty půlové, čtvrťové, osminové, grafické ztvárnění těchto hodnot, notová řada a její graf

 

 

 

 

 

 

 

Hudební výchova – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák

-           zná a zazpívá nejméně 5 písní zpaměti

 

 

-          při zpěvu sleduje obrys melodie v notovém záznamu

 

 

 

-          rytmicky doprovází zpěv svůj nebo svých spolužáků

 

 

-          doprovází hudebními nástroji zpěv  svůj nebo svého spolužáka

 

 

 

-          dovede se zapojit  do 3 hudebně pohybových her

 

 

-          dovede pohybově vyjádřit charakter melodie, tempo

 

-          zkouší tančit  polku

 

 

-          taktuje 2­/4 a 3 /4 takt

 

 

 

 

-          je schopen v klidu sledovat kratší symfonické nebo nástrojové skladby

 

 

-          toleruje různé druhy hudby

 

-          seznamuje se  s dalšími hudebními nástroji ( violoncello, akordeon, lesní roh, tuba, cemballo, činely)

-          rozlišuje hudbu podle její společenské funkce

 

Vokální činnosti , nácvik písní:

Práce s minimálně 10 písněmi v dur i v moll

 

 

Melodie 

 

Instrumentální činnosti:

 

Rytmické doprovody

 

 

 

Melodický doprovod

 

Hudebně pohybové činnosti:

 

Práce s nejméně 3 hudebně pohybovými hrami

 

 

Taneční kroky

 

 

Tance starší i moderní

 

 

Taktování

 

Poslechové činnosti:

 

 

Práce s nejméně 4 poslechovými skladbami ( drobné skladby A. Dvořáka a B. Smetany)

 

Epizody ze života skladatelů poslouchané hudby

Hudební nástroje

 

 

Hudba k zábavě, slavnostní hudba, hudba k tanci

 

 

Hudební výchova – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

 

 

 

-          dovede psát pomlku celou, půlovou, čtvrťovou, osminovou

-          dovede správně do osnovy napsat houslový klíč

 

-          dovede rozeznat a pojmenovat noty c1-a1

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky:

 

Pomlky

 

Houslový klíč

 

 

Noty c1- a1

 

 

4/4 takt

 

 

Hudební výchova – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák

 

-           zazpívá alespoň 10 nových písní, alespoň 5 písní zná zpaměti a zazpívá je ve skupině nebo sólo

 

-          uvede základní údaje o historii hymny ČR

 

-          provádí  melodizaci a rytmizaci textů

 

-          orientuje se v notovém záznamu

 

-          technicky správně a rytmicky vhodně používá jednoduché nástroje

 

 

 

-          zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových her nebo tanců

 

 

-          dovede improvizovat při tanci

 

 

-          dovede vyjádřit pohybem výraz a náladu hudby

 

-          správně taktuje k hudební produkci na 2 a 3 doby

 

 

 

 

-          v klidu, ale pozorně vyslechne krátké symfonické, komorní či nástrojové koncertní skladby

-          projevuje toleranci k různým hudebním  žánrům

 

 

 

-          rozezná zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů

 

Vokální činnosti, nácvik písní

 

Práce  s minimálně 10 písněmi ( lidové, umělé, starší i moderní, oblast populární hudby)

 

Hymna ČR, základní údaje z historie

 

Melodizace a rytmizace textů

 

Orientace v notovém záznamu

 

Hra na jednoduché nástroje

 

Hudebně pohybové činnosti

 

Práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci

 

 

Tance

 

 

Taneční improvizace

 

 

Taktování na 2 a3 doby

 

 

Poslechové činnosti

 

Práce s nejméně 8 poslechovými skladbami( Smetana, Dvořák, Janáček, Mozart….)

Pochod, polka, valčík, menuet, rondo, výběr z Lašských tanců

Vánoční hudba( koledy, vánoční písně, pastorela, populární vánoční hudba)

 

Zpěvní hlasy a druhy pěveckých sborů

 

 

 

Hudební výchova – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-           dovede zazpívat zpaměti hymnu ČR, ví, jak se při hymně chovat

 

-           uvede základní informace o významu skladatelů poslouchané hudby

 

 

-          podle zvuku i tvaru pozná pikolu,příčnou flétnu, hoboj, fagot, tubu, saxofon

 

 

 

 

 

 

-          napíše správně výškově noty h-d2, dovede je najít v novém záznamu, umí číst noty

 

-          používá správných tvarů notového písma

 

 

 

-          dovede vyjmenovat tóny stupnice C dur

 

Hymna ČR a základní informace o jejím vzniku, chování při hymnách

 

Epizody ze života hudebních skladatelů poslouchané hudby

 

 

 

Seznámení s hudebními nástroji

 

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky:

 

 

Noty h- h1, c2- d2

 

 

 

Procvičování notového písma

Noty s tečkou, skupiny not osminových

 

 

 

Stupnice C dur

 

 

Hudební výchova – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák

 

-           zazpívá ve sboru alespoň 10 nových písní, alespoň 5 písní zná zpaměti.

 

 

 

-          dokáže ve sboru zpaměti zazpívat hymnu ČR, uvede základní údaje o jejím  vzniku, ovládá správné chování při hymně

 

-          uvědoměle používá vokální dovednosti získané v nižších ročnících

 

 

 

-          technicky správně a rytmicky vhodně používá jednoduché nástroje

 

 

 

 

-          zapojí se nejméně do 4 hudebně pohybových her nebo tanců

 

-          zapojuje se do taneční produkce, používá dovednosti získané v nižších ročnících

 

-          správně taktuje k hudební produkci na 2,3, 4 doby

 

 

 

-          v klidu, ale aktivně vyslechne krátké symfonické, komorní nebo nástrojové koncertní skladby

 

 

 

-          poslechem i pohledem rozpozná harfu, varhany i další hudební nástroje

 

Vokální činnosti, nácvik písní:

 

Práce s minimálně 10 písněmi v dur( i v moll)- lidové, umělé, starší i moderní, oblast populární hudby

 

 

Hymna ČR, zpěv a základní údaje z historie, chování při hymně

 

 

 

Upevňování  vokálních dovedností získaných v nižších ročnících

 

Instrumentální činnosti

 

Doprovod pomocí hud. Nástrojů.

Upevňování získaných dovedností z nižších ročníků

 

Hudebně pohybové činnosti

 

Práce s nejméně 4 hudebně pohybovými hrami nebo tanci

 

Procvičování pohybových prvků z nižších ročníků

 

 

Taktování na 4 doby

 

Poslechové činnosti

 

Práce s nejméně 8 poslechovými skladbami

Rozlišování hudby polyfonní a homofonní ( vokální a instrumentální)

 

 

 

Další hudební nástroje( harfa, varhany)

Lidové kapely, rocková kapela, symfonický orchestr

Hudba v chrámu, na zámku,..

 

Hudební výchova – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          je tolerantní i k hudebním žánrům, které nepreferuje

-          získává postupně povědomí o skladatelském významu uvedených skladatelů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-          ovládá čtení a psaní not v rozsahu c1- g2 v houslovém klíči

 

 

-          rozumí značkám a zkratkám a cizím slovům běžně používaným v notových zápisech z 1.- 5. ročníku, reaguje na ně při hudební produkci

 

 

 

-          používá notové písmo

 

 

-          je schopen libovolné realizace jednoduchého rytmického cvičení

 

Poslech: lidové kapely, menuet, swingová hudba 30. let, rocková hudba  60. let.

Významní skladatelé ( hudební skupiny) a jejich tvorba ( poslech, epizody ze života)- J. S. Bach, Mozart, Janáček, Novák, Beethoven, Trojan, Hurník, Eben, Beatles, Ježek a V+W, Šlitr a Suchý, Olympic apod.

 

 

Seznámení s pojmy z hudební nauky:

 

Noty

 

 

 

Interval obecně, jména intervalů

 

 

 

 

 

 

Notové písmo

 

 

Rytmická cvičení

 

Výtvarná výchova – 1.- 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák:

 

-          pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost

-          pozná různorodé přírodní a umělé materiály

-          seznamuje se s rozličnými postupy, technikami a nástroji

 

-          tvůrčím způsobem experimentuje s barvami, dokáže míchat a překrývat barvy, rozezná teplé a studené, světlé a tmavé

 

 

-          vyjadřuje se výtvarně na základě svého pohybového a sluchového vnímání

 

 

-          sestaví předměty do neobvyklých souvislostí, vytvoří nové a neobvyklé předměty

 

 

 

-          zdůvodní a obhájí výtvarné pojetí, vyjadřuje se k tvorbě své a druhých, toleruje jejich způsoby výtvarného vyjádření

 

-          ověřuje si vliv své činnosti na okolí, vystavuje své práce, podílí se na zlepšení prostřední školy

 

 

 

Pojmenování jednotlivých elementů        (tvar, kvalita) a jejich vztahy                     (podobnost, struktura), rozlišování  neobvyklých materiálů a nástrojů            (ruka,dřívko, nit,  kůra, písek, kov, kůže)  

 

 

 

Fantazijní představy, hra s barvou, plošné a  prostorové vyjádření vlastních prožitků

 

 

 

Souvislost zraku a ostatních smyslů a pohybu

 

 

 

Kombinace neobvyklých předmětů, alternativní použití linie, objemu, plochy a textury k vyjádření osobního zážitku

 

 

 

Tolerance a porovnávání, tvorba a interpretace uznávaných autorů, ilustrace dětských knih

 

 

Vhodnost užití konkrétních obrazných prostředků, instalace výstavy, vkus a nevkus v interiéru

 

 

Výtvarná výchova – 4.- 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

Žák:

 

-          uplatňuje své fantazijní představy, vědomě volí nástroje a techniky pro konkrétní výtvarné vyjádření

 

 

-          uplatňuje ve své vlastní výtvarné činnosti teoretické a praktické poznatky a dovednosti s výtvarnými výrazovými prostředky

 

-          seznámí se s proporcemi lidského těla a hlavy

 

-          rozeznává základní tvary lineárního a kresleného písma

 

-          pozná různé způsoby umělec. vyjádření skutečnosti v malbě            (figura, portrét, krajina, zátiší), v sochařství (socha, plastika, sousoší, busta)

 

 

-          tvoří jednoduché plošné kompozice z geometrických tvarů, využívá výrazové možnosti barev a jejich kombinací ve volné tvorbě a praktickém užití

 

-          ověřuje si vliv svých činností na okolí  (výstavy, výzdoba, kolekce)

 

 

-          hodnotí, zdůvodňuje a obhajuje svoji výtvarnou výpověď a vyjadřuje se k tvorbě ostatních, hledá v ní zdroj pro svá vlastní vizuálně obrazná vyjádření

 

 

 

Uplatnění spontaneity

 

 

 

 

Kresba, malba, kombinované techniky

 

 

 

 

Lidské tělo

 

 

Lineární a kreslené písmo

 

 

Malba a sochařství

 

 

 

 

 

 

Pozorování  projevů života až k inspiraci pro vlastní tvorbu.

Práce s literaturou zaměřenou na výtvarné umění

 

 

Vlastní portfolio, účast na instalaci školní výstavy, účast při přípravě kolekce

 

 

Nové kontexty pro uplatnění samostatně vytvořených i přejatých obrazových znaků, výtvarná výpověď hodnocení, zdůvodnění a obhájení, vyjádření se k tvorbě vlastní i ostatních, tolerance k rozdílným způsobům výtvarných vyjádření

 

 

Člověk a zdraví – vzdělávací oblast

 

Charakteristika vyučovacího předmětu tělesná výchova

 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho zdraví směřuje především k tomu, aby žáci poznávaly sami sebe jako živé bytosti, pochopili svoje fyzické možnosti z hlediska individuality každého jedince, poznali důležitost pohybu pro zdraví vývoj člověka. V našem školním vzdělávacím programu je tato vzdělávací oblast tvořena vyučovacím oborem a současně vyučovacím předmětem tělesná výchova. Vzdělávání v oboru tělesná výchova směřuje zejména k poznávání významu tělesné a duševní zdatnosti pro zdraví a pracovní výkonnost, k rozvíjení základních pohybových dovedností, k utváření sociálních vztahů při kolektivních pohybových činnostech, vnímání radostných prožitků z pohybové činnosti, využívání pohybu pro tělesnou a duševní pohodu, poznávání zdrojů informací o tělesné výchově a sportu.

 

Vzdělávací obor a vzdělávací předmět tělesná výchova je vyučována ve všech ročnících I.stupně školy 2 hodiny týdně. K vyučování je využívána prostorná tělocvična a blízké hřiště na kopanou. Dosud nemáme k dispozici doskočiště pro skok daleký a vysoký. Těmto disciplinám vyučujeme adekvátně daným možnostem. Do výuky tělesné výchovy jsou zařazovány plavecký výcvik, turistika, cvičení v přírodě a dle povětrnostních podmínek bruslení, sáňkování a lyžování.

 

Kompetence k učení

 • ukázat žákům nutnost osvojit si obecně užívané pojmy v tělesné výchově
 • pro další jejich život
 • vést žáky k chápání smyslu provádění pohybových aktivit
 • zdůrazňovat žákům význam správného držení těla

 

Kompetence k řešení problémů

 • vést žáky k dodržování pravidel bezpečného chování při tělesné výchově
 • dbát na dodržování hygieny oblékání a sportu
 • učit žáky pravidlům pohybových a sportovních her, kontrolovat jejich dodržování
 • učit děti hodnotit své sportovní výkony

 

Kompetence komunikativní

 • učit děti správně reagovat na pokyny k vlastním chybám
 • vést děti k aktivnímu zapojení při stanovení taktiky při jednoduchých hrách
 • podporovat zájem dětí o sportovní dění a jeho hodnocení
 • sledovat vzájemnou komunikaci žáků při kolektivních hrách

 

Kompetence sociální a personální

 • vysvětlovat dětem nutnost spolupráce a týmového ducha při kolektivních
 • sportech
 • naučit děti přebírat zkušenosti jiných
 • při vzájemném hodnocení jednotlivců vést děti k respektování individuálních předpokladů spolužáků ke kvalitě pohybového projevu
 • vést děti k evidenci vlastních výkonů

 

Kompetence občanské

 • pěstovat v dětech úctu k úspěchům dosahovaným našimi sportovci ve světě
 • vytvářet u dětí zdravé sebevědomí při sportování
 • vést děti k chování v duchu fair play a adekvátní reakci na porušení pravidel
 • učit děti projevit přiměřenou radost z úspěchu a reagovat adekvátně na neúspěch

 

Kompetence pracovní

 • vysvětlit dětem nutnost ochrany zdraví svého i druhých při sportovních
 • aktivitách
 • vést děti k správnému používání náčiní a nářadí i péči o ně
 • učit děti spolupráci při přípravě a organizaci sportovních soutěží

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tělesná výchova – 1. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělovýchovných činnostech

 

-          dovede se samostatně připravit na hodinu tělesné výchovy

 

 

-          reaguje na základní pokyny, signály a gesta vyučujícího

 

-          dodržuje základní hygienická pravidla

 

-          uvědomuje si význam pohybu a pohybových aktivit pro zdravý vývoj

 

-          zvládá základní pojmy

související s během, skokem do dálky a hodem

 

-          učí se technice běhu

 

-          učí se základnímu

správnému držení těla

-          zvládá kotoul vpřed

 

-          provádí průpravu pro kotoul vzad

 

-          provádí cvičení rovnováhy na lavičce

-          provádí průpravu pro šplh na tyči obounož s přírazem

-          snaží se o základní estetické držení těla a estetický pohyb těla a jehočástí / chůze, běh, poskoky, obraty /

-          provádí průpravu pro  pohybové hry

 

-          zvládá jednoduché pohybové hry

 

 

-          v pohybových hrách dokáže využít i jiné předměty než tělovýchovné náčiní

 

-          nacvičuje základní způsoby házení a chytání míče odpovídající velikosti a hmotnosti

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla bezpečnosti při tělesné výchově

 

 

Vhodné oblečení pro tělovýchovnou činnost

 

 

Základní pokyny a povely k osvojované činnosti a její organizaci

Pravidla hygieny při pohybových aktivitách

 

 

Význam pohybu pro zdraví

 

 

Běh, skok hod

 

 

 

Základy techniky běhu

 

Správné držení těla

 

Kotoul vpřed

 

Příprava pro kotoul vzad

 

Cvičení na lavičce

 

Průprava pro šplh na tyči

 

Rytmická a kondiční gymnastika

 

 

 

Průpravná cvičení

 

Jednoduché pohybové hry

 

 

Využití předmětů denní potřeby pro pohybové hry

 

 

Držení míče jednoruč a obouruč, manipulace s míčem, základní přihrávky, vybíjená – zjednodušená pravidla

 

Praktické předvedení

 

Kontrola připravenosti na hodinu tělesné výchovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Běh na 40 metrů – měření výkonu

Skok do dálky z místa – měření výkonu

Hod míčkem z místa – měření výkonu

Evidence výkonů – nástěnka

Praktické předvedení

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení aktivity zapojení do hry  s respektováním individuálních předpokladů

 

Tělesná výchova – 2. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělovýchovných činnostech

-          dovede se samostatně připravit na tělesnou výchovu

-          reaguje na základní pokyny , signály a gesta učitele

 

-          zná základní pojmy 

související s během, skokem do dálky a hodem

 

 

-          zvládá techniku polovysokého

startu

-          učí se základy nízkého startu

-          zvládá alespoň pasivně základní pojmy osvojovaných gymnastických cviků

-          dokáže pojmenovat základní gymnastické nářadí a náčiní

-          učí se soustředit na cvičení

-          provádí průpravná cvičení

-          zvládá kotoul vpřed, kotoul vzad, seskok snožmo z trampolíny

-          zvládá základy chůze na lavičce

-          rozumí používanému názvosloví

-          šplhá na tyči s dopomocí

-          snaží se o estetické držení těla

-          snaží se vyjádřit jednoduchou melodii a rytmus pohybem

-           zvládá některé pohybové hry a spolupráci ve hře

-          v pohybových hrách dokáže využít hračky a jiné předměty

-          uvědomuje si možnost spojit pohyb s hudbou,rytmem, příběhem, pohádkou, vlastní představou

-          zvládá základní pojmy, používané náčiní, osvojené dovednosti, části hřiště a nejznámější sportovní hry

-          ovládá základní způsoby házení a chytání míče

-          uplatňuje základní znalosti sportovních her v praxi

-          provádí průpravné přetahy a přetlaky

 

 

 

 

Pravidla bezpečnosti při tělesné výchově

 

Příprava na hodinu tělesné výchovy

Základní pokyny učitele

 

 

 

Základní pojmy atletiky

Rychlý běh, motivovaný vytrvalý běh, skok do dálky z místa, hod míčkem z místa a chůze

 

Polovysoký start

 

Základy nízkého startu

Základní cvičební polohy / chůze, běh, poskoky, obraty, pohyby různých částí těla /

Gymnastické nářadí a náčiní

 

Průpravná cvičení

 

Kotoul vpřed, kotoul vzad, trampolína

 

Chůze na lavičce

Názvosloví

Šplh na tyči maximálně do výše 2 metrů s dopomocí

Držení těla

Rytmická cvičení

Pohybové hry, spolupráce ve hře

 

Využití hraček při pohybových hrách

Spojení pohybu s různými činnostmi

 

 

 

Sportovní hry

 

 

Házení a chytání míče

 

Sportovní hry – vybíjená, kopaná

 

Přetahy a přetlaky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praktické předvedení

 

 

 

 

Rychlý běh – 50m /měření výkonu /

Hod míčkem z místa a chůze – měření výkonu

Skok do dálky z místa – měření výkonu

Vytrvalý běh – 300 metrů

 

 

Evidence výkonů - nástěnka

 

 

Praktické předvedení

 

 

 

Praktické předvedení

 

Tělesná výchova – 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          uplatňuje pravidla bezpečnosti při tělesné výchově

-          zvládá aktivně základní osvojované pojmy související s během, skokem do dálky a hodem míčkem

-          zvládá základní techniku polovysokého a nízkého startu

-          zvládá základní techniku běhu, skoku do dálky a hodu s míčkem z chůze

-          nacvičuje hod míčkem z rozběhu

 

-          učí se vydat pokyny pro start běhu

-          učí se hodnotit kvalitu své pohybové činnosti a poznat chyby, kterých se dopustí

 

 

 

-          správně provádí kotoul vpřed a kotoul vzad

-          dovede provést jednoduchou záchranu a dopomoc

-          nacvičuje gymnastický odraz z můstku

-          nacvičuje roznožku přes kozu napříč odrazem z trampolínky   

-          zná základy estetického držení těla a jeho částí

-          zvládá základy tance založené na chůzi, běhu, klusu,na kroku poskočném, přísuvném a přeměnném

-          zvládá různé obměny chůze

na lavičce

-          šplhá s přírazem obounož na

tyči

-          uvědomuje si různá nebezpečí při hrách a předchází jim

-          zná minimálně 8 pohybových

her

-          učí se využít přírodního

přírodního prostředí pro vytváření pohybových her

-          zvládá konkrétní herní

činnosti jednotlivce a konkrétní sportovní hry se zjednodušenými pravidly

-          umí házet a chytat míč

-          nacvičuje střelbu na koš

-          dbá o hru v duchu fair play

 

 

Pravidla bezpečnosti při tělesné výchově

 

Základní atletické disciplíny, skokanské sektory, doskočiště, pomůcky pro měření výkonů

Polovysoký a nízký start

 

Rychlý běh do 60 metrů

Vytrvalý běh v terénu do 10 minut

/ dle individuální výkonnosti /

Hod míčkem z rozběhu

 

Startovní povely

 

Hodnocení pohybových činností

 

 

 

 

Kotoul vpřed a vzad s modifikacemi

 

 

 

Záchrana a dopomoc

 

Odraz po rozběhu

 

 

Roznožka přes kozu

 

Správné držení těla

 

Základy tance

Vyjádření rytmu pohybem

Lavička

Šplh na tyči obounož s přírazem až do výšky 4 metrů

Pravidla bezpečnosti při pohybových a sportovních hrách

Pohybové hry

 

 

 

 

Individuální činnosti jednotlivce při sportovních hrách

 

 

Házení a chytání míče, dribling

 

Pravidla chování při hře

 

Test znalostí

 

Praktické předvedení

 

 

 

Rychlý běh – 60m / měření času /

 

Hod míčkem z krátkého rozběhu – měření výkonu

Vytrvalý běh – 500 metrů

Skok do dálky z místa – měření výkonu

Evidence výkonů – nástěnka

 

 

 

Praktická ukázka

 

Praktické předvedení

 

Praktické předvedení

 

 

 

 

 

Šplh na tyči – měření výkonů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozhovor, sebehodnocení

 

Tělesná výchova – 4. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          uvědoměle uplatňuje pravidla

-          bezpečnosti při tělovýchovných činnostech

-          zvládá aktivně osvojované

-          pojmy

-          aktivně zvládá techniku

-          polovysokého a nízkého startu

-          ovládá základní techniky

      běhů, skoků a hodů

 

 

 

-          umí používat startovní povely

-          dovede změřit a zapsat výkon v jednotlivých disciplinách

-          jednoduše zhodnotí kvalitu své pohybové činnosti

 

 

-          zvládá poskytnutí základní dopomoci a záchrany při gymnastických cvičeních

-          zvládá kotoul vpřed a vzad

-          nacvičuje stoj na rukou s dopomocí

-          provádí roznožku přes kozu

-          chodí na lavičce bez dopomoci

-          zvládá základy šplhu na tyči

-          zná minimálně 10 pohybových her

-          samostatně vymýšlí pohybové hry

-          stanoví jednoduchou taktiku družstva a dodržuje ji

 

-          při sportovních hrách dokáže zaznamenat výsledek a pomáhá při rozhodování

-          zvládá elementární herní činnosti

-          uplatňuje zásady fair play při hře

-          učí se různé typům přihrávek při kopané a košíkové

-          umí pojmenovat osvojované

-          činnosti  a cvičební náčiní

-          zvládá základy estetického

-          pohybu

-          učí se základy tance založené

-          na kroku poskočném, přísunném a proměnném

-          provádí průpravné úpoly a

-          význam vhodné aktivní obrany a přípravy na ni

-          umí se pohybovat v terénu

 

 

Pravidla bezpečného chování při tělesné výchově

 

Názvosloví

 

Polovysoký start

Nízký start

Rychlý běh na 60 metrů

Vytrvalý běh do 15 minut

Skok do dálky – technika rozběhu a odrazu

Hod míčkem s rozběhem

 

 

 

Hodnocení vlastní pohybové činnosti

 

 

 

Dopomoc a záchrana

 

 

Kotoul vpřed a vzad

Stoj na rukou – průprava

Roznožka přes kozu

Lavička – chůze bez dopomoci

Šplh do výšky 4 metrů

Pohybové hry

Tvorba pohybových her

Taktika ve hře

Spolupráce ve hře

Rozhodování

Organizace hry – losování, zahájení, skóre, ukončení

 

 

Chování při hře

Přihrávky – jednoruč, obouruč

 / vrchní, trčením /

kop nártem / po zemi , obloukem /

Náčiní

Jednoduché tance

 

Rytmus, tempo, takt, melodie

 

 

Úpoly

 

 

Turistika

 

 

 

 

 

 

Praktické předvedení

 

Běh na 60 m – měření výkonu

Běh na 500 m – měření výkonu

Skok daleký z místa – měření výkonu

Hod míčkem z rozběhu – měření výkonu

 

Evidence výkonů – nástěnka

 

 

 

Praktické předvedení

 

Šplh na tyči – měření výkonu

 

Soutěže v kopané a vybíjené

 

 

 

 

 

 

Sebehodnocení

 

 

 

 

Praktické předvedení

 

 

Tělesná výchova – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          uplatňuje pravidla hygieny a

bezpečnosti v běžném sportovním prostředí

-          zvládá aktivně osvojované

pojmy

-          provádí základní způsoby

měření a zaznamenává výkony

 

-          usiluje o správné zvládnutí

techniky běhů, skoků a vrhů

-          používá startovní povely

-          provádí polovysoký a nízký start

-          poznává základy skoku do výšky

-          jednoduše hodnotí kvalitu své pohybové činnosti a snaží se odstranit zjištěné chyby

-          dovede poskytnout základní dopomoc a záchranu při gymnastických cvičeních

-          dbá na přesnost pohybů při cvičení

-          učí se základům odrazu z můstku

-          zvládá roznožku

-          procvičuje skrčku přes nářadí odpovídající výšky

-          zvládá kotoul vpřed, vzad i ve vazbách a stoj na rukou s dopomocí

-          šplhá na tyči a laně

-          vyjadřuje pohybem různé činnosti, nálady, rytmy atd.

-          umí jednoduché tance, učí se valčíkový a polkový krok

-          vymýšlí variace různých pohybových her

-          chápe zaměření jednotlivých pohybových her

-          hraje sportovní hry se zjednodušenými pravidly

-          má cit pro týmovou spolupráci

-          uvědomuje si základní hráčské funkce

-          projevuje přiměřenou radost vzhledem k dosaženému výsledku

-          respektuje zvolenou taktiku

-          pomáhá organizovat sportovní soutěže ve škole

-          plně chápe význam vhodné aktivní obrany

 

Pravidla hygieny a bezpečnosti ve sportovním prostředí

 

Tělovýchovné názvosloví

 

Měření výkonů a jejich evidence

Běžecká abeceda

Rychlý běh – 60 metrů

Skok daleký z místa a rozběhu

Skok vysoký – základy

Vytrvalý běh – do 15 minut

Hod míčkem z rozběhu

Polovysoký a nízký start

Hodnocení sportovní činnosti

 

 

Dopomoc a záchrana

 

 

Přesnost pohybu

Odraz z můstku

Roznožka přes kozu

Nácvik skrčky přes kozu našíř

 

Kotoul vpřed a jeho modifikace

Kotoul vzad a jeho modifikace

Stoj na rukou s dopomocí

Šplh na tyči a laně do výše 4 m

 

 

Základní taneční krok 3/4 a 2/4

Obměny pohybových her

 

 

 

Pravidla sportovních her

Přihrávky jednoruč a obouruč trčením, chytání míče

Přihrávka vnitřním nártem, tlumení míče

Střelba na branku

Střelba na koš, dribling

Kontrola emocí při hrách

Taktika

Organizace soutěží

 

Úpoly

 

 

 

 

 

Běh na 60 m – měření výkonu

Běh na 800 m měření výkonu

Skok daleký z místa – měření výkonu

Hod míčkem z rozběhu – měření výkonu

 

Evidence výkonů – sestavení žáky

 

 

 

 

Praktické předvedení

 

 

Praktické předvedení

 

Šplh na tyči a laně – měření výkonu

 

Praktická ukázka

 

 

 

 

 

Praktické předvedení

 

 

 

 

 

Člověk a svět práce – vzdělávací oblast

 

Charakteristika vyučovacího  předmětu pracovní činnosti

 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce vede žáky zejména k získání základních dovedností v různých oborech lidské činnosti a přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků. Na naší škole je tato vzdělávací oblast realizována v e vzdělávacím oboru a současně vyučovacím předmětu pracovní činnosti.Vzdělávání ve vyučovacím předmětu pracovní činnosti směřuje zejména k získání jednoduchých pracovních dovedností a návyků, poznání jednoduchých pracovních postupů odpovídajících věku žáků,  poznání různých materiálů a jejich vlastností , používání vhodných jednoduchých nástrojů, nářadí a pomůcek,uplatňování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, dodržování hygienických pravidel, jednoduché organizaci a plánování práce, aktivnímu vztahu k ochraně životního prostředí.

 

Vzdělávací obor a vzdělávací předmět pracovní činnosti je ve všech ročnících I.stupně vyučován 1 hodinu týdně.

 

Kompetence k učení

 • vést žáky k osvojování si základních pojmů v pracovním vyučování pro
 • jejich další život
 • učit je zvládat elementární dovednosti a činnosti nutné pro osobní život
 • vést je k jednoduché organizaci a plánování práce využitelnými pro jejich vlastní domácí přípravu

 

Kompetence k řešení problémů

 • učit děti pravidlům při pracovní činnosti
 • seznamovat žáky s jednoduchými pracovními postupy
 • učit žáky vymýšlet jednodušší řešení pracovního postupu

 

Kompetence komunikativní

 • podporovat věcnou komunikaci žáků k navozeným úkolům
 • učit je srozumitelně popsat pracovní činnost, kterou provádí
 • procvičovat se žáky správnou formulaci vlastních myšlenek

 

Kompetence sociální a personální

 • vést žáky ke schopnosti pracovat ve dvojici nebo menší pracovní skupině
 • společně stanovit organizační pravidla práce ve skupině
 • učit děti objektivně hodnotit vlastní výrobky i výrobky spolužáků

 

Kompetence občanské

 • učit děti vážit si práce a kvalitně ji provádět
 • učit děti uznávat výsledky dobré práce spolužáků
 • vytvářet u dětí potřebu vzájemně si pomáhat

 

Kompetence pracovní

 • vést žáky k provádění jednoduchých praktických činností s daným
 • materiálem
 • učit děti užívat vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní a pečovat o ně
 • vést žáky k udržování pořádku na pracovním místě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní činnosti – 1.- 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

Kompetence

učivo

 

 

-          žák pozná různé druhy materiálu, jeho vlastnosti a různé způsoby zacházení

 

-          dokáže zhotovit jednoduché výrobky

 

 

-          rozpozná jednoduché pracovní pomůcky, nářadí a dovede s nimi zacházet

 

-           naučí se jednouchý pracovní postup

-          napodobí průběh předváděné práce

 

-          dodržuje body organizačního řádu

 

-          podle vzorového výrobku a výkladu vyrobí svůj vlastní výrobek

 

-          využití svých vlastních zkušeností

 

 

-          žák prokazuje samostatnost v úpravě pracovního místa, udržuje čistotu a pořádek

-          dovede plnit povinnosti služby

-          bezpečně zachází s elementárními nástroji

 

-          dovede bezpečně zacházet s díly       stavebnice

-          po dobu práce s materiálem bude dbát na osobní čistotu a bezpečnost

 

Práce s materiály

Přírodniny, modelovací hmota, papír, karton, textil , drát , kov, plasty

 

Vlastnosti materiálu

 

 

Pracovní pomůcky

 

 

 

Jednoduché pracovní postupy

 

 

 

 

 

Technologie

 

 

 

 

 

Hygiena a bezpečnost práce

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní předpisy, první pomoc při úrazu

 

 

Pracovní činnosti – 1.- 3. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          dovede zhotovit dle fantazie jednoduché výrobky

-          podle jednoduchého návodu vyrobí výrobek vážící se k lidovým tradicím, k ročnímu období

 

 

-          naučí se starat o pokojové květiny

-          dovede vyjmenovat vybrané pokojové květiny

 

-           umí připravit tabuli pro jednoduché stolování / příbory, talíře, misky na kompot, ubrousek /

 

-          dodržuje pravidla vhodného chování při stolování

            

 

Lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce

 

 

 

Příprava pokrmů

 

Pracovní činnosti – 4.- 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

-          žák provádí přiměřené praktické činnosti s daným materiálem

-          dovede pozorovat jednotlivé materiály a objasňovat vlastnosti

 

 

-          dovede využívat a používat vlastnosti materiálu při složitějších  pracovních činnostech

 

-          opatrně zachází s pracovními nástroji podle návodu

-          dovede vybrat vhodný pracovní nástroj, pomůcku, nářadí

 

 

-          žák využívá pro svou samostatnou práci vlastní představy, při problémové situaci dovede řešit samostatně problém a volí vhodné materiály, nářadí, pomůcky,pracovní postup

-          dodržuje pracovní postup podle slovního návodu i náčrtku

 

 

-          sleduje průběh předváděné práce a pak sám dovede napodobit pracovní postup

 

 

-          jednoduché lidové výrobky dovede vyrobit pomocí jednoduchý pomůcek, nářadí

-          dovede napodobit v jednoduché formě lidové řemeslo

 

-          žák používá kreslených návodů

-          rozvíjí si pozorovací schopnosti

-          pracuje podle své vlastní představy

-          řeší úspěšně pracovní problémy při práci s návodem, náčrtem

Práce s materiály, přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, folie, dřevo, plasty

 

 

 

Vlastnosti materiálu

 

 

 

Pracovní pomůcky, nářadí a nástroje pro ruční opracování

 

 

 

 

Jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce, technologická kázeň

 

 

 

 

 

 

 

Technologie

 

 

 

 

Lidové zvyky, tradice, řemesla

 

 

 

 

 

Práce montážní a demontážní stavebnice, práce s návodem, předlohou, náčrtem, plánem, jednoduchým programem

 

 

Pracovní činnosti – 4.- 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

 

-          důsledně dodržuje pracovní řád při práci s nástroji, pomůckami

-          hlásí každé poranění

-          dodržuje bezpečnost a hygienu práce

-          dodržuje pořádek na pracovním místě

 

 

 

 

 

-          zná jedovaté a nebezpečné pokojové květiny

-          pozoruje a dovede ošetřovat pokojové květiny

-          pozná jednoduché pěstitelské nářadí

-          používá vhodné pracovní nástroje a náčiní

 

-           orientuje se v základním vybavení kuchyně

 

-          umí samostatně připravit jednoduchý pokrm

 

-          dodržuje pravidla stolování a společenského chování

 

-          udržuje čistotu stravovacích ploch

 

-          dodržuje zásady hygieny a bezpečnosti práce

 

-          umí poskytnout první pomoc při úrazu v kuchyni

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezpečnostní předpisy, pracovní pomoc při úrazu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pěstitelské práce

 

 

 

 

 

 

 

 

Příprava pokrmů

 

 

Informační a komunikační technologie - vzdělávací oblast

 

Charakteristika vyučovacího předmětu informatika

 

Hlavním cílem vzdělávací oblasti Informační a komunikační technologie  je dosažení počítačové gramotnosti všemi žáky základního vzdělávání. Jde o to, aby všichni žáci v průběhu povinného vzdělávání získali dovednost ovládat výpočetní techniku tak, aby byli schopni orientovat se ve světě informací, naučili se s nimi pracovat a využívat je zejména v praktickém životě.

Dle našeho ŠVP se bude vzdělávacímu oboru Informační a komunikační technologie vyučovat ve vyučovacím předmětu informatika v 5.ročníku 1 hodinu týdně. Žáci by se měli zejména naučit na uživatelské úrovni využívat standardní funkce počítače a jeho přídavných zařízení, využívat běžný softwar, vyhledávat jednoduché požadované informace na internetu, komunikovat pomocí internetu a ovládat základy bezpečné práce na počítači. Škola je v současné době vybavena dostačujícím počtem počítačů pro výuku informatiky.

 

Kompetence k učení

 • vést žáky k poznávání úlohy informací a informačních činností
 • učit žáky porovnávat informace s různých zdrojů
 • ukazujeme žákům nutnost využívání získaných dovedností práce s počítačem v běžném osobním životě

 

Kompetence k řešení problémů

 • učíme žáky používat výpočetní techniku při řešení problémů
 • podporujeme různé alternativy řešení problémů
 • respektujeme různou počítačovou gramotnost jednotlivých žáků

 

Kompetence komunikativní

 • vedeme žáky při práci s počítačem na správné používání českého jazyka
 • učíme děti vhodně prezentovat své názory a myšlenky
 • učíme děti komunikovat pomocí počítačové sítě

 

Kompetence sociální a personální

 • vedeme děti ke spolupráci a vzájemné pomoci
 • učíme je zodpovědnému výběru informací na internetu
 • směrujeme činnost dětí na počítači k využívání vhodného výukového softwaru
 • učíme děti kriticky hodnotit svoji práci

 

Kompetence občanské

 • podporujeme žáky ve sledování vývoje informačních technologií a jejich
 • využití v různých oborech lidské činnosti
 • učíme děti pozitivně hodnotit vlastní práci a vytváříme u nich kladný vztah
 • k používání výpočetní techniky

 

 

 

Kompetence pracovní

 • podporujeme zájem žáků o práci na počítači
 • seznamujeme je s pravidly práce na počítači a dodržování bezpečnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatika – 5. ročník

VZDĚLÁVACÍ VÝSTUP

VZDĚLÁVACÍ OBSAH

OBDOBÍ

kompetence

učivo

 

     -      zná základní počítačové

pojmy, uvede příklady klasických a digitálních zdrojů

-            zná základní pravidla bezpečné práce s počítačem a aktivně je dodržuje

-            popíše počítač, vysvětlí jeho funkci

-            ví, jak postupovat v případě závady na počítači

-            správně počítač zapne a vypne

-            umí popsat využití přídavných vstupních a výstupních zařízeních

-            aktivně pracuje s myší, zvládne klik a dvojklik

-            zadává vstupní informace pomocí klávesnice a umí popsat význam některých kláves / enter,esc, del,shift /

-            orientuje se v základním uživatelském prostředí

/ Windows /, pozná a označí základní prvky

-            provádí základní operace s

ikonou / označení, přesun, zrušení, založení, kopie, otevření do okna, zavření /

-            ovládá práci s okny

-            umí se pohybovat v hlavní nabídce, otevře v ní program

-            aktivně pracuje s různými výukovými programy

-            otevře jednoduchý grafický program, nakreslí obrázek, uloží a vytiskne jej

-            napíše jednoduchý text v textovém editoru a opraví v něm případné chyby

-            textový dokument uloží a vytiskne

-            vysvětlí, co je internet a jaký je jeho význam

-            ovládá práci s internetovým prohlížečem

-            pohybuje se po stránkách pomocí hypertextu

-            vyhledává informace

-            do adresového políčka píše adresu a stránku otevře

-            založí svou e-mailovou adresu

-            napíše e-mail

-            komunikuje pomocí chatu

Základní pojmy

 

 

Bezpečnost práce a možná rizika

Ochrana dat

 

Hardwar

Ohlášení závady

 

Zapnutí a vypnutí počítače

Přídavná zařízení vstupní a výstupní

 

Práce s myší

 

Klávesnice – funkce kláves

 

 

 

Uživatelské prostředí Windows

Základní pojmy a prvky – ikony,okna, složky, soubory, hlavní nabídka, plocha , hlavní panel

 

Operace s ikonami a okny

 

 

 

Hlavní nabídka

 

Výukový software

 

Grafický editor

 

 

Základy práce s textovým editorem

 

 

Uložení a tisk textu

 

 

Internet

 

Základy práce s internetovým prohlížečem

Vyhledávání informací na internetu

Psaní adresy webové stránky

 

Založení e-mailové adresy

E-mail

Chat

 

 

září

 

 

 

 

 

říjen

 

 

 

 

 

listopad

 

 

 

 

 

leden, únor

 

 

 

 

 

 

 

 

březen

 

 

 

 

 

 

duben

 

 

 

 

 

květen

 

 

 

 

červen

 

 1. Hodnocení žáků a autoevaluace školy jsou nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu školy.

 

 

5.1 Hodnocení žáků

 

 

Cílem hodnocení žáků je poskytnout žákovi zpětnou vazbu, jejímž prostřednictvím získává informace o tom, jak danou problematiku zvládá, jak dovede používat to, co se naučil, v čem se zlepšil a v čem ještě chybuje. Při hodnocení vycházíme z pravidel a kriterií, jimiž lze  žákovu školní činnost a její výsledky vcelku objektivně poměřovat i hodnotit svoji vlastní práci. Při hodnocení musí učitelé zejména dbát o to, aby nedocházelo k rozdělování žáků na úspěšné a neúspěšné, schopné a neschopné. Hodnocení by mělo především sledovat pokrok každého žáka a naplnění předem stanovených požadavků. Nedílnou součástí hodnocení žáka je i hodnocení jeho chování. Hodnocení nikdy nesmí vést ke snižování důstojnosti dětí.

Na naší škole používáme hodnocení pomocí klasifikace, v případě výrazného zaostávání žáka v některém předmětu po dohodě se zákonnými zástupci mohou použít učitelé kombinace klasifikace a slovního hodnocení. Hlavním účelem hodnocení a klasifikace je ve všech případech vhodná a účelná motivace žáka a poskytnutí zpětné vazby.

 

 

Pravidla hodnocení chování a výsledků vzdělávání žáků

/ platné pro všechny ročníky školy /

 

Hodnocení prospěchu

 • hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikačním stupněm
 • stupně prospěchu: 1 - výborný

                                 2 - chvalitebný

                                 3 - dobrý

                                 4 - dostatečný

                                 5 -  nedostatečný

Celkový prospěch :   prospěl s vyznamenáním – nejhorší stupeň  prospěchu 2, průměr stupňů prospěchu není vyšší než 1,5

                                   prospěl – není hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5

             neprospěl – na vysvědčení stupeň prospěchu 5

              

Hodnocení chování

chování žáka ve škole se na vysvědčení hodnotí stupni:       1 - velmi dobré

                                                                                 2 - uspokojivé

                                                                                 3 – neuspokojivé

 

 • žáku může být udělena pochvala za:  - mimořádný projev lidskosti

                                                                      - školní iniciativy

                                                                      - záslužný nebo statečný čin

                                                                       - za dlouhodobou úspěšnou práci

 

 • při porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi uložit dle

závažnosti:

            - napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel za   

                       méně závažné porušení školního řádu ( zapomínání,

                       opakující se hrubé vyjadřování, nedodržování pravidel

                       slušného chování )

 

                                            - důtka třídního učitele – uložení oznámí třídní učitel ŘŠ

                                              ( slovní napadení spolužáka, časté konflikty se

                                              spolužáky, neplnění základních povinností )

                                               

                           - důtka ředitele školy – ukládá se po projednání

                              v pedagogické radě ( fyzické napadení spolužáka,

                              soustavné neslušné chování, násilí, šikana )

                                           

 

Chování žáků je vždy hodnoceno s ohledem na věkové zvláštnosti, rozumovou vyspělost, schopnost rozpoznat následky svého jednání a s ohledem na okolnosti, při kterých k porušení pravidel došlo.

 

 

 

Zásady a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

 

 

 • s pravidly hodnocení musí být seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci
 • žáci musí předem vědět, co od nich bude požadováno
 • žáci mají dostatek času k naučení, procvičení a zažití učiva
 • učitel oznamuje včas všechny písemné práce
 • žák je hodnocen bezprostředně po svém výkonu
 • hodnocení není prostředkem k upevňování kázně
 • učitel umožňuje účast žáků na hodnotícím procesu
 • učitel získává podklady pro hodnocení na základě písemných, ústních a dalších projevů žáka
 • učitel klasifikuje jen probrané a procvičené učivo
 • učitel vyváženě hodnotí vědomosti, dovednosti, domácí přípravu, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka
 • učitel nekumuluje více písemných prací do jednoho dne
 • učitel při hodnocení přihlíží k případné nepřítomnosti žáka ve škole
 • žák dostává příležitost ke zlepšení hodnocení
 • zákonní zástupci žáka jsou informováni v žákovské knížce o hodnocení žáka a mají možnost seznámit se s hodnocením žáka kdykoliv ve škole
 • učitel používá zejména pozitivní motivaci

 

 

 

 

Charakteristika stupňů prospěchu

 

Stupeň 1  -    úkoly řeší samostatně

 • umí použít získané vědomosti
 • úkoly řeší jen s drobnými chybami
 • vyjadřuje se samostatně
 • při práci je aktivní a iniciativní
 • spolupracuje aktivně s dalšími členy třídy
 • komunikuje písemně a ústně spisovnou normou

 

Stupeň 2  -    úkoly řeší téměř samostatně

 • chápe souvislosti
 • zřídka se dopouští závažnějších chyb, ale dokáže je opravit
 • vyjadřuje se vcelku samostatně
 • v práci je převážně aktivní
 • občas potřebuje doplňující otázky

-     spolupracuje ve skupině

 

Stupeň 3  -    samostatně řeší jednodušší úkoly

 • vědomosti aplikuje zřídka
 • dopouští se závažnějších chyb
 • není schopen se hovořit samostatně
 • je průměrně aktivní
 • často chybuje ve spisovné komunikaci
 • s pomocí učitele dokáže chyby najít a opravit

 

Stupeň 4  -     většinu úkolů není schopen řešit samostatně

 • není schopen aplikovat získané vědomosti
 • není schopen hovořit samostatně
 • řeší jen jednoduché úkoly
 • dopouští se závažných chyb
 • při práci je pasivní
 • nedokáže vyjádřit své názory
 • komunikuje obecným jazykem

 

Stupeň 5  -    samostatně nevyřeší téměř žádný úkol

 • neaplikuje ani nejjednodušší vědomosti
 • nereaguje ani na návodné otázky
 • při práci je pasivní
 • má malou slovní zásobu
 • chyby není schopen najít ani s  pomocí učitele

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

                 

 • učitel rozvíjí u žáka dovednosti, které souvisejí se sebehodnocením
 • učitel poskytuje žákům prostor na sebehodnocení
 • žáci provádějí ústní sebehodnocení jednou za měsíc
 • sebehodnocení obsahuje : - zvládnutí vědomostí a dovedností

                                                           - porozumění učivu

                                                           - příčiny úspěchů a neúspěchů

                                                                           - význam toho, co se naučil

                                                                           - vlastní vzdělávací potřeby

 • učitel porovná vlastní hodnocení se sebehodnocením žáka
 •  

 

Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

                 

 • učitel volí takové formy ověřování vědomostí a dovedností, které odpovídají schopnostem žáka                   

                 -     při vývojových poruchách učení neplní žák úkoly, při kterých nemůže  

 podávat výkony odpovídající jeho předpokladům

                 -     při hodnocení žáků vychází učitel z doporučení

                       pedagogicko – psychologické poradny

 • učitel při závěrečném hodnocení přihlíží vždy k charakteru

znevýhodnění nebo postižení

 • učitel při hodnocení klade důraz na osobní pokrok žáka

 

 

Základem jakékoliv formy hodnocení na naší škole je utváření příznivého klimatu školy, navozování dobrých sociálních vztahů mezi žáky, rodiči i učiteli, eliminace nudy a strachu, povzbuzování, oceňování a pozitivní motivace.

 

 

5.2 Autoevaluace školy

 

Hlavním účelem evaluačních činností není poskytování zpětné vazby přímo žákovi, ale poskytování nutné zpětné vazby řediteli školy pro vnitřní evaluaci školy

( hodnocení kvality školy, hodnocení kvality ŠVP ). Za úroveň výchovně vzdělávacího procesu školy zodpovídá ředitel školy. Učitelé hodnotí zejména úspěšnost žáků při dosahování dílčích kompetencí v průběhu vyučovací hodiny, úloha ředitele spočívá  ve zhodnocení úspěšnosti v dosahovaní očekávaných kompetencí na konci I.stupně školy. Evaluační činnosti a aktivity, kterými škola zjišťuje úroveň kvality a hodnotí výsledky žáků budou učitelé písemně zpracovávat jako součást svých tématických časových plánů jednotlivých vyučovacích předmětů.  Ředitel školy je zpracovává jako součást ročního plánu činnosti školy s přihlédnutím ke stanoveným prioritám školy.

 

 

 

6.2.1.   Hlavní oblasti autoevaluace  školy byli na naší škole stanoveny takto:

 

 1. Podmínky pro vzdělávání - počet žáků, demografický vývoj
 • spolupráce školy se zřizovatelem
 • materiální vybavení školy
 • podmínky pro výuku jednotlivých předmětů
 • údržba a modernizace objektu školy
 1. Průběh vzdělávání - klima školy
 • hodnocení plnění priorit stanovených v koncepčních

záměrech školy v oblasti vzdělávání

 

 1. Podpora školy žákům - vzájemné vztahy žáků a pedagogů
 • škola a rodičovská veřejnost
 • hodnocení plnění priorit v oblasti výchovy

 

 1. Výsledky vzdělávání -     pozitiva
 • negativa
 • návrh opatření ke zlepšení zjištěného stavu

 

 1. Řízení školy            -   personální práce
 • další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • spolupráce se školskou radou

 

 1. Úroveň výsledků -    ekonomické podmínky

     práce školy                      -     silné a slabé stránky školy z pohledu rodičů, žáků

                                                   a pedagogických pracovníků

 • vzdělávací strategie školy

 

Cílem autoevaluace realizované ve škole je dosáhnout takových informací, které povedou k zefektivnění procesu výuky a zkvalitnění našeho vlastního školního vzdělávacího programu.

 

 • Kritéria autoevaulace

Škola bude svou činnost vyhodnocovat zejména podle těchto kritérií :

 

Oblast podmínek pro vzdělávání

-      sledování demografického vývoje v obci

-      úroveň spolupráce školy se zřizovatelem Obcí Újezd

-      změny v materiálním vybavení školy

-      prostorové podmínky pro vzdělávání a jejich rozvoj

-      sledování podmínek pro výuku jednotlivých předmětů

-      plnění stanovených priorit modernizace objektu školy

 

 

Oblast průběhu vzdělávání

 -     vytváření pozitivního klimatu školy

 -     hodnocení plnění priorit v oblasti vzdělávání stanovených  ve ŠVP  

-     hodnocení  plnění priorit v oblasti výchovy stanovených ve ŠVP

 

Oblast podpory školy žákům

 -     vztah rodičů ke škole

 -     kvalita vzájemných vztahů žáků a pedagogů

 -     úroveň uplatňování individuálního přístupu k žákům

 -     práce se žáky se specifickými potřebami a žáky nadanými

 -     realizace třídních schůzek a individuálních konzultací

 -     způsob řešení konkrétních problémů

 -     spolupráce s pedagogicko psychologickou poradnou

 

Oblast výsledků vzdělávání

 

 -     dosahování dílčích výstupů jednotlivých vyučovacích předmětů

 -     dosahování očekávaných výstupů stanovených RVP ZV

 -     úroveň zvládnutí klíčových kompetencí

 -      negativa vzdělávání

 -      pozitiva vzdělávání

 

Oblast řízení školy

 -     úroveň zajištění personálních podmínek pro chod školy

 -     spolupráce zaměstnanců a vedení školy

 -     řešení problémů na úrovni pedagogického sboru

 -     využití dalšího zdělávání pedagogických pracovníků v praxi školy

 -     spolupráce  vedení školy se školskou radou

 

Oblast úrovně výsledků práce školy

 -     ekonomika školy, smysluplnost čerpání rozpočtu

 -     úroveň dosahovaných výsledků práce školy vzhledem k její vzdělávací strategii

 -     pohled rodičovské veřejnosti na úroveň dosažených výsledků vzdělání a výchovy

 

 • Nástroje autoevaluace

 

Škola bude při autoevaluaci  používat zejména tyto nástroje :

   -    pozorování a evidenci pozorovaných jevů

   -    pedagogické rady

   -    provozní porady

   -    diskuze s rodiči na třídních schůzkách i individuálních konzultací

   -    jednání školské rady s vedením školy

   -    jednání vedení školy se zřizovatelem školy

   -    rozhovory s jednotlivými pedagogy

   -    neformální rozhovory se žáky

   -    ankety se žáky

   -    vyhodnocování společných akcí z pohledu žáků a pedagogů

   -     závěry kontrolní a hospitační činnosti

   -     závěry ČŠI v oblasti výchovy a vzdělávání

   -     závěry kontrol jiných institucí

 

      5.2.4   Časové rozvržení autoevaluace

 

Autoevaluace probíhá ve škole průběžně po celý školní rok. Vedení školy a jednotliví pedagogičtí pracovníci shromažďují podklady pro písemnou formu vlastního hodnocení, která se dle ustanovení vyhlášky č.15/2005 Sb. a její novely č.225/2009 Sb. realizuje vždy za období tří školních roků.

Ústní hodnocení práce školy se provádí na základě zjištěných pozitiv a negativ ve výchově a vzdělávání v daném období  na listopadové a dubnové pedagogické radě. Provádí se hodnocení stanovených oblastí autoevaluace na základě daných kritérií  vycházejících z  rámcové struktury vlastního hodnocení školy. U zjištěných nedostatků pedagogičtí pracovníci usilují o zajištění nápravy nebo jejich úplné odstranění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Školní družina

 

Školní družina  - důležitý výchovný partner rodiny a školy

                           - plní vzdělávací  cíle,rozvíjí specifické nadání dětí

                            - pomáhá dětem překonávat  jejich handicapy

                            - má důležitou roli v prevenci negativních sociálních jevů

                           - rozvíjí důležité osobní a sociální kompetence

 

 

Náš program usiluje o vytváření zdravé osobnosti,odolné vůči negativním vlivům a jevům vyskytujícím se ve společnosti, která bude znát svou cenu, najde si své místo ve zdravé sociální skupině.

 

Cíl: Připravit jedince pro život ve stávající společnosti a prostřednictvím volnočasových aktivit ho vybavit žádoucími vědomostmi,dovednostmi a postoji.

 

Usilujeme o to, aby školní družina naše škole byla:

                  -    místem pro zájmové vyžití dětí

 • místem pro regeneraci sil dětí po vyučování
 • místem pro rozvíjení tvořivosti
 • místem pro posilování sebevědomí
 • místem pro radost
 • místem pro vzájemnou komunikaci vychovatelky a rodičů

      (poskytovat rodičům informace o činnosti ŠD, o připravovaných akcích, aj.)

 

 

 

Podmínky pro činnost:

 

 

 

-     Inspirující a nestresující  prostředí

-     Účelově vybavené prostory  s možností kreativního  uzpůsobení

-     Hrací prostory s pracovními koutky

-     Možnost využívání prostor školy a jejího okolí:

 • tělocvična školy
 • volný přístup k počítačům včetně internetu
 • přístup k televizi,DVD
 • dětské hřiště školy
 • sportovní areál SK Doubravan Újezd
 • okolní příroda

 

Činnost a výchovné působení vychovatelky v oddělení školní družiny vychází z požadavků pedagogiky volného času ( ovlivňování volného času,nabídka alternativních aktivit,nabídka pomůcek, her. Podstatný je požadavek dobrovolnosti, aktivity, požadavek seberealizace, zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti ). Výchovné programy se zaměřují na tyto základní oblasti:

 

-   výchova ke zdravému životnímu stylu

-   posilování komunikačních dovedností

-   odpovědnost za své chování

-   ovládání negativních citových reakcí

-   poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině

-   formování životních postojů

-   nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování

      

Výchova ke zdravému životnímu stylu

      -  výchova k odpovědnosti za svou osobu

      - výchova k odpovědnosti za své zdraví

      - výchova ke správným stravovacím návykům a pitnému režimu

      - dodržování osobní hygieny

      - posilování tělesné zdatnosti

      - rozvíjení citové stránky osobnosti,citové vazby

 

Posilování komunikačních dovedností  ( Člověk ve společnosti)

     - kultivace slovního i mimoslovního projevu

     - rozvíjení slovní zásoby

     - schopnost vyjádřit se

     - schopnost naslouchat

     - uplatnění se v kolektivu

     - kulturní život

 

Odpovědnost za své chování

     - řešení různých situací

     - pěstování potřebných a žádoucích vědomostí,dovedností a postojů

     - důvěryhodnost ,pravdomluvnost a morální kvality

     - posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování

 

Ovládání negativních citových reakcí

    - vypořádat se se stresem

    - řešení  životních  situací

    - vyrovnávání se s nedostatky a  neúspěchy

 

Poznání sebe samého a uplatnění se ve skupině  ( Člověk jako jedinec)

    - kladným hodnocením zvyšovat sebevědomí

    - posilování pozitivního myšlení

    - objektivní hodnocení činnosti každého člena

    - vytváření vlastní bezpečné sociální skupiny

    - temperament,postoje ,hodnoty

 

 

 

Formování životních postojů

   - vytváření společensky žádoucích hodnot

   - vytváření základů právního vědomí

   - úcta ,porozumění,tolerance

   - schopnost  a ochota pomoci

   - vytvoření vlastního sebevědomí

   - posilování schopnosti nepodléhat  negativním vlivům

   - prevence sociálně patologických jevů - drogy,alkohol,kouření

                                                               -  delikvence

                                                               -  virtuální drogy

                                                               -  šikanování,vandalismus,násilné chování

                                                               -  rasismus

   -  podobnost a odlišnost lidí

   -  rozdíly v prožívání,v myšlení a v jednání

 

Nacházení nových vazeb mezi již získanými poznatky z vyučování

-  možnost vzájemného doplňování školního vyučování a výchovně-vzdělávací práce školní   družiny

-    tohoto cíle dosahovat specifickými,od školního vyučování výrazně odlišnými prostředky

 • přinášet nové podněty,obohacovat poznatky

 

Člověk a jeho svět:             Místo,kde žijeme:    - vztah ke své škole,městu,státu

                                                                           - vycházky,výlety,poznatky z cest

                                             Lidé kolem nás:      - příbuzenské vztahy v rodině

                                                                                  - vztahy mezi dětmi

                                                                           - vztahy ke škole

                                                                           - pravidla soužití

                                                                           - chování lidí-pravidla slušného chování

                                                                           - principy demokracie

                                                                           - základní lidská práva a práva dítěte

                                                                           - práva a povinnosti

                                  Lidé a čas:                          - regionální pověsti a báje

                                                                           - tradice , zvyky,odlišnost způsobů života

                                                                           - návštěva kulturních institucí

                                                                             muzeum,hvězdárna,knihovna,galerie

                                                                           - orientace v čase

Člověk a příroda:     Rozmanitost živé a neživé přírody

                                Ochrana přírody – praktické poznávání přírody

                               Proměny přírody,roční období

                               Činnost člověka v přírodě ( pozitivní , negativní)

                               Ohleduplné chování  k přírodě a ochrana přírody

                               Likvidace odpadů-třídění odpadů

 

Člověk a svět práce:           Tradiční i netradiční materiály

                                            Elementární dovednosti

 

 

 

 

Zájmové zaměření dětí v době pobytu ve školní družině:

( nebo  navazující na  odchody dětí ze ŠD):

 

 

Dětem umožňujeme v době pobytu ve školní družině rozvíjet své zájmy ve specificky zaměřených kroužcích.

 

Kroužky školy:

 • informatika – 2. a 3.ročník, 4. a 5.ročník
 • sportovní kroužek
 • ruční práce

            

 

    Další mimoškolní činnost

                 -    cvičení SK Doubravan Újezd

                      -    sportovní činnost SK Doubravan Újezd

                      -    akce kulturní komise Obce Újezd

                     -    vlastní zájmová činnost žáků školy

 

Mimo tyto kroužky se děti seznamují se všemi oblastmi zájmové činnosti a jednotlivé aktivity jsou zapracované v týdenní skladbě zaměstnání:

 

-  pohybové a tělovýchovné aktivity

-  výtvarné činnosti

-  rukodělné činnosti

-  hudba,zpěv a tanec

-  literárně –dramatická činnost

-  přírodovědná a vlastivědná činnost

-  výpočetní technika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ     VZDĚLÁVACÍ    PROGRAM   ZŠ A MŠ   ÚJEZD  -  OBSAH

 

 1. Identifikační údaje 2
 2. Charakteristika školy 3

          2.1. Úplnost a velikost školy                                                         3

          2.2. Vybavení školy                                                                      3

          2.3  Charakteristika pedagogického sboru                                   3

          2.4. Charakteristika žáků                                                              4

          2.5. Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce                     4

          2.6. Spolupráce s rodiči žáků a jinými subjekty                            4

 1. Charakteristika školního vzdělávacího programu        5

          3.1. ŠVP – výchova a vzdělání                                                   5

          3.2. Výchovné a vzdělávací strategie                                        6

          3.3. Začlenění průřezových témat                                             8

          3.3.1. Osobnostní a sociální výchova                                           8

          3.3.2. Výchova demokratického občana                                       9

          3.3.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních

                     souvislostech                                                                    10

          3.3.4. Multikulturní výchova                                                         11

          3.3.5. Environmentální výchova                                                   12

          3.3.6. Mediální výchova                                                                13

          3.4. Integrace průřezových témat do jednotlivých předmětů 14

          3.4.1. Osobnostní a sociální výchova / rozpracování /                 14

          3.4.2. Výchova demokratického občana / rozpracování /             15

          3.4.3. Výchova k myšlení v evropských a globálních

                    Souvislostech / rozpracování /                                           15

          3.4.4. Multikulturní výchova / rozpracování /                                16

          3.4.5. Environmentální výchova / rozpracování /                          17

          3.4.6. Mediální výchova / rozpracování /                                      18

          3.5 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími

                potřebami                                                                              19

          3.5.1 Zabezpečení výuky žáků s SVP                                          19

          3.5.2. Výuka žáků s mimořádným nadáním                                  20

 

         

 1. Učební plán           21

          Jazyk a jazyková komunikace                                                    23

                     Český jazyk a literatura                                                      23

                     Anglický jazyk                                                                     24

                                        ČJ - 1.ročník                                                    26

                                        ČJ -  2.ročník                                                   28

                                        ČJ -  3.ročník                                                   30

                                        ČJ -  4.ročník                                                   32

                                        ČJ -  5.ročník                                                   34

                                        AJ -  3.ročník                                                   36

                                        AJ -  4.ročník                                                   38

                                        AJ -  5.ročník                                                   40

          Matematika a její aplikace                                                          42

                                        Matematika -  1.ročník                                    44

                                        Matematika -  2.ročník                                    46

                                        Matematika -  3.ročník                                    48

                                        Matematika -  4.ročník                                    50

                                        Matematika -  5.ročník                                   52

                   

           Člověk a jeho svět                                                                    55

                             Prvouka – 1.ročník                                          57

                                       Prvouka -  2.ročník                                         59

                                       Prvouka -  3.ročník                                         61

                                       Vlastivěda – 4.ročník                                     63

                                       Vlastivěda -  5.ročník                                     64

 

                                      Přírodověda – 4.ročník                                   65

                                      Přírodověda -  5.ročník                                   66

 

           Umění a kultura                                                                       67

                                      Hudební výchova – 1.ročník                          69

                                      Hudební výchova -  2.ročník                          71

                                      Hudební výchova -  3.ročník                          73

                                      Hudební výchova -  4.ročník                          75

                                      Hudební výchova -  5.ročník                          77

                                      Výtvarná výchova – 1.-3.ročník                     79

                                      Výtvarná výchova -  4.-5.ročník                     80

          

            Člověk a zdraví                                                                       81

                                      Tělesná výchova – 1.ročník                           83

                                      Tělesná výchova -  2.ročník                           84

                                      Tělesná výchova -  3.ročník                           85

                                      Tělesná výchova -  4.ročník                           86

                                      Tělesná výchova -  5.ročník                           87

 

           Člověk a svět práce                                                                88

                                      Pracovní činnosti – 1.-3.ročník                      90

                                      Pracovní činnosti  – 4.-5.ročník                     92

 

           Informační a komunikační technologie                                94

                                     Informatika – 5.ročník                                     96

 

 1. Hodnocení žáků a autoevaluace školy 97

          5.1 Hodnocení žáků                                                                   97

          5.2.Autoevaluace školy                                                            100

 

 1. Školní družina 104

 

Školní vzdělávací program – obsah                                               108

 

 

 

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.