Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou a dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Podmínky provozu a platby

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3382x | Zatím neupraveno
Úplata v MŠ Újezd 2019-20 č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Platba plavání MŠ (jen přihlášené děti): částka 500,- VS 3333 + jméno žáka

Platba třídní fond MŠ : částka 500,- VS 4444 + jméno žáka

 

PROVOZNÍ ŘÁD zde (Velikost: neznámá)

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

  +ZDE  mimořádné opatření (Velikost: 605.27 kB) v důsledku karantény od března 2020 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

        Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ v Újezdě, okres Beroun podle § 123 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí  Újezd

 stanovuje

1) úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu, od 1. 9. 2015 ve výši 300,-Kč za měsíc

 

2) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškolní děti) se poskytuje bezúplatně

 

3) vzdělávání dětem se zdravotním postižením v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, a to bez časového omezení

 

4)Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ jeden den, případně ani jeden den příslušného měsíce je výše úplaty určena na polovinu nejnižší stanovené základní částky – tedy 150,-Kč za příslušný měsíc .

 

5) v případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

 

6) osvobozen od úplaty je :

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené

dítě

  1. d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to v 10 splátkách.

Po další dohodě s vedením školy je možné hradit úplatu ve dvou splátkách

na období:           I. září až  prosinec                          II.  leden až červen

 

*Během července je úplata stanovena na 300,- Kč a během měsíce srpna na 150,- Kč, pro dítě, které bude alespoň jeden den docházet do MŠ.*

Úplata  bude hrazena převodním příkazem na běžný účet ZŠ a MŠ Újezd

/ KB Hořovice, a.s.č.ú.514866990277/0100,var. symbol číslo popisné/ nebo hotově na Obecním úřadě v Újezdě. Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

 

Rozhodnutí nabývá účinnost od 3. září 2018

Mgr. Ludmila Mottlová

ředitelka ZŠ a MŠ Újezd

*Rozhodnutí nabývá účinnosti 20.5. 2020

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.