Kotva
Nepřehlédněte
Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Podmínky provozu a platby

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 828x | Zatím neupraveno
Úplata v MŠ Újezd 2019-20 č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Platba plavání MŠ (jen přihlášené děti): částka 500,- VS 3333 + jméno žáka

Platba třídní fond MŠ : částka 500,- VS 4444 + jméno žáka

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

        Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ v Újezdě, okres Beroun podle § 123 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §6 vyhlášky č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí  Újezd

 stanovuje

1) úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu, od 1. 9. 2015 ve výši 300,-Kč za měsíc

 

2) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškolní děti) se poskytuje bezúplatně po dobu nejvýše 12 měsíců

 

3) úplata za předškolní vzdělávání dítěte, kterému byl povolen odklad školní docházky  se stanovuje ve výši  300,- Kč za měsíc

 

4) vzdělávání dětem se zdravotním postižením v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, a to bez časového omezení

 

5)Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ jeden den, případně ani jeden den příslušného měsíce je výše úplaty určena na polovinu nejnižší stanovené základní částky – tedy 150,-Kč za příslušný měsíc .

 

6) v případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb.,o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

 

7) osvobozen od úplaty je :

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené

dítě

  1. d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne následujícího kalendářního měsíce a to v 10 splátkách.

Po další dohodě s vedením školy je možné hradit úplatu ve dvou splátkách

na období:           I. září až  prosinec                          II.  leden až červen

Během měsíců červenec – srpen – při přerušení provozu MŠ , úplata nebude vybírána 

Úplata  bude hrazena převodním příkazem na běžný účet ZŠ a MŠ Újezd

/ KB Hořovice, a.s.č.ú.514866990277/0100,var. symbol číslo popisné/ nebo hotově na Obecním úřadě v Újezdě. Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

 

Rozhodnutí nabývá účinnost od 3. září 2018

Mgr. Ludmila Mottlová

ředitelka ZŠ a MŠ Újezd