Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Podmínky provozu a platby

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2020x | Zatím neupraveno
Úplata v MŠ Újezd 2019-20 č. účtu školy: 51-4866990277/0100

Platba plavání MŠ (jen přihlášené děti): částka 500,- VS 3333 + jméno žáka

Platba třídní fond MŠ : částka 500,- VS 4444 + jméno žáka

 

PROVOZNÍ ŘÁD zde  (Velikost: 719.83 kB)

 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

  +ZDE  mimořádné opatření (Velikost: 605.27 kB) v důsledku karantény od března 2020 

Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí Újezd

 

        Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ v Újezdě, okres Beroun podle § 123 zákona č.561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §6 vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  za předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované Obcí  Újezd

 stanovuje

1) úplatu za předškolní vzdělávání dítěte v celodenním provozu, od 1. 9. 2015 ve výši 300,-Kč za měsíc

 

2) vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy (předškolní děti) se poskytuje bezúplatně

 

3) vzdělávání dětem se zdravotním postižením v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezúplatně, a to bez časového omezení

 

4)Zákonnému zástupci dítěte, které nedocházelo do MŠ jeden den, případně ani jeden den příslušného měsíce je výše úplaty určena na polovinu nejnižší stanovené základní částky – tedy 150,-Kč za příslušný měsíc .

 

5) v případě přerušení provozu mateřské školy podle §3 vyhlášky MŠMT č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání se úplata za dítě sníží o částku, která je úměrná počtu dnů přerušení provozu mateřské školy.

 

6) osvobozen od úplaty je :

  1. a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi
  2. b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči
  3. c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené

dítě

  1. d) fyzická osoba, která o dítě pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče

pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce školy

 

Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce a to v 10 splátkách.

Po další dohodě s vedením školy je možné hradit úplatu ve dvou splátkách

na období:           I. září až  prosinec                          II.  leden až červen

 

*Během července je úplata stanovena na 300,- Kč a během měsíce srpna na 150,- Kč, pro dítě, které bude alespoň jeden den docházet do MŠ.*

Úplata  bude hrazena převodním příkazem na běžný účet ZŠ a MŠ Újezd

/ KB Hořovice, a.s.č.ú.514866990277/0100,var. symbol číslo popisné/ nebo hotově na Obecním úřadě v Újezdě. Do poznámky uveďte příjmení dítěte.

 

Rozhodnutí nabývá účinnost od 3. září 2018

Mgr. Ludmila Mottlová

ředitelka ZŠ a MŠ Újezd

*Rozhodnutí nabývá účinnosti 20.5. 2020