Kotva
Nepřehlédněte
Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do MŠ na školní rok 2020-21

Vloženo: 3.6.2020 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 1817x | Zatím neupraveno
Aktuální Sdělení všem žadatelům o přijetí dítěte do MŠ Újezd. Ředitelství obdrželo 5 žádostí o přijetí. Oznamujeme, že všechny žádosti byly kladně vyřízeny s tím, že se bude měnit struktura provozu MŠ v roce 2020-21 z jednotřídní na dvoutřídní provoz.

Přílohy:

Přihláška ZDE (Velikost: 664.29 kB)

Čestné prohlášení ZDE (Velikost: 662.3 kB)

Kritéria k přijetí (Velikost: 258.01 kB)

 

 

V Újezdu 8. 4. 2020

Zákonným zástupcům dětí – Zápis do MŠ Újezd

Ředitelství ZŠ a MŠ Újezd oznamuje, že přijímání přihlášek do MŠ (zápis do MŠ ) pro školní rok 2020/2021 bude z důvodu mimořádné situace a ochrany zdraví probíhat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců

Přihlášky podávejte buď datovou schránkou, emailem s elektronickým podpisem, běžnou poštou nebo osobně do poštovní schránky školy a to v termínu od 2. 5. 2020 do 16. 5. 2020.

Bližší informace

Za účastníka řízení (dítě) vyřizuje zákonný zástupce dítěte – zpravidla jeden, nebo oba, dále to může být zmocněná osoba. Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila oprávnění dítě zastupovat (korespondence putuje na adresu zmocněné osoby)

 Postup:

  • V rozmezí  termínu zápisu na místě rodiče vyplní žádost o přijetí a odešlou do školy, žádost dostane registrační číslo pro účely evidence a zveřejnění rozhodnutí.
  • Místo pobytu u spádových dětí ověří ředitelka školy na obecním úřadě
  • Rodný list dítěte – stačí doložit prostá, neověřená kopie
  • Doložení řádného očkování dítěte – podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle §50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo doklad, že očkování není možné kvůli kontraindikaci. V současné době nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:
  1. Čestně prohlásí, že je dítě řádně očkované (dle přílohy tohoto dokumentu)
  2. Doloží kopii očkovacího průkazu, kde budou prokazatelná očkování dle tabulky

Rozhodnutí bude vydáváno do 30 dnů od zápisu do MŠ, nejpozději však 6. 6. 2019.

 

Způsob oznámení:

Škola zveřejní seznam čísel žádostí (anonymně) v pořadí přijatých dětí a případných náhradníků.

Vzhledem k tomu, že v letošním roce je MŠ Újezd správním orgánem snížena kapacita přijímaných dětí, upozorňujeme, že nebudou přijímány děti z jiných obcí. A zároveň doporučujeme i místním zákonným zástupcům podat přihlášky i v jiných školských zařízeních.

Všichni žadatelé dostanou písemné vyjádření  na adresu uvedenou v žádosti

Zveřejněný seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem na úřední desce (vývěska) OÚ Újezd, nástěnka MŠ (chodba), na webu MŠ – www.zsmsujezd.cz v oddíle MŠ – zápis.

 

Rozhodnutí bude vydáváno do 30 dnů od zápisu do MŠ, nejpozději však 16. 6. 2020.

Mgr. Ludmila Mottlová

Ředitelka školy