Kotva
Nepřehlédněte
EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkaz yna jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Zápis do MŠ na školní rok 2021-22 bude

Vloženo: 3.6.2020 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 2441x | Zatím neupraveno
od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun

1/Žádost o přijetí dítěte (Velikost: 70.74 kB)

2/Čestné prohlášení o řádném očkování  (Velikost: 662.3 kB)

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ NA ROK 2021-22 zde (Velikost: 463.44 kB)

 

 

INFORMACE K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

Místo pro podání žádosti

Ředitelna ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun

Újezd 85, 26761

Kontaktní údaje

Telefon 311577541, 739 079 226 - kontaktní osoba Mgr. Ludmila Mottlová, ředitelka školy

E-mail: zsmsujezd@seznam.cz

Web.: https://www.zsmsujezd.cz

 

Termín a forma zápisu (podání žádosti)

V souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 bude zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 probíhat v souladu s právními předpisy (školským zákonem, § 34 odst. 2)

 

od pondělí 3. května do pátku 14. května 2021, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Plnění povinnosti předškolního vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte (dovrší-li k 31. srpnu 2021 dítě pěti let).

A děti, kterým byl (bude) při zápisu do ZŠ v roce 2021 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Podmínky pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání budou dodrženy podmínky stanovené zvláštním právním předpisem (ustanovení § 34 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, podle něhož může mateřská škola přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, nebo má doklad o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci). Zákonný zástupce doloží kopii očkovacího kalendáře a čestné prohlášení k očkování.

Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování nepožaduje.

přijetí dítěte uvedeného v § 16 odst. 9 rozhodne ředitelka mateřské školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona).

 

Způsoby pro podání žádosti k přijetí do MŠ

datovou schránkou (ID datové schránky školy: 5x2minn

zaslat e-mailem s uznaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) zaslat na adresu: zsmsujezd@seznam.cz

zaslat poštou, řádně podepsané, na adresu:

          ZŠ a MŠ Újezd, okres Beroun
          Újezd 85
          26761 Cerhovice

osobním vhozením žádosti do poštovní schránky MŠ – označené „ZÁPIS DO MŠ 2021-2022 (schránka je umístěna u vstupu do školy)

osobním podáním - dle konkrétní situace lze podat žádost osobně v kanceláři ředitelky ZŠ a MŠ (telefon: 311577541 nebo 739079226. Tento telefonní kontakt můžete také využít pro konzultace k přihláškám.

 

K zápisu dítěte do MŠ je třeba zaslat

1/Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (možnost ke stažení na webových stránkách školy: www.zsmsujezd.cz odd. zápis do MŠ, popř. je možné vyzvednout v MŠ

2/prostou kopii rodného listu dítěte (v kopii, prosím, rodná čísla anonymizujte (začerněte) v souladu s GDPR)

3/Čestné prohlášení o řádném očkování + prostou kopii očkovacího průkazu, popř. potvrzení lékaře (lékaře kontaktujte dálkově) o tom, že dítě nemohlo být očkováno z vážných zdravotních důvodů (má trvalou indikaci) nebo je proti nákaze imunní. Nemusí dokládat zákonný zástupce dítěte, které bude ve školním roce 2021-22 plnit povinné předškolní vzdělávání.

(4)pokud se žádost týká dítěte s OŠD (s odkladem školní docházky v roce 2021-22) je třeba přiložit kopii Rozhodnutí o odkladu školní docházky

popřípadě kopie doporučení, závěrů z vyšetření dítěte školským poradenským zařízením (PPP, SPC), zpráva lékaře aj. pokud takové vyšetření máte

 

Nepovinné

V případě, že Vaše dítě trpí nějakým onemocněním, poruchou, zvláštním zdravotním nebo jiným omezením … apod. (např. cukrovka, epilepsie, alergie, potíže s vyprazdňováním, dítě nemluví, …) nebo naopak se jedná o dítě s mimořádným nadáním, je dobré vepsat tuto skutečnost do žádosti, aby měla mateřská škola čas vytvořit podmínky pro vzdělávání, nebo vás včas informovat, doporučit potřebná opatření či jiná řešení. Také můžete tuto skutečnost konzultovat přímo s ředitelkou školy

Přidělení registračního čísla

Po podání žádosti, prostřednictvím e-mailu nebo SMS vám bude sděleno přidělení registračního čísla. Je nutné zpětně potvrdit přijetí tohoto registračního čísla ve tvaru (BERU NA VĚDOMÍ + podpis zákonného zástupce), aby mohlo být považováno za předané.

Místo trvalého pobytu

Místo trvalého pobytu ověří ředitelka školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel. Máte-li trvalé bydliště v jiné obci a skutečně bydlíte v obci Újezd, je nutné toto prokázat kopií kupní nebo nájemní smlouvy.

 

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

Seznam nově přijatých dětí na školní rok 2021/22 (pod číselným kódem – registračním číslem) bude zveřejněn na webových stránkách školy a vstupních dveřích MŠe do 4. června 2021. O termínu informativní schůzky budou rodiče včas informováni.

Rozhodnutí o nepřijetí do mateřské školy obdrží zákonný zástupce dítěte písemně do 30 dnů od podání žádosti.

Kritéria pro přijímání na školní rok 2021-22

Pokud počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu Mateřské školy Újezd, vychází ředitelka z kritérií pro přijímání na školní rok 2021/22 – www.zsmsujezd.cz

Zkušební lhůta pobytu dítěte v mateřské škole

Na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, rozhoduje o přijetí do mateřské školy ředitelka školy, popřípadě stanovuje zkušební lhůtu pobytu dítěte v mateřské škole, jehož délka nesmí přesáhnout 3 měsíce. Děti musí mít zvládnuty základní hygienické návyky v oblasti osobní hygieny. Musí být schopny zvládat obsah školního vzdělávacího programu mateřské školy.

Počet dětí, které je možné přijmout

Na školní rok 2021-22 bude mateřská škola přijímat 5 dětí. V případě přijetí dětí s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, bude počet přijímaných dětí snížen v souladu s právními předpisy.

Všechny tyto, výše zmíněné dokumenty najdete v odd. Zápis do MŠ v záložce MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

 

Mgr. Ludmila Mottlová, ředitelka školy

V Újezdě 12. 4. 2021