Kotva
Nepřehlédněte
VIDEO_ projektový den Historie v akci
11.6.2019

 

Jan HUS

Husité a křižáci

Cyrano

Začátek školního roku
19.6.2018

Ve škole začínáme 3. 9. 2018

Počítadlo
Online:
2
Dnes:
60
Posledních 7 dní:
587
Posledních 30 dní:
2853
Celkem:
27200
Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní družiny

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 432x | Zatím neupraveno
Vnitřní řád školní družiny

Ke stažení zde (Velikost: 23.6 kB)

GDPR (Velikost: 659.38 kB)

 

 

  VNITŘNÍ ŘÁD  ŠKOLNÍ  DRUŽINY

Č.j.:

 

Vypracoval:

Jitka  Moutelíková, vychovatelka ŠD

Schválil:

Mgr.Ludmila Mottlová , řediteka školy

Pedagogická rada projednala dne

31.8. 2017

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

1.9. 2017

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

1.9. 2017

1.1Žáci  jsou povinni

 1. a) řádně docházet do školní družiny,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 4. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

1.2 Žák se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným žákům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

 

1.3 Žák chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

1.4 Žáci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; žákům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

1.5 Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

1.6 Žák má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.7 Žák nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

 Přihlašování a odhlašování

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

 O zařazení dětí do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci žáka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy.

 1. Dětem je školní družina poskytována zdarma.
 2. Rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky žáka a způsob odchodu žáka z družiny, tyto údaje zaznamenají na zápisním lístku. Dítě může být ze ŠD uvolněno i mimo dobu stanovenou zápisním lístkem, má-li omluvenku od rodičů nebo osobním vyzvednutím dítěte. V případě, že žák přinese omluvenku bez správných údajů např. /chybí datum, podpis atd./, není uvolněn. Děti, které nechodí domů samy, ale s doprovodem, předá vychovatelka jen osobám, které jsou k tomu oprávněné – buď zápisním lístkem, nebo písemnou žádostí rodičů. Pokud si žáka odcházejícího v doprovodu nikdo nevyzvedne do konce provozu ŠD, vychovatelka vyzve rodiče telefonicky a vyčká jejich příchodu.
 3. Není-li dítě ve škole, nemusí být rodiči omluveno ze ŠD
 4. Odhlášení dítěte ze ŠD sdělí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka vychovatelce písemně. Vychovatelka odhlášení přiloží k zápisnímu lístku.
 5. Vychovatelka zapisuje docházku dětí do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“
 6.  Odhlášení dítěte ze ŠD sdělí rodiče nebo jiní zákonní zástupci žáka vychovatelce písemně. Vychovatelka odhlášení přiloží k zápisnímu lístku.
 7. Vychovatelka zapisuje docházku dětí do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“
 8. Bez vědomí vychovatelky žák neopouští prostory ŠD, budovy školy při pobytu venku se nevzdaluje od skupiny ostatních dětí. Za žáka, který byl ve škole a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

 

 1. 10 Organizace činnosti

 

 1. 3. 1 Provozní doba ŠD je od 6.30 hod  do 7.45 hod. a od 11.45 do 16.00 hodin. Odpolední provoz školní družiny zabezpečuje vychovatelka Jitka Moutelíková, od 13,00 hod do 15,00 hod. s druhým oddělením žáků pracuje pomocná vychovatelka Jana Teplá. Školní družina má svoji samostatnou místnost, která se nachází v 1. patře budovy školy. Činnost ŠD probíhá také v těchto místnostech: tělocvična školy, učebna v 1. patře, dětské hřiště, fotbalové hřiště. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP, tak, jak je uvedeno ve školním řádu. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí vyučování později, předá děti vychovatelce do ŠD učitelka, která vyučovala poslední hodinu. K obědu odcházejí děti společně za vedení vychovatelky, stejně tak do šatny při odchodu na vycházku. Při odchodu dětí ze ŠD domů odvádí vychovatelka do šatny jen větší skupiny dětí, jde-li dítě samo nebo odchází malý počet dětí, vychovatelka je neodvádí. Informace rodičům poskytuje vychovatelka na třídních schůzkách, při individuálních kontaktech-telefonických nebo osobních /dle domluvené schůzky/. Problémy, které by měly negativní dopad na psychiku dítěte, řeší okamžitě.

 

 1. 2 Při nevyzvednutí žáka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče žáka a osoby uvedené na přihlášce dítěte do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
 2. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 3. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 4. požádá o pomoc Policii ČR,
 5. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při vyšším počtu žáků je automaticky třída rozdělena dle zájmových a věkových skupin na dvě.
 6. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.
 7. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje žákům přípravu na vyučování.

 

 1. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet žáků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

4.1 Všichni žáci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob.  Žákům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu žáků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou žáci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení žáků v první hodině školního roku a dodatečné poučení žáků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za žáky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám dětí a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav žáků a v případě náhlého onemocnění žáka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého žáka. Nemocný žák může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou žákovi nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření žáka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

 

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany dětí, žáků a studentů.

 

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů žáka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

 

5.2 Ztráty věcí hlásí žáci neprodleně svému třídnímu učiteli. Žáci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy žáci nosí pouze věci potřebné k výuce, Za cenné věci a hračky přinesené z domova do ŠD vychovatelka neručí. / např. mobilní telefon, šperky, větší obnosy peněz apod./

Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a studentů.

 

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování žáka ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

 

5.2. Pokud žák narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení žáka ze ŠD, pokud tento žák soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 1. Dokumentace

 

V družině se vede tato dokumentace:                

 1. písemné přihlášky dětí; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.
 2. třídní kniha výchovně vzdělávací práce, včetně docházky dětí,
 3. celoroční plán činnosti.
 4. vnitřní řád školní družiny, rozvrh činnosti,

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

 1. Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec: vedoucí vychovatelka školní družiny.
 2. Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.
 3. Směrnice nabývá účinnosti dnem :   9. 2017

 

Újezd  dne   1. 9. 2017

 

 

 

ředitelka školy

                                                                                                           Mgr.Ludmila Mottlová