Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Vnitřní řád školní družiny a ŠVP ŠD

Vloženo: 11.4.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 3259x | Zatím neupraveno
Vnitřní řád školní družiny - níže

  VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY

 

ŠVP ZDE (Velikost: 484.95 kB)

 

Vypracoval:

Jitka  Moutelíková, vychovatelka ŠD

Schválil:

Mgr. Ludmila Mottlová ,  ředitelka školy

Pedagogická rada projednala dne

30.8.2019

Směrnice nabývá platnosti ode dne:

2.9. 2019

Směrnice nabývá účinnosti ode dne:

2.9. 2019

 

1.1Účastníci jsou povinni

 1. a) řádně docházet do školní družiny,
 2. b) dodržovat vnitřní řád školní družiny, předpisy a pokyny k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,
 3. c) plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním nebo vnitřním řádem,
 4. d) informovat školské zařízení o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
 5. e) dokládat důvody své nepřítomnosti v souladu s podmínkami stanovenými školním řádem,
 6. c) oznamovat údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích.

 

 

1.2 Účastník se ve školní družině chová slušně k dospělým i jiným účastníkům školy, dbá pokynů pedagogických a provozních pracovníků.     

 

1.3 Účastník chodí vhodně a čistě upraven a oblečen, s ohledem na plánované činnosti. Udržuje prostory školní družiny v čistotě a pořádku, chrání majetek před poškozením.

 

1.4 Účastníci chrání své zdraví i zdraví spolužáků; účastníkům jsou zakázány všechny činnosti, které jsou zdraví škodlivé (např. kouření, pití alkoholických nápojů, zneužívání návykových a zdraví škodlivých látek).     

 

1.5 Zákonný zástupce účastníka je povinen doložit důvody nepřítomnosti účastníka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

 

1.6 Účastník má právo na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí, má právo vzdělání a na svobodu myšlení, projevu, shromažďování, náboženství, na odpočinek a dodržování základních psychohygienických podmínek, má právo být seznámen se všemi předpisy se vztahem k jeho pobytu a činnosti v družině. Každý úraz nebo vznik škody, ke kterému došlo v souvislosti s činností družiny, hlásí bez zbytečného odkladu.

 

1.7 Účastník nenosí do družiny předměty, které nesouvisí s výukou a mohly by ohrozit zdraví a bezpečnost jeho nebo jiných osob.

 

1.8 Zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky účastníka vůči pracovníkům družiny se vždy považují za závažné zaviněné porušení povinností stanovených tímto zákonem.

 

 1. Provoz a vnitřní režim školy

 

Přihlašování a odhlašování

Ředitelka stanoví ve vnitřním řádu pro jednotlivé formy zájmového vzdělávání podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání způsob evidence účastníků takto:

 

O zařazení účastníků do školní družiny rozhoduje ředitelka školy. Při zápisu do ŠD jsou zákonní zástupci účastníka prokazatelně seznámeni s řádem školní družiny. Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitelka školy.

Účastníkům je školní družina poskytována zdarma.

Rodiče nebo jiní zákonní zástupci účastníka přihlášeného k pravidelné docházce do ŠD sdělí vychovatelce rozsah docházky účastníka a způsob odchodu účastníka z družiny, tyto údaje zaznamenají na zápisním lístku. Účastník může být ze ŠD uvolněno i mimo dobu stanovenou zápisním lístkem, má-li omluvenku od rodičů nebo osobním vyzvednutím účastníka. V případě, že účastník přinese omluvenku bez správných údajů např. /chybí datum, podpis atd./, není uvolněn. Účastníci, kteří nechodí domů samy, ale s doprovodem, předá vychovatelka jen osobám, které jsou k tomu oprávněné – buď zápisním lístkem, nebo písemnou žádostí rodičů. Pokud si účastníka odcházejícího v doprovodu nikdo nevyzvedne do konce provozu ŠD, vychovatelka vyzve rodiče telefonicky a vyčká jejich příchodu.

Není-li účastník ve škole, nemusí být rodiči omluveno ze ŠD

Odhlášení účastníka ze ŠD sdělí rodiče nebo jiní zákonní zástupce  účastníka vychovatelce písemně. Vychovatelka odhlášení přiloží k zápisnímu lístku.

Vychovatelka zapisuje docházku účastníků do „Přehledu výchovně vzdělávací práce“

Bez vědomí vychovatelky účastník neopouští prostory ŠD, budovy školy při pobytu venku se nevzdaluje od skupiny ostatních účastníků Za účastníka, který byl ve škole a bez omluvy rodičů se do ŠD nedostavil, vychovatelka nezodpovídá.

 

 1. 10 Organizace činnosti

 

 1. 1 Provozní doba ŠD je od 6.30 hod do 8.00 hod. a od 11.45 do 16.00 hodin. Odpolední provoz školní družiny zabezpečuje hlavní vychovatelka Jitka Moutelíková, od 13,00 hod do 15,00 hod. s druhým oddělením účastníků pracuje vychovatelka Mgr. Věra Hurdová a Jana Teplá. Školní družina má svoji samostatnou místnost, která se nachází v 1. patře budovy školy. Činnost ŠD probíhá také v těchto místnostech: tělocvična školy, učebna v 1. patře, dětské hřiště, fotbalové hřiště. Pro činnost ŠD platí stejná ustanovení o BOZP, tak, jak je uvedeno ve školním řádu. Do ŠD přicházejí žáci po skončení vyučování pod vedením vychovatelky. Pokud ostatní třídy končí vyučování později, předá děti vychovatelce do ŠD učitelka, která vyučovala poslední hodinu. K obědu odcházejí účastníci společně za vedení vychovatelky, stejně tak do šatny při odchodu na vycházku. Při odchodu účastníků ze ŠD domů odvádí vychovatelka do šatny jen větší skupiny účastníků, jde-li účastník sám nebo odchází malý počet účastníků, vychovatelka je neodvádí. Informace rodičům poskytuje vychovatelka na třídních schůzkách, při individuálních kontaktech-telefonických nebo osobních /dle domluvené schůzky/. Problémy, které by měly negativní dopad na psychiku dítěte, řeší okamžitě.

 

 1. 2 Při nevyzvednutí účastníka do stanovené doby rodiči vychovatelka nejdříve podle možností informuje telefonicky rodiče účastníka a osoby uvedené na přihlášce účastníka do ŠD, pokud je tento postup bezvýsledný,
 2. na základě předchozí dohody kontaktuje pracovníka orgánu péče o dítě,
 3. na základě předchozí dohody s obecním úřadem kontaktuje pracovníka obecního úřadu,
 4. požádá o pomoc Policii ČR,
 5. 3 Oddělení se naplňují nejvýše do počtu 30 účastníků. Při vyšším počtu žáků je automaticky třída rozdělena dle zájmových a věkových skupin na dvě.
 6. 4 Rozsah denního provozu ŠD a rozvrh činnosti schvaluje ředitel školy na návrh vedoucí vychovatelky školní družiny.
 7. 5 Družina realizuje výchovně vzdělávací činnost ve výchově mimo vyučování (příklad) zejména formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností; umožňuje účastníkům přípravu na vyučování.
 8. 6 Činností družiny a klubu se mohou zúčastňovat i žáci nezařazení do družiny a klubu, pokud se této činnosti neúčastní plný počet účastníků zařazených do družiny a klubu stanovený pro oddělení nebo skupinu.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí,

 

4.1 Všichni účastníci se chovají při pobytu ve škole i mimo školu tak, aby neohrozili zdraví a majetek svůj ani jiných osob. Účastníkům není v době mimo vyučování zdržovat se v prostorách školy, pokud nad nimi není vykonáván dozor způsobilou osobou. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během pobytu účastníků ve školní budově, nebo mimo budovu při akci pořádané školou účastníci ihned ohlásí. Vychovatelé školní družiny provedou prokazatelné poučení účastníků v první hodině školního roku a dodatečné poučení účastníků, kteří při první hodině chyběli, provedou o tom písemný záznam. Škola odpovídá za účastníky v době dané rozvrhem činnosti družiny.

 

4.2 Všichni zaměstnanci školy jsou při vzdělávání a během souvisejícího provozu školy povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám účastníků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování, poskytovat jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

 

4.3. Pedagogičtí zaměstnanci dodržují předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a protipožární předpisy; pokud zjistí závady a nedostatky, ohrožující zdraví a bezpečnost osob, nebo jiné závady technického rázu, nebo nedostatečné zajištění budovy, je jejich povinností informovat o těchto skutečnostech nadřízeného a v rámci svých schopností a možností zabránit vzniku škody. Sledují zdravotní stav účastníků a v případě náhlého onemocnění účastníka informují bez zbytečných průtahů vedení školy a rodiče postiženého účastníka. Nemocný účastník může být odeslán k lékařskému vyšetření či ošetření jen v doprovodu dospělé osoby. Při úrazu poskytnou účastníkovi  nebo jiné osobě první pomoc, zajistí ošetření účastníka lékařem. Úraz ihned hlásí vedení školy a vyplní záznam do knihy úrazů, případně vyplní předepsané formuláře. Ošetření a vyplnění záznamů zajišťuje ten pracovník, který byl jeho svědkem nebo který se o něm dověděl první.

 

 1. Podmínky zacházení s majetkem školy nebo školského zařízení ze strany účastníků.

5.1 U každého svévolného poškození nebo zničení majetku školy či osob je vyžadována úhrada od rodičů účastníka, který poškození způsobil. Při závažnější škodě nebo nemožnosti vyřešit náhradu škody s rodiči je vznik škody hlášen Policii ČR, případně orgánům sociální péče.

5.2 Ztráty věcí hlásí účastníci neprodleně své vychovatelce. Účastníci dbají na dostatečné zajištění svých věcí - uzamykání šaten, tříd.

5.3. Do školy účastníci nosí pouze věci potřebné k výuce, Za cenné věci a hračky přinesené z domova do ŠD vychovatelka neručí. / např. mobilní telefon, šperky, větší obnosy peněz apod./

Hodinky, šperky, mobilní telefony apod. mají neustále u sebe, mají zakázáno je odkládat, pouze z bezpečnostních důvodů a na výslovný pokyn vyučujícího, který zajistí jejich úschovu.

 1. Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání účastníků

 

6.1. Na hodnocení a klasifikaci chování účastníka  ve školní družině se vztahují ustanovení vyhlášky o základním vzdělávání.

5.2. Pokud účastník narušuje soustavně školní řád a činnost školní družiny, může být rozhodnutím ředitele z družiny vyloučen. Ředitel může rozhodnout o vyloučení účastníka ze ŠD, pokud tento účastník soustavně nebo nějakým významným projevem porušil kázeň a pořádek, ohrožuje zdraví a bezpečnost ostatních, dlouhodobě svévolně nenavštěvuje ŠD nebo z jiných zvláště závažných důvodů.

 

 

 1. Dokumentace

 

Ve školní družině se vede tato dokumentace:

písemné přihlášky účastníků; jejich součástí je písemné sdělení zákonných zástupců účastníka o rozsahu docházky a způsobu odchodu účastníka z družiny.

třídní kniha výchovně vzdělávací práce, včetně docházky účastníků

školní vzdělávací program, rozvrh činnosti

vnitřní řád školní družiny

 

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřen zaměstnanec:                   hlavní vychovatelka školní družiny Jitka Moutelíková.

 

 

Směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem školy a zveřejněním.

 

 

 

 

Směrnice nabývá účinnosti                                                   2.9.2019

 

Aktualizováno Újezd dne      27.8.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ludmila Mottlová

Ředitelka školy

Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.