Kotva
Nepřehlédněte
Soutěžíme!!!
15.4.2024

Každý měsíc probíhají žákovské soutěže většinou na dobrovolné bázi. Garantem těchto soutěží je paní učitelka Kateřina Čapková.

 

Projekt ZŠ, ŠD a MŠ Újezd 2022- 2025
29.5.2023

Operační program Jan Ámos Komenský CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Opareční program Jan Amos Komenský reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235
26.1.2023

Publicita Operační program Jan Amos Komenský

reg. č. CZ.02.02.XX/00/22_002/0000235

Účel dotace Účelem dotace je: - zvyšování kvality, inkluzivity a účinnosti systémů vzdělávání - zajišťování rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání, včetně usnadňování vzdělávací mobility znevýhodněných skupin

Lhůta pro splnění účelu dotace Účelu dotace musí být dosaženo do data ukončení fyzické realizace projektu. Datum zahájení fyzické realizace projektu: 1. 9. 2022 Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 8. 2025 Doba trvání projektu: 36 měsíců

Doučování žáků škol
18.2.2022

V naší škole probíhá doučování žáků ze dvou zdrojů Evropské Unie. Jednak z projektu Šablony a jednak z projektu investice 3.2.3. národního plánu obnovy. 
Doučování je zaměřeno na žáky ohrožené školním neúspěchem, ale zároveň  i na rozvoj žáků nadaných v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Logo zde

 

EDU koronavirus CZ _přehledně
22.3.2021

Všechny důležité materiály a odkazy na jednom místě ZDE WEB

Šablony III Učíme se pro budoucnost 2 projekt č.
1.9.2020

Publicita Šablony III (Velikost: 73.57 kB)

Tato finanční podpora umožní  zlepšení IT vybavení ZŠ i MŠ, zároveň zvýší povědomí učitelů a žáků o využití digitálních technologií ve výuce, pomůže distančnímu vzdělání. Součástí projektu Šablony III je organizace projektových dnů ve škole a mimo školu. Dále sdílení zkušeností pedagogů a doučování žáků ZŠ.

přehled šablon zde (Velikost: 1.36 MB)

Šablony II Učíme se pro budoucnost projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008844
19.6.2018

PROJEKT ŠABLONY II (Velikost: 73.66 kB)

Od 1. 8. 2018 zahajuje ZŠ a MŠ Újezd realizaci projektu Šablony II s názvem „Učíme se pro budoucnost“. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ. Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce.

Projekt je realizován v rámci výzvy ŠABLONY II

Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 748 900,- Kč, která bude určena na podporu profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na podporu společného vzdělávání prostřednictvím doučování, školních klubů, využitím odborníků z praxe, pořádání projektových dnů ve škole i mimo školu a také prostředky na další vybavení školy. Do projektu je zapojena základní škola, mateřská škola a školní družina

Mapa webu
A
A
A

Śkolní řád 2023-2024

Vloženo: 2.9.2018 | Autor: Administrátor| Zobrazeno: 4225x | Zatím neupraveno
ŠKOLNÍ ŘÁD – Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Beroun

 • Ke stažení ZDE (Velikost: 426.27 kB)
 •  
 • ŠKOLNÍ  ŘÁD – Základní škola a Mateřská škola Újezd, okres Beroun

   

  Na základě ustanovení § 30, odst. 1) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění vydávám jako statutární orgán Základní školy a Mateřské školy Újezd, okres Beroun, tento školní řád.

   

  1. Práva žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

   

  Žáci školy mají právo

   

  • na vzdělávání a školské služby dle školského zákona č.561/2004 Sb.
  • na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím podstatných záležitostí jejich vzdělávání
  • na informace a poradenskou pomoc školy v oblasti vzdělávání

   

   

  Žáci školy mají dále právo

  • svobodně vyjadřovat své  názory
  • vznášet dotazy a obdržet odpověď od učitelů při dodržení pravidel slušné komunikace
  • využívat dostupné informační technologie
  • obrátit se na pedagogického pracovníka školy s žádostí o pomoc, radu nebo informaci
  • na spravedlivé hodnocení
  • na ochranu před jakoukoli formou diskriminace a násilí

   

  Zákonní zástupci mají právo zejména na

  • svobodnou volbu školy pro své dítě
  • informace o průběhu a vzdělávání dítěte ve škole
  • informace o škole podle zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu informacím
  • nahlížet do výroční zprávy
  • volit a být voleni do školské rady
  • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání a chování žáka
  • na informace a poradenskou činnost v oblasti vzdělávání

   

  1. Povinnosti žáků a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků

   

  Žáci jsou povinni

  • řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat
  • dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni
  • plnit pokyny pedagogických pracovníků vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem
  • dodržovat základní hygienická pravidla
  • snažit se o nápravu negativního hodnocení svého chování
  • nenosit do školy předměty ohrožující zdraví, které nesouvisí s výukou
  • cenné věci, včetně šperků a mobilních telefonů Nenosit do školy případně si je ukládat do skříní v šatně, žáci 1. ročníku do úschovy k třídnímu učiteli
  • přispívat ke klidné a přátelské atmosféře školy
  • žáci nesmějí ve škole nahrávat nebo zobrazovat mobilním telefonem jiného žáka nebo pracovníka školy bez jeho vědomí a souhlasu
  • žáci nesmějí ve škole používat mobilní telefony po dobu povinné výuky, včetně přestávek. Výjimku tvoří použití mobilní techniky během výuky informačních technologií a výukových aplikací na vyžádání učitele.

   

  Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

  • zajistit, aby děti a žáci docházeli řádně do školy
  • na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dětí nebo žáků
  • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
  • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem
  • oznamovat škole údaje podle § 28 školského zákona / osobní údaje žáků do školní matriky / podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích

   

  1. Zaměstnanci školy

   

  • učitelé věnují individuální péči dětem z málo podnětného prostředí a dětem se zdravotními problémy
  • učitelé se navzájem informují o nových skutečnostech zjištěných u žáka
  • všichni vyučující zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech souvisejících přímo s výchovou a vzděláním
  • pravidelně informují zástupce žáka o prospěchu jejich dětí a každém mimořádném zhoršení
  • učitelé evidují a kontrolují absenci žáků
  • pedagogičtí pracovníci přicházejí do školy nejméně 15 minut před zahájením vyučování nebo dozoru
  • ve škole se nekouří
  • používají se pouze evidované elektrické spotřebiče
  • pedagogičtí pracovníci dodržují bezpečnostní a protipožární předpisy, zjištěné nedostatky nebo závady ohrožující zdraví neprodleně hlásí vedení školy

   

  1. Pravidla upravující vzájemné vztahy mezi žáky, jejich zákonnými zástupci a pedagogickými pracovníky

   

  • vzájemné vztahy mezi žáky, jejich rodiči a pedagogickými pracovníky jsou

  založeny na porozumění, vzájemné důvěře, toleranci a respektování se

  • zákonní zástupci žáků se mohou prostřednictvím školské rady

  podílet na správě školy

  • informace o průběhu vzdělávání žáků podávají pedagogičtí pracovníci na

  třídních schůzkách a individuálně dle zájmu rodičů kdykoliv při své přítomnosti ve škole

  • žáci informují své rodiče pravdivě o průběhu svého vzdělávání ve škole

   

  1. Provoz a vnitřní režim školy

   

  • budova školy se otevírá denně v 6,30 hodin a zavírá v 16,00 hodin
  • vyučování začíná v 8,00 hodin
  • vyučovací hodina trvá 45 minut
  • odpolední vyučování začíná ve 12,35 hodin
  • přestávka po 1. vyučovací hodině trvá 20 minut a žáci dostávají svačinu, přestávka po 2. vyučovací hodině trvá 10 minut, polední přestávka je učena k e klidnému požití oběda a následná výuka pak bezporostředně navazuje v poslední vyučovací hodině

  ostatní přestávky trvají 10 minut

  v případech hodných zvláštního zřetele mohou být zkráceny desetiminutové, přestávky na nejméně 5 minut a  přestávka mezi dopoledním a odpoledním vyučováním nejméně na 30 minut, ředitel školy při zkracování přihlíží k základním fyziologickým potřebám žáků

  • vyučování se řídí schváleným rozvrhem umístěným ve třídách
  • po skončení dopoledního vyučování odvádějí vyučující žáky do školní jídelny, po obědě zpět do tříd, po celou dobu nad nimi vykonávají dohled dle stanoveného rozpisu
  • po skončení poslední vyučovací hodině odvede vyučující žáky do šatny, kde má dozor až do jejich odchodu
  • rozvrh jednotlivých vyučovacích hodin, přestávek a dozorů nad žáky je vyvěšen v ředitelně školy a v obou třídách

  Docházka do školy

  Ředitel školy může dle § 50,odst.2 školského zákona ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů uvolnit žáka na žádost jeho zákonného zástupce zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; zároveň určí náhradní způsob vzdělávání žáka v době vyučování tohoto předmětu.

  • žáci chodí do školy pravidelně a včas dle stanoveného rozvrhu hodin
  • žáci přicházejí do třídy před vyučováním tak, aby se mohli řádně na výuku připravit
  • rodiče informují školu o důvodu nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději druhý den od jejího počátku, v případě, že tak neučiní, jsou povinni písemně doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do tří kalendářních dní od počátku nepřítomnosti
  • zameškané hodiny žáci řádně omluví předložením rodiči podepsané omluvenky v žákovské knížce nebo v prospěchovém sešitě / 1. a 2. ročník /
  • po skončení vyučování odcházejí žáci přímo do svých domovů
  • žáka uvolňuje z vyučování na žádost rodičů nejdéle na jeden den třídní učitel, na dobu delší ředitel školy
  • v období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce

  Chování žáka

  • žáci se pravidelně a svědomitě připravují na vyučování
  • na začátku vyučovacího dne a při příchodu dospělého člověk pozdraví odpovídajícím způsobem
  • ke svým spolužákům se žáci chovají přátelsky a kamarádsky
  • žáci nepoužívají hrubých a hanlivých výrazů a už vůbec nikoho fyzicky neohrožují
  • není-li žák řádně připraven na vyučování, omluví se vyučujícímu na začátku vyučovací hodiny
  • opustit budovu školy během vyučovacího dne je žáku dovoleno jen se svolením třídního učitele
  • k dospělým pracovníkům školy se žáci chovají slušně a zdvořile
  • žáci se ve škole řídí pokyny pedagogických pracovníků
  • pokud žák zapomene domácí úkol, je povinen se omluvit na začátku vyučování učiteli, který po třech po sobě jdoucích zapomenutích zapíše poznámku do žákovské knížky. Pět poznámek bude hodnoceno jak neplnění školních povinností a bude řešeno tak jak je uvedeno v bodě 5 Hodnocení chování.

   

  Majetek školy

   

  • žáci chrání majetek školy před poškozením
  • žáci dbají o pořádek ve třídě i na svých pracovních místech
  • žáci šetří školní majetek a šetrně zacházejí s učebnicemi
  • žáci dodržují pokyny pro práci na osobních počítačích
  • svévolně poškozený majetek školy, školních potřeb a pomůcek nebo zničení učebnic jsou žáci povinni po projednání se zákonnými zástupci uhradit

  Bezpečnost a ochrana zdraví

   

  • škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí a žáků při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech
  • žákům je zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a elektrickým vedením bez dozoru pracovníka školy
  • žáci jsou povinni chránit vlastní zdraví i zdraví svých spolužáků dle poučení o

  bezpečném chování na začátku školního roku i poučení v jednotlivých vyučovacích předmětech

  • žáci ihned informují ředitele školy o úraze vzniklém v přímé souvislosti s výchovnou a vyučovací činností školy
  • žákům je zakázáno nošení, držení distribuce a zneužívání návykových látek ,porušení tohoto zákazu bude klasifikováno jako hrubý přestupek a bude řešeno důtkou ředitelky školy
  • třídní učitelé budou soustavně usilovat o vytváření takových vztahů mezi žáky, které vylučují projevy netolerance, diskriminace a násilí

   

   

  1. Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků

   

  Hodnocení prospěchu

   

  hodnocení výsledků vzdělávání je vyjádřeno klasifikačním stupněm

  stupně prospěchu:     1 - výborný

  2 - chvalitebný

  3 - dobrý

  4 - dostatečný

  5 -  nedostatečný

  Při hodnocení touto stupnicí jsou výsledky vzdělávání žáka a chování žáka ve škole a na akcích pořádaných školou hodnoceny tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména vzhledem k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a se zřetelem k věku žáka. Klasifikace zahrnuje ohodnocení přístupu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon.

  celkový prospěch :

  prospěl s vyznamenáním – nejhorší stupeň prospěchu 2,

                                                průměr stupňů prospěchu není vyšší než 1,5

  prospěl – není hodnocen na vysvědčení stupněm prospěchu 5

  neprospěl – na vysvědčení stupeň prospěchu 5

  nehodnocen – není-li možné žáka hodnotit z některého z povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem na konci prvního pololetí

  Hodnocení chování

   

  chování žáka ve škole se na vysvědčení hodnotí stupni:               1 - velmi dobré

  2 - uspokojivé

  3 – neuspokojivé

  žáku může být udělena pochvala za: 

  • mimořádný projev lidskosti
  • občanské nebo školní iniciativy
  • záslužný nebo statečný čin
  • za mimořádně úspěšnou práci

   

  při porušení povinností stanovených školním řádem lze žákovi uložit dle závažnosti:

  • napomenutí třídního učitele – ukládá třídní učitel za méně závažné porušení školního řádu ( zapomínání, opakující se hrubé vyjadřování, nedodržování pravidel slušného chování )
  • důtka třídního učitele – uložení oznámí třídní učitel ŘŠ (slovní napadení spolužáka, časté konflikty se spolužáky, neplnění základních povinností)
  • důtka ředitele školy – ukládá se po projednání v pedagogické radě ( fyzické napadení spolužáka, soustavné neslušné chování, násilí, šikana )

   

  Udělení pochvaly a jiného ocenění ředitele školy a uložení napomenutí nebo důtky se zaznamená do dokumentace školy. Udělení pochvaly a jiného ocenění se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

   

  Chování žáků je vždy hodnoceno s ohledem na věkové zvláštnosti, rozumovou vyspělost, schopnost rozpoznat následky svého jednání a s ohledem na okolnosti, při kterých k porušení pravidel došlo.

   

  Zásady a pravidla hodnocení výsledků vzdělávání

   

  • s pravidly hodnocení musí být seznámeni žáci i jejich zákonní zástupci
  • žáci musí předem vědět, co od nich bude požadováno
  • žák je hodnocen bezprostředně po svém výkonu
  • hodnocení není prostředkem k upevňování kázně
  • učitel získává podklady pro hodnocení na základě písemných, ústních a dalších projevů žáka
  • učitel klasifikuje jen probrané a procvičené učivo
  • učitel vyváženě hodnotí vědomosti, dovednosti, domácí přípravu, práci s informacemi, úroveň komunikace a tvořivosti žáka
  • učitel nekumuluje více písemných prací do jednoho dne
  • učitel při hodnocení přihlíží k případné nepřítomnosti žáka ve škole
  • žák dostává příležitost ke zlepšení hodnocení
  • zákonní zástupci žáka jsou informováni v žákovské knížce o hodnocení žáka a mají možnost seznámit se s hodnocením žáka kdykoliv ve škole

   

  Charakteristika stupňů prospěchu

   

  Stupeň 1    -    úkoly řeší samostatně

  • umí použít získané vědomosti
  • úkoly řeší jen s drobnými chybami
  • vyjadřuje se samostatně
  • při práci je aktivní a iniciativní
  • spolupracuje aktivně s dalšími členy třídy
  • komunikuje písemně a ústně spisovnou normou

   

  Stupeň 2    -     úkoly řeší téměř samostatně

  • chápe souvislosti
  • zřídka se dopouští závažnějších chyb, ale dokáže je opravit
  • vyjadřuje se vcelku samostatně
  • v práci je převážně aktivní
  • občas potřebuje doplňující otázky
  • spolupracuje ve skupině

   

  Stupeň 3    -     samostatně řeší jednodušší úkoly

  • vědomosti aplikuje zřídka
  • dopouští se závažnějších chyb
  • není schopen se hovořit samostatně
  • je průměrně aktivní
  • často chybuje ve spisovné komunikaci
  • s pomocí učitele dokáže chyby najít a opravit

   

  Stupeň 4     -     většinu úkolů není schopen řešit samostatně

  • není schopen aplikovat získané vědomosti
  • není schopen hovořit samostatně
  • řeší jen jednoduché úkoly
  • dopouští se závažných chyb
  • při práci je pasivní
  • nedokáže vyjádřit své názory
  • komunikuje obecným jazykem

   

  Stupeň 5    -     samostatně nevyřeší téměř žádný úkol

  • neaplikuje ani nejjednodušší vědomosti
  • nereaguje ani na napovídající otázky
  • při práci je pasivní
  • má malou slovní zásobu
  • chyby není schopen najít ani s n pomocí učitele

   

  Zásady a pravidla pro sebehodnocení žáků

  • učitel rozvíjí u žáka dovednosti, které souvisejí se sebehodnocením
  • učitel poskytuje žákům prostor na sebehodnocení
  • žáci provádějí ústní sebehodnocení jednou za měsíc
  • sebehodnocení obsahuje :
   1. zvládnutí vědomostí a dovedností
   2. porozumění učivu
   3. příčiny úspěchů a neúspěchů
   4. význam toho, co se naučil
   5. vlastní vzdělávací potřeby
   6. učitel porovná vlastní hodnocení se sebehodnocením žáka

   

  Způsob hodnocení žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

  • učitel volí takové formy ověřování vědomostí a dovedností, které odpovídají schopnostem žáka
  • při vývojových poruchách učení neplní žák úkoly, při kterých nemůže podávat výkony odpovídající jeho předpokladům
  • při hodnocení žáků vychází učitel z doporučení pedagogicko – psychologické poradny
  • učitel při závěrečném hodnocení přihlíží vždy k charakteru znevýhodnění nebo postižení
   • učitel při hodnocení klade důraz na osobní pokrok žáka
   • žák s vývojovou poruchou učení může být na základě žádosti zákonného zástupce hodnocen slovně

   

  Při použití slovního hodnocení se výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem hodnotí tak, aby byla zřejmá úroveň vzdělání žáka, které dosáhl zejména ve vztahu k očekávaným výstupům jednotlivých předmětů školního vzdělávacího programu, ke svým vzdělávacím a osobnostním předpokladům a věku. Slovní hodnocení zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jejich vývoji, ohodnocení přístupu žáka ke vzdělávání i v souvislostech, které ovlivňují jeho výkon, a naznačení dalšího rozvoje žáka; obsahuje také zdůvodnění a doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat. Výsledky vzdělávání žáka na konci prvního pololetí lze hodnotit souhrnně za všechny předměty. Slovní hodnocení lze použít i pro hodnocení chování žáka.

   

  Zásady pro vzájemné převedení klasifikace a slovního hodnocení

  Prospěch

   

   

  Ovládnutí učiva

   

  1 – výborný

  ovládá bezpečně

  2 – chvalitebný

  ovládá

  3 – dobrý

  v podstatě ovládá

  4 – dostatečný

  ovládá se značnými mezerami

  5 - nedostatečný

  neovládá

   

   

  Myšlení

   

  1 – výborný

  pohotový, bystrý, dobře chápe souvislosti, samostatný

  2 – chvalitebný

  uvažuje celkem samostatně

  3 – dobrý

  menší samostatnost v myšlení

  4 – dostatečný

  nesamostatné myšlení, pouze s nápovědou

  5 - nedostatečný

  odpovídá nesprávně i na návodné otázky

   

   

  Vyjadřování

   

  1 – výborný

  výstižné a poměrně přesné

  2 – chvalitebný

  celkem výstižné

  3 – dobrý

  myšlenky vyjadřuje ne dost přesně

  4 – dostatečný

  myšlenky vyjadřuje se značnými obtížemi

  5 - nedostatečný

  nedokáže se samostatně vyjádřit, i na návodné otázky odpovídá nesprávně

   

   

  Celková aplikace vědomostí

   

  1 – výborný

  užívá vědomostí a spolehlivě a uvědoměle dovedností, pracuje samostatně, přesně a s jistotou

  2 – chvalitebný

  dovede používat vědomosti a dovednosti při řešení úkolů, dopouští se jen menších chyb

  3 – dobrý

  řeší úkoly s pomocí učitele a s touto pomocí snadno překonává potíže a odstraňuje chyby

  4 – dostatečný

  dělá podstatné chyby, nesnadno je překonává

  5 - nedostatečný

  praktické úkoly nedokáže splnit ani s pomocí

   

   

  Aktivita, zájem o učení

   

  1 – výborný

  aktivní, učí se svědomitě a se zájmem

  2 – chvalitebný

  učí se svědomitě

  3 – dobrý

  k učení a práci nepotřebuje větších podnětů

  4 – dostatečný

  malý zájem o učení, potřebuje stálé podněty

  5 - nedostatečný

  pomoc a pobízení k učení jsou zatím neúčinné

   

   

  Chování

   

   

  1 – velmi dobré

  Uvědoměle dodržuje pravidla chování a ustanovení vnitřního řádu školy. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

  2 - uspokojivé

  Chování žáka je v rozporu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům slušného chování nebo vnitřnímu řádu školy; nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Zpravidla se přes důtku třídního učitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje výchovně vzdělávací činnost školy. Ohrožuje bezpečnost a zdraví svoje nebo jiných osob.

   

  3 - neuspokojivé

  Chování žáka ve škole je v příkrém rozporu s pravidly slušného chování. Dopustí se takových závažných přestupků proti školnímu řádu nebo provinění, že je jimi vážně ohrožena výchova nebo bezpečnost a zdraví jiných osob. Záměrně narušuje hrubým způsobem výchovně vzdělávací činnost školy. Zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků.

  Školní řád byl schválen pedagogickou radou dne  31. 8. 2023

  Školní řád a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělání žáků byly schváleny školskou radou dne.

  Mgr. Ludmila Mottlová

  Ředitelka školy

  Přílohy:     -     provozní řád ZŠ

  • provozní řád MŠ
  • provozní řád tělocvičny
  • provozní řád školní družiny
  • provozní řád školní jídelny
Tato webová stránka používá cookies
Tato webová stránka používá nezbytné technické cookies pro zajištění správné funkcionality webu.

Dále může web používat cookies pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely.

Pokud tomu tak je, naleznete v nastavení níže.
Nastavení cookies
Tyto webové stránky využívají cookies pro zajištění správné funkcionality webu, pro analýzu pohybu uživatelů na webu a pro reklamní účely. Zde můžete přijmout či odmítnout některé druhy cookies, které nejsou nezbytné pro základní funkcionalitu webu. Svůj souhlas můžete kdykoliv v budoucnu odebrat či znovu udělit.
Základní technické cookies
Tyto cookies jsou nutné pro základní funkcionalitu webu. Patří sem například přihlašování uživatelů, nebo uložení informací o souhlasu s ostatními cookies.